Nehemiya 8:1-18

8  Zvino vanhu vose vakaungana pamwe chete+ munzvimbo yaiungana vanhu+ yaiva pamberi peGedhi reMvura.+ Vakabva vaudza mukopi Ezra+ kuti auye nebhuku+ romutemo waMosesi,+ wakanga warayirwa Israeri naJehovha.+  Naizvozvo mupristi+ Ezra akauya nebhuku romutemo pamberi peungano+ yevarume pamwe chete neyevakadzi neyevose vakanga vave kuziva zvokugona kuteerera,+ pazuva rokutanga romwedzi wechinomwe.+  Akaramba achiriverenga+ zvinonzwika pamberi penzvimbo yaiungana vanhu yaiva pakatarisana neGedhi reMvura, kubvira utonga huchitsvuka+ kusvikira masikati, ari pamberi pevarume nevakadzi nevamwe vakanga vave kuziva; uye nzeve+ dzevanhu vose dzakanga dzakateerera+ bhuku romutemo.  Mukopi Ezra akaramba akamira pakakwirira pakagadzirwa nematanda,+ pavakanga vagadzirira nguva yacho; uye Matitiya naShema naAnaya naUriya naHirikiya naMaaseya vakanga vakamira pedyo naye kurudyi rwake, uye kuruboshwe rwake kwaiva naPedhaya naMishaeri naMarikija+ naHashumu+ naHashi-bhadhana, Zekariya naMeshuramu.  Ezra akavhura+ bhuku racho vanhu vose vachizviona, nokuti akanga ari pamusoro pevanhu vose; uye sezvaairivhura vanhu vose vakasimuka.+  Ezra akabva arumbidza Jehovha+ Mwari wechokwadi, Mukuru, vanhu vose vakapindura kuti, “Ameni! Ameni!”+ vachisimudza maoko avo.+ Vakabva vakotama,+ vakagwadamira Jehovha zviso zvavo zvakatarira pasi.+  Jeshua naBhani naSherebhiya,+ Jamini, Akubhu, Shabhetai, Hodhiya, Maaseya, Kerita, Azariya, Jozabhadhi,+ Hanani, Peraya,+ kunyange vaRevhi, vakanga vachitsanangurira vanhu mutemo,+ vanhu vakamira.+  Vakaramba vachiverenga+ bhuku racho zvinonzwika, iwo mutemo waMwari wechokwadi, uchitsanangurwa, uchidudzirwa; uye vakaramba vachiita kuti zvaiverengwa zvacho zvinzwisisike.+  Zvino Nehemiya,+ kureva muTishata,+ nomupristi Ezra,+ mukopi, nevaRevhi vairayiridza vanhu vakati kuvanhu vose: “Zuva rino idzvene kuna Jehovha Mwari wenyu.+ Musachema kana kusvimha misodzi.”+ Nokuti vanhu vose vakanga vachisvimha misodzi sezvavainzwa mashoko omutemo.+ 10  Akati kwavari: “Endai, mudye zvinhu zvakakora, munwe zvinhu zvinotapira, mutumire migove+ yezvokudya kune uyo asina chaagadzirirwa; nokuti zuva rino idzvene kunaShe wedu, musarwadziwa, nokuti mufaro waJehovha ndiyo nhare yenyu.” 11  VaRevhi vakanga vachirayira vanhu vose kuti vanyarare, vachiti: “Nyararai! nokuti zuva rino idzvene; uye musarwadziwa.” 12  Naizvozvo vanhu vose vakaenda kunodya nokunwa nokutumira migove+ yezvokudya uye kunofara kwazvo,+ nokuti vakanga vanzwisisa mashoko avakanga vaziviswa.+ 13  Zvino pazuva rechipiri vakuru vemadzibaba evanhu vose, vapristi nevaRevhi, vakaungana kumukopi Ezra, kuti vagonzwisisa mashoko omutemo wacho.+ 14  Vakabva vawana mubhuku romutemo makanyorwa kuti Jehovha akanga arayira achishandisa Mosesi+ kuti vanakomana vaIsraeri vagare mumatumba+ mukati momutambo mumwedzi wechinomwe,+ 15  uye kuti vazivise+ nokuita kuti kushevedzera kuitwe mumaguta avo ose nomuJerusarema mose,+ vachiti: “Budai muende kunzvimbo ine makomo+ muuye nemashizha emiorivhi+ nemashizha emiti yemafuta nemashizha emikute nemashizha emichindwe nemashizha emiti ine mapazi mazhinji kuti mugadzire matumba, maererano nezvakanyorwa.” 16  Vanhu vakabuda, vakauya nawo, vakazvigadzirira matumba, mumwe nomumwe pamusoro pedenga reimba yake+ nepazvivanze zvavo nepazvivanze+ zveimba yaMwari wechokwadi nepanzvimbo yaiungana vanhu+ yepaGedhi reMvura+ nepanzvimbo yaiungana vanhu yepaGedhi raEfremu.+ 17  Nokudaro ungano yose yevakanga vadzoka vachibva pakutapwa yakagadzira matumba, ikagara mumatumba acho; nokuti vanakomana vaIsraeri vakanga vasina kuita saizvozvo kubvira pamazuva aJoshua mwanakomana waNuni+ kusvikira pazuva iroro, zvokuti pakava nokufara kukuru kwazvo.+ 18  Bhuku romutemo waMwari wechokwadi rakaverengwa zvinonzwika zuva nezuva,+ kubvira pazuva rokutanga kusvikira pazuva rokupedzisira; uye vakaramba vachiita mutambo wacho kwemazuva manomwe, uye pazuva rechisere pakava nokuungana kukuru, maererano nomurau wacho.+

Mashoko Emuzasi