Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Numeri 12:1-16

12  Zvino Miriyemu naAroni vakatanga kupopotera Mosesi nokuda kwomudzimai muKushi waakanga awana, nokuti akanga awana mudzimai muKushi.+  Vakaramba vachiti: “Jehovha akataura achishandisa Mosesi oga here? Haana kutaura achitishandisawo here?”+ Zvino Jehovha akanga akateerera.+  Murume uyu, iye Mosesi, ndiye akanga ari munhu munyoro+ kwazvo kupfuura vanhu vose vaiva panyika.  Jehovha akabva ati kuna Mosesi naAroni naMiriyemu: “Budai, imi vatatu, muende kutende rokusanganira.” Naizvozvo ivo vari vatatu vakabuda.  Pashure paizvozvo Jehovha akaburuka ari mushongwe yegore,+ akamira pasuo retende, akashevedza Aroni naMiriyemu. Ivo vari vaviri vakabva vaenda mberi.  Zvino akati: “Ndapota, inzwai mashoko angu. Kudai paiva nomuprofita wenyu nokuda kwaJehovha, ndaizozvizivisa kwaari ndichishandisa zviratidzo.+ Ndaizotaura naye achirota.+  Hazvina kudaro nomushumiri wangu Mosesi!+ Iye karonzeswa imba yangu yose.+  Ndinotaura naye zvakananga,+ ndichimuratidza, kwete nezvirahwe;+ uye iye anoona chitarisiko chaJehovha.+ Ko zvino, maregererei kutya kupopotera mushumiri wangu, iye Mosesi?”+  Jehovha akavatsamwira kwazvo, akabva ipapo. 10  Gore rakabva pamusoro petende, uye tarira! Miriyemu akanga arohwa nemaperembudzi akachena sechando.+ Aroni akabva atendeukira kuna Miriyemu, akamuona arohwa nemaperembudzi.+ 11  Aroni akabva ati kuna Mosesi: “Pamusoroi, ishe wangu! Ndapota, regai kutiverengera chivi chataita nenzira youpenzi!+ 12  Ndapota, musaita kuti arambe akaita somunhu akafa,+ ane imwe nyama yakadyika panguva yaakabuda muchibereko chaamai vake!” 13  Mosesi akachema kuna Jehovha, achiti: “Haiwa Mwari, ndapota! Ndapota, muporesei!”+ 14  Jehovha akabva ati kuna Mosesi: “Kudai baba vake vaizomupfira mate+ kuchiso chake, haaizonyara kwemazuva manomwe here? Ngaaiswe kwake oga+ kunze kwomusasa+ kwemazuva manomwe, uye pashure paizvozvo ngaagamuchirwe.”+ 15  Naizvozvo Miriyemu akaiswa kwake oga kunze kwomusasa kwemazuva manomwe,+ uye vanhu havana kutama kusvikira Miriyemu agamuchirwa. 16  Pashure paizvozvo vanhu vakatama paHazeroti,+ vakanodzika musasa murenje reParani.+

Mashoko Emuzasi