Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Nehemiya 7:1-73

7  Zvino rusvingo parwakanga rwangopera kuvakwazve,+ ndakabva ndamisa masuo acho.+ Vachengeti vemagedhi+ nevaimbi+ nevaRevhi+ vakabva vagadzwa.  Ndakaita kuti Hananai+ hama yangu naHananiya muchinda weNhare+ vatarisire Jerusarema, nokuti iye akanga ari munhu akavimbika kwazvo+ uye aitya+ Mwari wechokwadi kupfuura vamwe vakawanda.  Naizvozvo ndakati kwavari: “Magedhi+ eJerusarema ngaarege kuvhurwa kusvikira zuva rapisa; uye pavanenge vakamira pedyo ngavavhare masuo acho vaakiye.+ Misai varindi vevagari vomuJerusarema, mumwe nomumwe panzvimbo yake yokurindira uye mumwe nomumwe pakatarisana neimba yake.”+  Zvino guta racho rakanga rakafara riri guru, uye mukati maro maingova nevanhu vashomanana,+ uye makanga musina dzimba dzakavakwa.  Asi Mwari wangu akazviisa mumwoyo mangu+ kuti ndiunganidze vanokudzwa nevatevedzeri vevatongi nevanhu vacho kuti vanyorwe maererano nemadzinza avo.+ Ndakabva ndawana bhuku rakanyorwa madzinza+ evaya vakauya pakutanga, ndikawana makanyorwa kuti:  Ava ndivo vanakomana vedunhu racho,+ vakauya vachibva pakutapwa+ kwevanhu vakanga vatapwa, avo Nebhukadhinezari+ mambo weBhabhironi akanga atapa,+ vakazodzoka kuJerusarema nokuJudha, mumwe nomumwe kuguta rake;+  vaya vakauya naZerubhabheri,+ Jeshua,+ Nehemiya, Azariya, Raamiya, Nahamani, Modhekai,+ Bhirishani, Mispereti, Bhigvhai, Nehumi, Bhaana. Kuwanda kwevarume vevanhu vaIsraeri ndouku:  Vanakomana vaParoshi,+ zviuru zviviri nezana nemakumi manomwe nevaviri;  vanakomana vaShefatiya,+ mazana matatu nemakumi manomwe nevaviri; 10  vanakomana vaAraa,+ mazana matanhatu nemakumi mashanu nevaviri; 11  vanakomana vaPahati-moabhi,+ vevanakomana vaJeshua naJoabhi,+ zviuru zviviri nemazana masere negumi nevasere; 12  vanakomana vaEramu,+ chiuru nemazana maviri nemakumi mashanu nevana; 13  vanakomana vaZatu,+ mazana masere nemakumi mana nevashanu; 14  vanakomana vaZakai,+ mazana manomwe nemakumi matanhatu; 15  vanakomana vaBhinui,+ mazana matanhatu nemakumi mana nevasere; 16  vanakomana vaBhebhai,+ mazana matanhatu nemakumi maviri nevasere; 17  vanakomana vaAzgadhi,+ zviuru zviviri nemazana matatu nemakumi maviri nevaviri; 18  vanakomana vaAdhonikamu,+ mazana matanhatu nemakumi matanhatu nevanomwe; 19  vanakomana vaBhigvhai,+ zviuru zviviri nemakumi matanhatu nevanomwe; 20  vanakomana vaAdhini,+ mazana matanhatu nemakumi mashanu nevashanu; 21  vanakomana vaAteri,+ waHezekiya, makumi mapfumbamwe nevasere; 22  vanakomana vaHashumu,+ mazana matatu nemakumi maviri nevasere; 23  vanakomana vaBhezai,+ mazana matatu nemakumi maviri nevana; 24  vanakomana vaHarifi,+ zana negumi nevaviri; 25  vanakomana vokuGibhiyoni,+ makumi mapfumbamwe nevashanu; 26  varume vokuBhetrehema+ neNetofa,+ zana nemakumi masere nevasere; 27  varume vokuAnatoti,+ zana nemakumi maviri nevasere; 28  varume vokuBheti-azmavheti,+ makumi mana nevaviri; 29  varume vokuKiriyati-jearimu,+ Kefira+ neBheeroti,+ mazana manomwe nemakumi mana nevatatu; 30  varume vokuRama+ neGebha,+ mazana matanhatu nemakumi maviri nomumwe chete; 31  varume vokuMikmasi,+ zana nemakumi maviri nevaviri; 32  varume vokuBheteri+ neAi,+ zana nemakumi maviri nevatatu; 33  varume vokune rimwe Nebho,+ makumi mashanu nevaviri; 34  vanakomana vomumwe Eramu,+ chiuru nemazana maviri nemakumi mashanu nevana; 35  vanakomana vaHarimu,+ mazana matatu nemakumi maviri; 36  vanakomana vokuJeriko,+ mazana matatu nemakumi mana nevashanu; 37  vanakomana vokuRodhi,+ Hadhidhi+ neOno,+ mazana manomwe nemakumi maviri nomumwe chete; 38  vanakomana vokuSenaa,+ zviuru zvitatu nemazana mapfumbamwe nemakumi matatu. 39  Vapristi vaiva: Vanakomana vaJedhaya+ veimba yaJeshua, vaiva mazana mapfumbamwe nemakumi manomwe nevatatu; 40  vanakomana vaImeri,+ vaiva chiuru nemakumi mashanu nevaviri; 41  vanakomana vaPashuri,+ vaiva chiuru nemazana maviri nemakumi mana nevanomwe; 42  vanakomana vaHarimu,+ vaiva chiuru negumi nevanomwe. 