Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Numeri 10:1-36

10  Zvino Jehovha akataura naMosesi, achiti:  “Zvigadzirire mabhosvo+ maviri esirivha. Uagadzire nenyundo, uashandise pakuunganidza+ ungano nepakuputsa misasa.  Kana vakaaridza ose, ungano yose inofanira kusangana newe pasuo retende rokusanganira sezvakarongwa.+  Kana vakaridza rimwe chete, machinda anenge ari vakuru vezviuru zvevanakomana vaIsraeri anofanira kusanganawo newe sezvakarongwa.+  “Kana mukaridza kwazvo muchikwidza nokuderedza inzwi, mapoka evaya vakadzika musasa kumabvazuva+ anofanira kutama.  Kana mukaridza kwazvo kechipiri muchikwidza nokuderedza inzwi, mapoka evaya vakadzika musasa kumaodzanyemba+ anofanira kutama. Vanofanira kuridza kwazvo vachikwidza nokuderedza inzwi panguva imwe neimwe inotama rimwe rawo.  “Zvino pakuunganidza ungano, ridzai,+ asi musaridza kwazvo muchikwidza nokuderedza inzwi.  Vanakomana vaAroni, vapristi, vanofanira kuridza mabhosvo,+ uye kushandiswa kwawo ngakuve murau wenyu nokusingagumi muzvizvarwa zvenyu zvose.  “Kana mukaenda kuhondo munyika yenyu muchirwisana nomudzvinyiriri anenge achikunetsai,+ munofanira kushevedzera nokuda kwokurwa muchishandisa mabhosvo,+ uye muchayeukwa pamberi paJehovha Mwari wenyu, moponeswa pavavengi venyu.+ 10  “Pazuva ramunofara+ nepamwaka yemitambo yenyu+ nepanotanga mwedzi yenyu,+ munofanira kuridza mabhosvo pamusoro pezvinopiwa zvenyu zvinopiswa+ nezvibayiro zvenyu zvokugoverana;+ uye kushandiswa kwawo ngakuve chiyeuchidzo chenyu pamberi paMwari wenyu. Ndini Jehovha Mwari wenyu.”+ 11  Zvino negore rechipiri, mumwedzi wechipiri, pazuva rechimakumi maviri mumwedzi wacho,+ gore rakasimuka kubva pamusoro petebhenekeri+ yeChipupuriro. 12  Vanakomana vaIsraeri vakatanga kutama murenje reSinai maererano nemabviro avaiita,+ uye gore racho rakanomira murenje reParani.+ 13  Vakatanga kutama kekutanga, maererano nezvakarayirwa naJehovha achishandisa Mosesi.+ 14  Naizvozvo boka remadzinza matatu romusasa wevanakomana vaJudha rakatanga kutama maererano nemauto aro,+ uye Nashoni+ mwanakomana waAminadhabhi ndiye aitarisira uto raro. 15  Uto redzinza revanakomana vaIsakari raitarisirwa naNetaneri+ mwanakomana waZuari. 16  Uto redzinza revanakomana vaZebhuruni raitarisirwa naEriyabhi mwanakomana waHeroni.+ 17  Zvino tebhenekeri yakaputswa,+ uye vanakomana vaGeshoni+ nevanakomana vaMerari+ sevatakuri vetebhenekeri vakatama. 18  Boka remadzinza matatu romusasa waRubheni+ rakatama maererano nemauto aro, uye Erizuri+ mwanakomana waShedheuri ndiye aitarisira uto raro. 19  Uto redzinza revanakomana vaSimiyoni+ raitarisirwa naSherumieri+ mwanakomana waZurishadhai. 20  Uto redzinza revanakomana vaGadhi raitarisirwa naEriyasafi+ mwanakomana waDheueri. 21  VaKohati sevatakuri vezvinhu zvakatsveneswa zvomunzvimbo tsvene+ vakatama, zvavaifanira kunge vamisa tebhenekeri panguva yavaizosvika. 22  Boka remadzinza matatu romusasa wevanakomana vaEfremu+ rakatama maererano nemauto aro, uye Erishama+ mwanakomana waAmihudhi ndiye aitarisira uto raro. 23  Uto redzinza revanakomana vaManase+ raitarisirwa naGamarieri+ mwanakomana waPedhazuri. 24  Uto redzinza revanakomana vaBenjamini+ raitarisirwa naAbhidhani+ mwanakomana waGidhiyonai. 25  Zvino boka remadzinza matatu romusasa wevanakomana vaDhani+ rakatama rikava varindi veshure+ kwemisasa yose maererano nemauto avo, uye Ahiezeri+ mwanakomana waAmishadhai ndiye aitarisira uto raro. 26  Uto redzinza revanakomana vaAsheri+ raitarisirwa naPagieri+ mwanakomana waOkrani. 27  Uto redzinza revanakomana vaNaftari+ raitarisirwa naAhira+ mwanakomana waEnani. 28  Aya ndiwo mabviro aiita vanakomana vaIsraeri pavaitama maererano nemauto avo.+ 29  Zvino Mosesi akati kuna Hobhabhu mwanakomana waReueri+ muMidhiyani, tezvara vaMosesi: “Tava kutama kuti tiende kunzvimbo yakanzi naJehovha, ‘Ndichakupai iyo.’+ Handei tose, uye tichakuitirai zvakanaka,+ nokuti Jehovha akataura zvakanaka pamusoro paIsraeri.”+ 30  Asi akati kwaari: “Handizoendi pamwe chete nemi, asi ndichaenda kunyika yangu+ nokuhama dzangu.” 31  Iye akati: “Ndapota, musatisiya, nokuti imi munonyatsoziva patingadzika musasa murenje, munofanira kuva maziso edu. 32  Uye kana mukaenda nesu,+ chokwadi, kana Jehovha akatiitira zvakanaka, isu tichakuitiraiwo zvakanaka.” 33  Naizvozvo vakabva pagomo raJehovha+ vakafamba rwendo rwemazuva matatu, uye areka yesungano yaJehovha+ yaivatungamirira kworwendo rwemazuva matatu kuti ivatsvakire nzvimbo yokuzorora.+ 34  Gore+ raJehovha rakanga riri pamusoro pavo masikati pavakafamba vachibva mumusasa wacho. 35  Zvino paisimuka Areka, Mosesi aiti: “Haiwa Jehovha, simukai, vavengi venyu ngavapararire;+ uye vaya vanokuvengai kwazvo ngavatize pamberi penyu.”+ 36  Payaizorora, aiti: “Haiwa Jehovha, dzokai, kumakumi ezviuru aIsraeri.”+

Mashoko Emuzasi