Numeri 16:1-50

16  Zvino Kora+ mwanakomana waIzihari,+ mwanakomana waKohati,+ mwanakomana waRevhi,+ akasimuka, pamwe chete naDhatani+ naAbhiramu+ vanakomana vaEriyabhi,+ naOni mwanakomana waPereti, vanakomana vaRubheni.+  Vakasimuka pamberi paMosesi, ivo nevarume mazana maviri nemakumi mashanu vevanakomana vaIsraeri, machinda eungano, vaya vaigara vachishevedzwa kumisangano, varume vakanga vakakurumbira.  Naizvozvo vakaunganira+ Mosesi naAroni, vakati kwavari: “Zvakwana imi, nokuti ungano yose, vose zvavo vatsvene+ uye Jehovha ari pakati pavo.+ Saka, nei muchizvikwidziridza paungano yaJehovha?”+  Mosesi paakazvinzwa akabva awira pasi nechiso chake.  Akabva ataura naKora neungano yake yose, achiti: “Mangwanani, Jehovha achazivisa kuti wake ndoupi+ uye kuti mutsvene ndoupi,+ kuti ndiani anofanira kuswedera pedyo naye,+ uye munhu waachasarudza+ ndiye achaswedera pedyo naye.  Itai izvi: Torai midziyo yokuisira moto,+ Kora neungano yake yose,+  muise moto mukati mayo, moisa rusenzi pairi pamberi paJehovha mangwana, uye munhu achasarudzwa naJehovha,+ ndiye mutsvene. Zvakwana, imi vanakomana vaRevhi!”+  Zvino Mosesi akati kuna Kora: “Ndapota, teererai, imi vanakomana vaRevhi.  Chinhu chiduku here kwamuri kuti Mwari waIsraeri akakutsaurai+ paungano yaIsraeri kuti akuisei kwaari kuti muite basa repatebhenekeri yaJehovha uye kuti mumire pamberi peungano kuti muishumire,+ 10  uye kuti akuswededzei pedyo imi nehama dzenyu dzose, vanakomana vaRevhi vamuinavo? Naizvozvo mava kuedzawo kuda kuwana upristi here?+ 11  Nokuda kwaizvozvo iwe neungano yako yose iri kuungana, muri kurwisana naJehovha.+ Kana ari Aroni, iye ndianiwo zvake kuti mumugunun’unire?”+ 12  Gare gare Mosesi akatuma munhu kunoshevedza Dhatani naAbhiramu+ vanakomana vaEriyabhi, asi ivo vakati: “Hatisi kuzouya!+ 13  Chinhu chiduku kwazvo here kuti iwe wakatibudisa munyika inoyerera mukaka nouchi kuti utiurayire murenje,+ zvokuti wava kuda kuzviitawo jinda rinotitonga pazvinhu zvose?+ 14  Sezvazviri, hauna kutiendesa kunyika inoyerera mukaka nouchi,+ kuti utipe nhaka yeminda neyeminda yemizambiringa. Unoda kutushura maziso evanhu avo here? Hatisi kuzouya!” 15  Mosesi akabva atsamwa kwazvo, akati kuna Jehovha: “Musatarira chinopiwa chavo chezviyo.+ Handina kuvatorera kana mbongoro hono imwe chete, uyewo handina kukuvadza kana mumwe wavo.”+ 16  Mosesi akabva ati kuna Kora:+ “Iwe neungano yako yose, uyai pamberi paJehovha,+ iwe naivo naAroni, mangwana. 17  Mumwe nomumwe ngaatore mudziyo wake wokuisira moto, muise rusenzi pairi, uye mumwe nomumwe auye nomudziyo wake wokuisira moto pamberi paJehovha, midziyo yokuisira moto ine mazana maviri nemakumi mashanu, uye iwe naAroni, mumwe nomumwe aine mudziyo wake wokuisira moto.” 18  Naizvozvo mumwe nomumwe akatora mudziyo wake wokuisira moto, vakaisa moto pairi uye vakaisa rusenzi pairi, vakamira pasuo retende rokusanganira pamwe chete naMosesi naAroni. 19  Kora paakaunganidza ungano yose+ kuzorwisana navo pasuo retende rokusanganira, kubwinya kwaJehovha kwakabva kwaonekwa neungano yose.+ 20  Zvino Jehovha akataura naMosesi naAroni, achiti: 21  “Ibvai+ pakati peungano iyi, kuti ndibve ndangovatsakatisa.”+ 22  Naizvozvo vakawira pasi nezviso zvavo, vakati: “Haiwa Mwari, Mwari wesimba roupenyu rezvipenyu zvenyama yemarudzi ose,+ kana munhu mumwe chete akatadza, mungatsamwira ungano yose here?”+ 23  Jehovha akataurawo naMosesi, achiti: 24  “Taura neungano, uchiti, ‘Ibvai patebhenekeri dzaKora, Dhatani naAbhiramu!’”+ 25  Pashure paizvozvo Mosesi akasimuka, akaenda kwaiva naDhatani naAbhiramu, uye varume vakuru+ vaIsraeri vakaenda naye. 26  Akabva ataura neungano yacho, achiti: “Ndapota, ibvai pamberi pematende evanhu ava vakaipa, musabata chero chinhu chavo chipi zvacho,+ kuti murege kuparadzwa muchivi chavo chose.” 