Nehemiya 12:1-47

12  Zvino ava ndivo vaiva vapristi nevaRevhi vakaenda naZerubhabheri+ mwanakomana waSheatiyeri+ naJeshua:+ Seraya, Jeremiya, Ezra,  Amariya,+ Maruki, Hatushi,  Shekaniya, Rehumu, Meremoti,  Idho, Ginetoi, Abhija,  Mijamini, Maadhiya, Bhiriga,  Shemaya,+ naJoyaribhi, Jedhaya,+  Saruu, Amoki,+ Hirikiya, Jedhaya.+ Ava ndivo vaiva vakuru vevapristi nehama dzavo pamazuva aJeshua.+  VaRevhi vaiva Jeshua,+ Bhinui,+ Kadmieri,+ Sherebhiya, Judha, Mataniya,+ vaitarisira kuonga, iye nehama dzake.  Bhakbhukiya naUni hama dzavo vaiva pakatarisana navo nokuda kwemabasa okurinda. 10  Jeshua akabereka Joyakimu,+ Joyakimu akabereka Eriyashibhi,+ Eriyashibhi akabereka Joyadha.+ 11  Joyadha akabereka Jonatani, Jonatani akabereka Jadhua.+ 12  Pamazuva aJoyakimu kwaiva nevapristi, vakuru vedzimba dzemadzibaba+ vaiva: wokwaSeraya,+ Meraya; wokwaJeremiya, Hananiya; 13  wokwaEzra,+ Meshuramu; wokwaAmariya, Jehohanani; 14  wokwaMarukai, Jonatani; wokwaShebhaniya,+ Josefa; 15  wokwaHarimu,+ Adna; wokwaMerayoti, Herikai; 16  wokwaIdho, Zekariya; wokwaGinetoni, Meshuramu; 17  wokwaAbhija,+ Zikri; wokwaMiniyamini, ——; wokwaMoadhiya, Piritai; 18  wokwaBhiriga,+ Shamua; wokwaShemaya, Jehonatani; 19  uye wokwaJoyaribhi, Matenai; wokwaJedhaya,+ Uzai; 20  wokwaSereai, Karai; wokwaAmoki, Ebheri; 21  wokwaHirikiya, Hashabhiya; wokwaJedhaya,+ Netaneri. 22  Vaiva vaRevhi pamazuva aEriyashibhi,+ Joyadha+ naJohanani naJadhua+ vakanyorwa sevakuru vedzimba dzemadzibaba, uyewo vapristi, kusvikira pakutonga kwaDhariyasi muPezhiya. 23  Vanakomana vaRevhi sevakuru vedzimba dzemadzibaba+ vakanyorwa mubhuku remabasa enguva yacho, kunyange kusvikira pamazuva aJohanani mwanakomana waEriyashibhi. 24  Vakuru vevaRevhi vaiva Hashabhiya, Sherebhiya+ naJeshua mwanakomana waKadmieri+ nehama dzavo dzaiva dzakatarisana navo kuti dzirumbidze nokuonga maererano nomurayiro+ waDhavhidhi munhu waMwari wechokwadi, boka revarindi rakatarisana neboka revarindi. 25  Mataniya+ naBhakbhukiya, Obhadhiya, Meshuramu, Tarimoni, Akubhu+ vairinda sevachengeti vemagedhi,+ boka revarindi raiva panzvimbo dzokuchengetera zvinhu dzepamagedhi. 26  Ava ndivo vaivapo pamazuva aJoyakimu+ mwanakomana waJeshua+ mwanakomana waJozadhaki+ nepamazuva agavhuna Nehemiya+ nomupristi Ezra,+ mukopi.+ 27  Pakutsaurirwa+ kworusvingo rweJerusarema vakatsvaka vaRevhi, kuti vavabudise munzvimbo dzavo dzose vavaunze kuJerusarema kuti vatsaurire uye vafare nokuonga+ nenziyo,+ makwakwakwa esimbi nezviridzwa zvine tambo+ noudimbwa.+ 28  Vanakomana vevaimbi vakaungana vachibva muRuwa+ rwacho, kumativi ose eJerusarema nomumisha yevaNetofa,+ 29  nokuBheti-girigari+ nomumaruwa eGebha+ neAzmavheti,+ nokuti kwaiva nemisha+ iyo vaimbi vakanga vazvivakira kumativi ose eJerusarema. 30  Vapristi nevaRevhi vakazvichenesa+ uye vakachenesa vanhu+ nemagedhi+ norusvingo.