Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Numeri 18:1-32

18  Zvino Jehovha akati kuna Aroni: “Iwe nevanakomana vako neveimba yababa vako vauinavo muchazvidavirira kukanganisa kune chokuita nenzvimbo tsvene,+ uye iwe nevanakomana vako vauinavo muchazvidavirira kukanganisa kune chokuita noupristi hwenyu.+  Swededzawo hama dzako dzedzinza raRevhi, dzinza rababa vako, dzauinadzo, kuti dzive newe uye dzikushumire,+ iwe nevanakomana vako vauinavo, pamberi petende reChipupuriro.+  Vanofanira kuchengeta zvavanosungirwa kuti vakuitire nezvavanosungirwa kuti vaitire tende rose.+ Asi havafaniri kuswedera pedyo nemidziyo yenzvimbo tsvene uye kuatari kuti varege kufa,+ ivo kana imi.  Vanofanira kuva newe uye vanofanira kuchengeta zvavanosungirwa kuti vaitire tende rokusanganira pamusoro pebasa rose retende, uye hapana mumwe munhuwo zvake anofanira kuswedera pedyo nemi.+  Munofanira kuchengeta zvamunosungirwa kuti muitire nzvimbo tsvene+ nezvamunosungirwa kuti muitire atari,+ kuti vanakomana vaIsraeri varege kutsamwirwazve.+  Zvino tarira! ini ndatora hama dzenyu, ivo vaRevhi, pakati pevanakomana vaIsraeri,+ kuti vave chipo kwamuri,+ sevaya vakapiwa Jehovha kuti vaite basa repatende rokusanganira.+  Zvino iwe nevanakomana vako vauinavo munofanira kuchengetedza upristi hwenyu pamusoro pezvinhu zvose zvine chokuita neatari uye pamusoro pezviri mukati meketeni;+ uye munofanira kuita basa.+ Ndichapa upristi hwenyu kuti huve chipo chebasa, uye mumwe munhuwo zvake anoswedera pedyo anofanira kuurayiwa.”+  Zvino Jehovha akataurazve naAroni, akati: “Asi ini, tarira! ndakupa basa rokuti uchengete mipiro yandinopiwa.+ Pazvinhu zvose zvitsvene zvevanakomana vaIsraeri ndaipa kwauri nokuvanakomana vako kuti ive chikamu chenyu, ive mugove wenyu nokusingagumi.+  Uyu unofanira kuva wako pazvinhu zvitsvenetsvene, pachinopiwa chinopiswa nomoto, zvinopiwa zvavo zvose pamwe chete nezvinopiwa zvavo zvose zvezviyo+ nezvinopiwa zvavo zvose zvechivi+ chavo nezvinopiwa zvavo zvose zvemhosva,+ zvavachadzosa kwandiri. Izvo chinhu chitsvenetsvene kwauri nokuvanakomana vako. 10  Unofanira kuzvidyira munzvimbo tsvenetsvene.+ Vanhurume vose vanofanira kuzvidya.+ Zvinofanira kuva chinhu chitsvene kwauri.+ 11  Izvi ndezvako: mupiro+ wechipo chavo pamwe chete nezvinopiwa zvose zvinozunguzirwa+ zvevanakomana vaIsraeri. Ndazvipa iwe nevanakomana vako nevanasikana vako vauinavo,+ kuti zvive mugove wenyu nokusingagumi. Ani naani akachena ari muimba yako angazvidya.+ 12  “Ndakupa+ mafuta ose akanaka kwazvo newaini itsva yose yakanaka kwazvo nezviyo, zvibereko zvavo zvokutanga,+ zvavachapa Jehovha. 13  Michero inotanga kuibva pane yose iri panyika yavo, yavachauya nayo kuna Jehovha, inofanira kuva yako.+ Ani naani akachena ari muimba yako angaidya. 14  “Zvinhu zvose zvakatsaurwa zvachose pakati paIsraeri zvinofanira kuva zvako.+ 15  “Zvinhu zvose zvinovhura chibereko,+ zvenyama yemarudzi ose, zvavachauya nazvo kuna Jehovha, vanhu nemhuka, zvinofanira kuva zvako. Zvisinei, chokwadi unofanira kudzikinura matangwe evanhu;+ uye unofanira kudzikinura matangwe emhuka dzisina kuchena.