43  VaRevhi vaiva: Vanakomana vaJeshua, waKadmieri,+ wevanakomana vaHodhevha,+ vaiva makumi manomwe nevana. 44  Vaimbi,+ vanakomana vaAsafi,+ vaiva zana nemakumi mana nevasere. 45  Vachengeti vemagedhi,+ vanakomana vaSharumu,+ vanakomana vaAteri, vanakomana vaTarimoni,+ vanakomana vaAkubhu,+ vanakomana vaHatita, vanakomana vaShobhai,+ vaiva zana nemakumi matatu nevasere. 46  VaNetinimu vaiva:+ Vanakomana vaZiha, vanakomana vaHasufa, vanakomana vaTabhaoti,+ 47  vanakomana vaKerosi, vanakomana vaSia, vanakomana vaPadhoni,+ 48  vanakomana vaRebhana, vanakomana vaHagabha,+ vanakomana vaSarimai, 49  vanakomana vaHanani,+ vanakomana vaGidheri, vanakomana vaGahari, 50  vanakomana vaReaya,+ vanakomana vaRezini,+ vanakomana vaNekodha, 51  vanakomana vaGazamu, vanakomana vaAza, vanakomana vaPaseya, 52  vanakomana vaBhesai,+ vanakomana vaMeunimu, vanakomana vaNefushesimu,+ 53  vanakomana vaBhakbhuki, vanakomana vaHakufa, vanakomana vaHahuri,+ 54  vanakomana vaBhazriti, vanakomana vaMehidha, vanakomana vaHasha,+ 55  vanakomana vaBhakosi, vanakomana vaSisera, vanakomana vaTema,+ 56  vanakomana vaNeziya, vanakomana vaHatifa.+ 57  Vanakomana vevashandi vaSoromoni vaiva:+ Vanakomana vaSotai, vanakomana vaSofereti, vanakomana vaPeridha,+ 58  vanakomana vaJaara, vanakomana vaDhakoni, vanakomana vaGidheri,+ 59  vanakomana vaShefatiya, vanakomana vaHatiri, vanakomana vaPokereti-hazebhaimu, vanakomana vaAmone.+ 60  VaNetinimu+ vose nevanakomana vevashandi vaSoromoni vaiva mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nevaviri. 61  Ava ndivo vakabva kuTeri-mera, Teri-hasha, Kerubhi, Adhoni neImeri,+ asi vaisakwanisa kutaura imba yemadzibaba avo nokwavakabva, kana vaiva vaIsraeri: 62  vanakomana vaDheraya, vanakomana vaTobhiya, vanakomana vaNekodha,+ vaiva mazana matanhatu nemakumi mana nevaviri. 63  Vevapristi vaiva:+ vanakomana vaHabhaya, vanakomana vaHakozi,+ vanakomana vaBhazirai,+ uyo akatora mudzimai pavanasikana vaBhazirai+ muGiriyedhi akazoshevedzwa nezita ravo. 64  Ava ndivo vaya vakatsvaka bhuku ravo remazita, kuti varatidze dzinza ravo pachena, asi harina kuwanika,+ zvokuti vakarambidzwa kuva vapristi zvichinzi vakasvibiswa.+ 65  Naizvozvo muTishata+ akavataurira kuti vasadya+ zvinhu zvitsvenetsvene kusvikira mupristi ane Urimu+ neTumimu+ amuka. 66  Ungano yose seboka rimwe chete yaiva zviuru makumi mana nezviviri nemazana matatu nemakumi matanhatu,+ 67  tisingabatanidzi varandarume vavo+ nevarandasikana vavo, ava vari zviuru zvinomwe nemazana matatu nemakumi matatu nevanomwe;+ uye vakanga vaine vaimbi vechirume+ nevaimbi vechikadzi+ mazana maviri nemakumi mana nevashanu. 68  Mabhiza avo aiva mazana manomwe nemakumi matatu nematanhatu, manyurusi avo aiva mazana maviri nemakumi mana nemashanu.+ 69  Ngamera dzaiva mazana mana nemakumi matatu neshanu. Mbongoro+ dzaiva zviuru zvitanhatu nemazana manomwe nemakumi maviri.+ 70  Kwaiva nechikamu chevakuru+ vedzimba dzemadzibaba+ vakapa nokuda kwebasa.+ MuTishata+ akaisa papfuma yacho madrakema endarama chiuru, ndiro makumi mashanu, nguo refu+ dzevapristi mazana mashanu nemakumi matatu. 71  Kwaiva nevamwe vevakuru vedzimba dzemadzibaba vakaisa papfuma yacho madrakema endarama zviuru makumi maviri nemamaina esirivha zviuru zviviri nemazana maviri nokuda kwebasa.+ 72  Zvakapiwa nevamwe vanhu vose zvaiva madrakema endarama zviuru makumi maviri nemamaina esirivha zviuru zviviri nenguo refu dzevapristi makumi matanhatu nenomwe. 73  Vapristi+ nevaRevhi nevachengeti vemagedhi nevaimbi+ nevamwe vanhu nevaNetinimu+ nevaIsraeri vose vakagara mumaguta avo.+ Pakasvika mwedzi wechinomwe,+ vanakomana vaIsraeri vakanga vava mumaguta avo.+

Mashoko Emuzasi