+ 31  Ndakabva ndakwidza machinda+ aJudha parusvingo. Ndakagadzawo mapoka makuru maviri evaimbi okuonga+ nemidungwe yevanhu, rimwe raifamba kurudyi riri parusvingo richienda kuGedhi reMirwi yeMadota.+ 32  Hoshaya nehafu yemachinda aJudha vakatanga kufamba vari shure kwavo, 33  pamwe chete naAzariya, Ezra naMeshuramu, 34  Judha naBhenjamini naShemaya naJeremiya; 35  uyewo pavanakomana vevapristi vaiva nemabhosvo+ paiva naZekariya mwanakomana waJonatani mwanakomana waShemaya mwanakomana waMataniya mwanakomana waMikaya mwanakomana waZakuri+ mwanakomana waAsafi,+ 36  nehama dzake Shemaya naAzareri, Mirarai, Girarai, Maai, Netaneri naJudha, Hananai, vaine zviridzwa+ zvaDhavhidhi munhu waMwari wechokwadi; uye mukopi Ezra+ ari mberi kwavo. 37  PaGedhi reTsime+ uye mberi kwavo chaiko vakakwira paMatanho+ eGuta raDhavhidhi+ nepamukwidza worusvingo pamusoro peImba yaDhavhidhi kusvikira kuGedhi reMvura+ kumabvazuva. 38  Rimwe boka revaimbi rokuonga+ raifamba riri pamberi, ini ndichiritevera, pamwe chete nehafu yevanhu, tiri parusvingo nepamusoro peShongwe yeOvheni Dzokubikira+ uye kusvikira kuRusvingo Rwakafara,+ 39  nepamusoro peGedhi raEfremu+ kusvikira kuGedhi reGuta reKare+ uye kusvikira kuGedhi reHove+ neShongwe yaHananeri+ neShongwe yeMeya+ uye kusvikira kuGedhi reMakwai;+ uye vakasvika vakamira paGedhi reVarindi. 40  Mapoka acho maviri evaimbi okuonga+ akazosvika akamira paimba+ yaMwari wechokwadi, neniwo nehafu yevatevedzeri vevatongi vandaiva navo,+ 41  nevapristi, Eriyakimu, Maaseya, Miniyamini, Mikaya, Erioenai, Zekariya, Hananiya vaine mabhosvo,+ 42  naMaaseya naShemaya, naEriyezari naUzai naJehohanani naMarikija naEramu naEzeri. Vaimbi vaiva nomutariri Izrahiya vakaramba vachiita kuti vanzwike.+ 43  Pazuva iroro vakabayira zvibayiro zvakawanda,+ vakafara,+ nokuti Mwari wechokwadi akaita kuti vafare kwazvo.+ Naivowo vakadzi+ nevana+ vakafara, zvokuti kufara kweJerusarema kwaigona kunzwika kure.+ 44  Uyezve, pazuva iroro kwakagadzwa varume kuti vatarisire dzimba+ dzezvinhu zvakanga zvakachengetwa,+ dzemipiro,+ dzezvibereko zvokutanga+ nedzezvegumi,+ kuti vaunganidzire madziri kubva kuminda yemaguta migove yaidiwa nomutemo+ nokuda kwevapristi nevaRevhi;+ nokuti kufara kwaJudha kwaiva nokuda kwevapristi uye nokuda kwevaRevhi+ vaishumira. 45  Vakatanga kutarisira zvavaisungirwa+ kuti vaite zvine chokuita naMwari wavo uye zvavaisungirwa kuti vaite zvine chokuita nokunatsa,+ uyewo vaimbi+ nevachengeti vemagedhi,+ maererano nomurayiro waDhavhidhi naSoromoni mwanakomana wake. 46  Nokuti pamazuva aDhavhidhi naAsafi munguva yakapfuura kwaiva nevakuru vevaimbi+ norwiyo rwokurumbidza nokuonga Mwari.+ 47  VaIsraeri vose pamazuva aZerubhabheri+ nepamazuva aNehemiya+ vaipa migove yevaimbi+ nevachengeti vemagedhi+ maererano nezvaidiwa zvezuva nezuva uye vaizvitsaurira vaRevhi;+ uye vaRevhi vaizvitsaurira vanakomana vaAroni.

Mashoko Emuzasi