Numeri 2:1-34

2  Zvino Jehovha akataura naMosesi naAroni, achiti:  “Vanakomana vaIsraeri vanofanira kudzika musasa, murume mumwe nomumwe maererano neboka rake remadzinza matatu,+ maererano nezviratidzo zveimba yemadzibaba avo. Vanofanira kudzika musasa pakatarisana netende rokusanganira vakarikomba.  “Vaya vachadzika musasa nechokumabvazuva, nechokunobuda zuva vachava boka remadzinza matatu romusasa waJudha maererano nemauto avo, uye jinda revanakomana vaJudha ndiNashoni+ mwanakomana waAminadhabhi.  Uto rake nevanhu vavo vakanyorwa vanosvika zviuru makumi manomwe nezvina nemazana matanhatu.+  Vaya vedzinza raIsakari+ ndivo vachadzika musasa pedyo naye, uye jinda revanakomana vaIsakari ndiNetaneri+ mwanakomana waZuari.  Uto rake nevanhu vake vakanyorwa vanosvika zviuru makumi mashanu nezvina nemazana mana.+  Dzinza raZebhuruni; jinda revanakomana vaZebhuruni ndiEriyabhi+ mwanakomana waHeroni.  Uto rake nevanhu vake vakanyorwa vanosvika zviuru makumi mashanu nezvinomwe nemazana mana.+  “Vose vaya vakanyorwa vomusasa waJudha vanosvika zviuru zana nemakumi masere nezvitanhatu nemazana mana maererano nemauto avo. Ivo ndivo vanofanira kutanga kusimuka.+ 10  “Boka remadzinza matatu romusasa waRubheni+ richava nechokumaodzanyemba maererano nemauto avo, uye jinda revanakomana vaRubheni ndiErizuri+ mwanakomana waShedheuri. 11  Uto rake nevanhu vake vakanyorwa vanosvika zviuru makumi mana nezvitanhatu nemazana mashanu.+ 12  Vaya vedzinza raSimiyoni ndivo vachadzika musasa pedyo naye, uye jinda revanakomana vaSimiyoni ndiSherumieri+ mwanakomana waZurishadhai. 13  Uto rake nevanhu vavo vakanyorwa vanosvika zviuru makumi mashanu nezvipfumbamwe nemazana matatu.+ 14  Dzinza raGadhi; jinda revanakomana vaGadhi ndiEriyasafi+ mwanakomana waReueri. 15  Uto rake nevanhu vavo vakanyorwa vanosvika zviuru makumi mana nezvishanu nemazana matanhatu nemakumi mashanu.+ 16  “Vaya vose vakanyorwa vomusasa waRubheni vanosvika zviuru zana nemakumi mashanu nechimwe chete nemazana mana nemakumi mashanu maererano nemauto avo, uye ndivo vanofanira kuva vechipiri pakusimuka.+ 17  “Panosimuka tende rokusanganira,+ musasa wevaRevhi+ uchange uri pakati pemisasa. “Sokudzika misasa kwavanoita, ndiwo masimukiro avanofanira kuita,+ mumwe nomumwe ari panzvimbo yake, maererano nemapoka avo emadzinza matatu matatu. 18  “Boka remadzinza matatu romusasa waEfremu+ maererano nemauto avo richava nechokumavirira, uye jinda revanakomana vaEfremu ndiErishama+ mwanakomana waAmihudhi. 19  Uto rake nevanhu vavo vakanyorwa vanosvika zviuru makumi mana nemazana mashanu.+ 20  Dzinza raManase ndiro richava kurutivi rwake,+ uye jinda revanakomana vaManase ndiGamarieri+ mwanakomana waPedhazuri. 21  Uto rake nevanhu vavo vakanyorwa vanosvika zviuru makumi matatu nezviviri nemazana maviri.+ 22  Dzinza raBhenjamini;+ jinda revanakomana vaBhenjamini ndiAbhidhani+ mwanakomana waGidhiyonai. 23  Uto rake nevanhu vavo vakanyorwa vanosvika zviuru makumi matatu nezvishanu nemazana mana.+ 24  “Vose vaya vakanyorwa vomusasa waEfremu vanosvika zviuru zvine zana nezvisere nezana rimwe chete maererano nemauto avo, uye vanofanira kuva vechitatu pakusimuka.+ 25  “Boka remadzinza matatu romusasa waDhani ngarive nechokuchamhembe maererano nemauto avo, uye jinda revanakomana vaDhani ndiAhiezeri+ mwanakomana waAmishadhai. 26  Uto rake nevanhu vavo vakanyorwa vanosvika zviuru makumi matanhatu nezviviri nemazana manomwe.+ 27  Vaya vedzinza raAsheri ndivo vachadzika musasa pedyo naye, uye jinda revanakomana vaAsheri ndiPagieri+ mwanakomana waOkrani. 28  Uto rake nevanhu vavo vakanyorwa vanosvika zviuru makumi mana nechimwe chete nemazana mashanu.+ 29  Dzinza raNaftari;+ jinda revanakomana vaNaftari ndiAhira+ mwanakomana waEnani. 30  Uto rake nevanhu vavo vakanyorwa vanosvika zviuru makumi mashanu nezvitatu nemazana mana.+ 31  “Vose vaya vakanyorwa veboka raDhani vanosvika zviuru zvine zana nemakumi mashanu nezvinomwe nemazana matanhatu. Vanofanira kuva vokupedzisira kusimuka+—maererano nemapoka avo emadzinza matatu matatu.” 32  Ava ndivo vaya vakanyorwa vevanakomana vaIsraeri maererano nedzimba dzemadzibaba avo; vose vaya vakanyorwa vemapoka acho maererano nemauto avo vaiva zviuru mazana matanhatu nezvitatu nemazana mashanu nemakumi mashanu.+ 33  Asi vaRevhi havana kunyorwa+ pakati pevanakomana vaIsraeri, sezvakanga zvarayirwa Mosesi naJehovha. 34  Vanakomana vaIsraeri vakaita maererano nezvose zvakanga zvarayirwa Mosesi naJehovha.+ Vaidzika misasa yavo saizvozvo maererano nemapoka avo emadzinza matatu matatu,+ uye vaisimukawo saizvozvo,+ mumwe nomumwe ari mumhuri dzokwake maererano neimba yemadzibaba ake.

Mashoko Emuzasi