Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Nehemiya 11:1-36

11  Zvino machinda+ evanhu aigara muJerusarema;+ asi vamwe vanhu vose, vakakanda mijenya+ kuti vaunze mumwe chete pavanhu gumi voga voga kuti agare muJerusarema guta dzvene,+ uye zvimwe zvikamu zvipfumbamwe mune mamwe maguta.  Vanhu vakarumbidzawo+ varume vose vakazvipira+ kugara muJerusarema.  Ava ndivo vakuru vedunhu+ vakagara muJerusarema;+ asi vaIsraeri,+ vapristi+ nevaRevhi+ nevaNetinimu+ nevanakomana vevashandi vaSoromoni,+ vakagara mumaguta aJudha, mumwe nomumwe munzvimbo yake, mumaguta avo.+  Vamwe vanakomana vaJudha nevamwe vanakomana vaBhenjamini+ vakagarawo muJerusarema. Pavanakomana vaJudha paiva naAtaya mwanakomana waUziya mwanakomana waZekariya mwanakomana waAmariya mwanakomana waShefatiya mwanakomana waMaharareri wevanakomana vaPerezi;+  naMaaseya mwanakomana waBharuki mwanakomana waKorihoze mwanakomana waHazaya mwanakomana waAdhaya mwanakomana waJoyaribhi mwanakomana waZekariya mwanakomana womuShera.  Vanakomana vose vaPerezi vaigara muJerusarema vaiva mazana mana nemakumi matanhatu nevasere, varume vaikwanisa.  Ava ndivo vaiva vanakomana vaBhenjamini:+ Saruu mwanakomana waMeshuramu+ mwanakomana waJoedhi mwanakomana waPedhaya mwanakomana waKoraya mwanakomana waMaaseya mwanakomana waItieri mwanakomana waJeshaya;  uye akateverwa naGabhai naSereai, mazana mapfumbamwe nemakumi maviri nevasere;  uye Joeri mwanakomana waZikri, mutariri wavo, naJudha mwanakomana waHasenua aitarisira guta sowechipiri. 10  Vevapristi vaiva: Jedhaya mwanakomana waJoyaribhi,+ Jakini,+ 11  Seraya mwanakomana waHirikiya mwanakomana waMeshuramu+ mwanakomana waZadhoki+ mwanakomana waMerayoti mwanakomana waAhitubhu,+ mutungamiriri weimba yaMwari wechokwadi; 12  nehama dzavo dzaiita basa reimba,+ mazana masere nemakumi maviri nevaviri; uye Adhaya mwanakomana waJerohamu+ mwanakomana waPerariya mwanakomana waAmzi mwanakomana waZekariya mwanakomana waPashuri+ mwanakomana waMarikija,+ 13  nehama dzake, vakuru vedzimba dzemadzibaba,+ mazana maviri nemakumi mana nevaviri, uye Amashisai mwanakomana waAzareri mwanakomana waAzai mwanakomana waMeshiremoti mwanakomana waImeri, 14  nehama dzavo, varume vaiva nesimba vakanga vakashinga,+ zana nemakumi maviri nevasere, uye kwaiva nomutariri+ wavo, Zabdhieri mwanakomana wevakuru. 15  VevaRevhi vaiva:+ Shemaya mwanakomana waHashubhu mwanakomana waAzrikamu mwanakomana waHashabhiya+ mwanakomana waBhuni, 16  naShabhetai+ naJozabhadhi,+ wevakuru vevaRevhi, aitarisira basa raiitwa kunze kweimba yaMwari wechokwadi; 17  naiye Mataniya,+ mwanakomana waMika mwanakomana waZabdhi mwanakomana waAsafi,+ mutungamiriri wokuimba kwokurumbidza,+ akarumbidza pakunyengetera,+ naBhakbhukiya aiva wechipiri wehama dzake, naAbdha mwanakomana waShamua mwanakomana waGarari+ mwanakomana waJedhutuni.+ 18  VaRevhi vose vaiva muguta dzvene+ vaiva mazana maviri nemakumi masere nevana. 19  Vachengeti vemagedhi+ vaiva Akubhu, Tarimoni+ nehama dzavo dzairinda pamagedhi,+ zana nemakumi manomwe nevaviri. 20  Vamwe vakasara vevaIsraeri, vevapristi nevevaRevhi, vaiva mune mamwe maguta ose aJudha, mumwe nomumwe munhaka yake.+ 21  VaNetinimu+ vaigara muOferi;+ uye Ziha naGishpa vaitarisira vaNetinimu. 22  Mutariri+ wevaRevhi muJerusarema aiva Uzai mwanakomana waBhani mwanakomana waHashabhiya mwanakomana waMataniya+ mwanakomana waMaika+ wevanakomana vaAsafi,+ vaimbi,+ aitarisira basa reimba yaMwari wechokwadi. 23  Nokuti kwaiva nomurayiro wamambo pamusoro pavo,+ uye kwaiva nomugove usingachinji-chinji wevaimbi maererano nezvaidiwa zvezuva nezuva.+ 24  Petahiya mwanakomana waMeshezabheri wevanakomana vaZera mwanakomana waJudha aiva parutivi pamambo nokuda kwenyaya dzose dzevanhu. 25  Kana iri misha+ yaiva mumaruwa avo, kwaiva nevamwe vanakomana vaJudha vakagara muKiriyati-abha+ nemataundi aiva pasi paro nomuDhibhoni nemataundi aiva pasi paro nomuJekabhuzeeri+ nemisha yaro, 26  nomuJeshua nomuMoradha+ nomuBheti-pereti+ 27  nomuHazari-shuari+ nomuBheeri-shebha+ nemataundi aiva pasi paro 28  nomuZikragi+ nomuMekona nemataundi aiva pasi paro 29  nomuEni-rimoni+ nomuZora+ nomuJamuti,+ 30  Zanoa,+ Adhuramu+ nemisha yawo, Rakishi+ nemaruwa aro, Azeka+ nemataundi aiva pasi paro. Vakadzika musasa kubva paBheeri-shebha kusvikira kumupata waHinomu.+ 31  Vanakomana vaBhenjamini vaibva paGebha,+ Mikmashi+ neAija+ neBheteri+ nemataundi aiva pasi paro, 32  Anatoti,+ Nobhu,+ Ananiya, 33  Hazori, Rama,+ Gitaimu,+ 34  Hadhidhi, Zebhoimu, Nebharati, 35  Rodhi+ neOno,+ mupata wemhizha. 36  Mamwe mapoka evaRevhi aiva muJudha akagara pakati pevaBhenjamini.

Mashoko Emuzasi