27  Vakabva vabva pamberi petebhenekeri yaKora, Dhatani naAbhiramu, kumativi ose, uye Dhatani naAbhiramu vakabuda, vakamira pamasuo ematende avo,+ pamwe chete nemadzimai avo, nevanakomana vavo nevana vavo. 28  Mosesi akabva ati: “Muchaziva neizvi kuti Jehovha akandituma kuti ndiite mabasa aya ose,+ kuti hazvisi zvomumwoyo mangu:+ 29  Kana vanhu ava vachizofa semafiro anongoita vanhu vose uye kana vachizorangwa semarangirwo anongoitwa vanhu vose,+ haasi Jehovha akandituma.+ 30  Asi kana chiri chinhu chitsva chichaitwa naJehovha,+ uye kana nyika ikashama muromo wayo, ikavamedza+ ivo nezvinhu zvavo zvose, vakaenda kuSheori+ vari vapenyu, muchabva maziva kuti varume ava havana kuremekedza Jehovha.”+ 31  Zvino paakangopedza kutaura mashoko aya ose, pavakanga vakamira pakatanga kutsemuka.+ 32  Nyika yakashama muromo wayo ikavamedza, ivo nemhuri dzavo nevanhu vose vakanga vari vaKora nezvinhu zvose.+ 33  Naizvozvo ivo, navose vaiva vavo, vakaenda kuSheori vari vapenyu, ivhu rikavafushira,+ zvokuti vakaparara pakati peungano.+ 34  VaIsraeri vose vakanga vakavapoteredza vakatiza, vanhu vacho pavairidza mhere, nokuti vakati: “Tinotya kuti nyika ingatimedza!”+ 35  Moto wakabva kuna Jehovha+ ukaparadza varume mazana maviri nemakumi mashanu vaipisira rusenzi.+ 36  Zvino Jehovha akataura naMosesi, achiti: 37  “Udza Eriyezari mwanakomana womupristi Aroni kuti atore midziyo yokuisira moto+ iri pakati pomoto mukuru, ‘Iwe uparadzire moto wacho ipapo; nokuti midziyo yacho mitsvene, 38  iyo midziyo yokuisira moto yevarume ava vakatadzira mweya yavo.+ Vanofanira kuipfura kuti ive marata matete, ave chokufukidza nacho atari,+ nokuti vakauya nayo pamberi paJehovha, zvokuti yakava mitsvene; uye ngaive chiratidzo kuvanakomana vaIsraeri.’”+ 39  Naizvozvo mupristi Eriyezari akatora midziyo yemhangura yokuisira moto,+ yakanga yauya nevaya vakanga vatsva, uye vakaipfura ikava chokufukidza nacho atari, 40  kuti ive chiyeuchidzo kuvanakomana vaIsraeri, kuti kurege kuva nomumwe munhuwo zvake+ asiri wevana vaAroni angaswedera pedyo kuti aite kuti rusenzi ipfungaire pamberi paJehovha,+ uye kuti kurege kuva nomunhu angaita saKora neungano yake,+ sezvaakanga audzwa naJehovha achishandisa Mosesi. 41  Zvino pazuva rakatevera chairo ungano yose yevanakomana vaIsraeri yakagunun’unira Mosesi naAroni,+ ichiti: “Imi, makauraya vanhu vaJehovha.” 42  Zvino ungano payakanga yaunganira Mosesi naAroni, vakabva vatendeukira kutende rokusanganira; uye tarira! gore rakanga rakaifukidza, uye kubwinya kwaJehovha kwakatanga kuoneka.+ 43  Mosesi naAroni vakauya pamberi petende rokusanganira.+ 44  Jehovha akabva ataura naMosesi, achiti: 45  “Ibvai pakati peungano iyi, kuti ndibve ndavatsakatisa.”+ Ivo vakabva vawira pasi nezviso zvavo.+ 46  Pashure paizvozvo Mosesi akati kuna Aroni: “Tora mudziyo wokuisira moto, uise moto unobva paatari pauri,+ uise rusenzi, wokurumidza kuenda kuungano, wonoiyananisira,+ nokuti kutsamwa kwabva pachiso chaJehovha.+ Denda ratanga!” 47  Aroni akabva autora, sezvakanga zvataurwa naMosesi, akamhanya, akapinda pakati peungano; uye tarira! denda rakanga ratanga pakati pevanhu. Naizvozvo akaisa rusenzi pauri, akatanga kuyananisira vanhu. 48  Akaramba akamira pakati pevakafa nevapenyu.+ Denda racho rakazoguma.+ 49  Vaya vakaurayiwa nedenda racho vakasvika zviuru gumi nezvina nemazana manomwe, tisingabatanidzi vaya vakafa nokuda kwaKora. 50  Aroni paakazodzokera kwaiva naMosesi kusuo retende rokusanganira, denda racho rakanga raguma.

Mashoko Emuzasi