+ 16  Unofanira kuadzikinura nomutengo wao wokudzikinura kubvira pamwedzi mumwe chete zvichikwira, nokukosha kwakatarwa, mashekeri mashanu esirivha kana tichienzanisa neshekeri renzvimbo tsvene.+ Magera makumi maviri.+ 17  Asi usadzikinura nzombe inotanga kuberekwa kana gwayana gono rinotanga kuberekwa kana mbudzi inotanga kuberekwa.+ Izvo zvinhu zvitsvene. Unofanira kusasa ropa+ razvo paatari, uye unofanira kuita kuti mafuta azvo apfungaire sechinopiwa chinopiswa nomoto kuti chive kunhuhwirira kwakanaka kunoitirwa Jehovha.+ 18  Nyama yazvo inofanira kuva yako. Inofanira kuva yako sechityu chechinopiwa chinozunguzirwa uye sebandauko rokurudyi.+ 19  Iwe nevanakomana vako nevanasikana vako vauinavo, ndakupai mipiro yose mitsvene+ ichapiwa Jehovha nevanakomana vaIsraeri, kuti ive mugove wenyu nokusingagumi.+ Isungano yomunyu nokusingagumi pamberi paJehovha kwauri nokuvana vako vauinavo.”+ 20  Zvino Jehovha akati kuna Aroni: “Hauzovi nenhaka munyika yavo, uye hauzovi nomugove pakati pavo.+ Ini ndini mugove wako nenhaka yako pakati pevanakomana vaIsraeri.+ 21  “Tarira! ndapa vanakomana vaRevhi zvegumi+ zvose pakati paIsraeri kuti ive nhaka nokuda kwebasa ravo ravari kuita, iro basa repatende rokusanganira. 22  Vanakomana vaIsraeri havafanirizve kuswedera pedyo netende rokusanganira kuti varege kuita chivi vofa.+ 23  VaRevhi ndivo vanofanira kuita basa repatende rokusanganira, uye ndivo vanofanira kuzvidavirira kukanganisa kwavo.+ Iwo murau nokusingagumi muzvizvarwa zvenyu zvose kuti havafaniri kuwana nhaka pakati pevanakomana vaIsraeri.+ 24  Nokuti chegumi chevanakomana vaIsraeri, chavachapa Jehovha kuti chive mupiro, ndachipa vaRevhi kuti ive nhaka yavo. Ndokusaka ndati kwavari, ‘Havafaniri kuwana nhaka pakati pevanakomana vaIsraeri.’”+ 25  Jehovha akabva ataura naMosesi, achiti: 26  “Unofanira kutaura nevaRevhi, uti kwavari, ‘Muchagamuchira chegumi chinobva kuvanakomana vaIsraeri chandakupai kubva kwavari kuti chive nhaka yenyu,+ uye munofanira kupa Jehovha chegumi chinobva pane chegumi chacho kuti chive mupiro.+ 27  Chichaverengerwa kwamuri somupiro wenyu, sezvinoitwa zviyo zviri paburiro+ uye sezvinoitwa zvibereko zvizhinji zvinobva muchisviniro chewaini kana kuti chemafuta. 28  Saizvozvi nemiwo muchapa Jehovha mupiro unobva pane zvegumi zvenyu zvose zvamuchagamuchira kubva kuvanakomana vaIsraeri, uye munofanira kupa mupristi Aroni mupiro unobva pazviri unopiwa Jehovha. 29  Pazvipo zvose zvamunopiwa, muchapa Jehovha mipiro yemarudzi ose, yakanakisisa yacho,+ kuti ive chinhu chitsvene chinobva pazviri.’ 30  “Zvino uti kwavari, ‘Pamunopa zvakanaka kwazvo pazvipo zvacho,+ zvichaverengerwa kuvaRevhi sezvibereko zvepaburiro uye sezvibereko zvinobva muchisviniro chewaini kana chemafuta. 31  Munofanira kuzvidyira panzvimbo dzose, imi nemhuri dzenyu, nokuti ndiwo mubayiro wenyu nokuda kwebasa renyu patende rokusanganira.+ 32  Musatadza nokuda kwazvo nokupa zvakanaka kwazvo zvinobva pazviri, uye musasvibisa zvinhu zvitsvene zvevanakomana vaIsraeri, kuti murege kufa.’”+

Mashoko Emuzasi