Nehemiya 10:1-39

10  Zvino vakachisimbisa nechisimbiso+ vaiva: Nehemiya+ muTishata,+ mwanakomana waHakariya,+ NaZedhekiya,  Seraya,+ Azariya, Jeremiya,  Pashuri, Amariya, Marikija,  Hatushi, Shebhaniya, Maruki,  Harimu,+ Meremoti, Obhadhiya,  Dhanieri,+ Ginetoni, Bharuki,  Meshuramu, Abhija, Mijamini,  Maaziya, Bhirigai naShemaya, ava vari vapristi.  Uyewo vaRevhi vaiva: Jeshua+ mwanakomana waAzaniya, Bhinui wevanakomana vaHenadhadhi,+ Kadmieri 10  nehama dzavo Shebhaniya,+ Hodhiya, Kerita, Peraya, Hanani, 11  Maika, Rehobhu, Hashabhiya, 12  Zakuri, Sherebhiya,+ Shebhaniya, 13  Hodhiya, Bhani naBheninu. 14  Vakuru vevanhu vaiva: Paroshi, Pahati-moabhi,+ Eramu, Zatu, Bhani, 15  Bhuni, Azgadhi, Bhebhai, 16  Adhonija, Bhigvhai, Adhini, 17  Ateri, Hezekiya, Azuri, 18  Hodhiya, Hashumu, Bhezai, 19  Harifi, Anatoti, Nebhai, 20  Magpiyashi, Meshuramu, Heziri, 21  Meshezabheri, Zadhoki, Jadhua, 22  Peratiya, Hanani, Anaya, 23  Hoshea, Hananiya, Hashubhu, 24  Haroheshi, Piriha, Shobheki, 25  Rehumu, Hashabna, Maaseya, 26  naAhija, Hanani, Anani, 27  Maruki, Harimu, Bhaana. 28  Kana vari vamwe vanhu vose, vapristi,+ vaRevhi,+ vachengeti vemagedhi,+ vaimbi,+ vaNetinimu+ nevanhu vose vakazvitsaura pamarudzi enyika dzacho+ kuti vachengete mutemo+ waMwari wechokwadi, madzimai avo, vanakomana vavo nevanasikana vavo, vanhu vose vaiziva uye vainzwisisa,+ 29  vakanga vachinamatira kuhama dzavo,+ vakuru vavo,+ uye kuita kuti kutuka+ nemhiko+ zviuye pavari, kuti vafambe mumutemo waMwari wechokwadi, wakanga wapiwa noruoko rwaMosesi mushumiri waMwari wechokwadi,+ kuti vachengete+ uye vaite mirayiro yose yaJehovha Ishe wedu+ nezvaakatonga nemirau yake;+ 30  uye kuti tisapa marudzi enyika yacho vanasikana vedu, uye tisatorera vanakomana vedu vanasikana vavo.+ 31  Kana ari marudzi enyika yacho+ akanga achiunza zvinhu nezviyo zvemarudzi ose pazuva resabata kuti atengese, hatifaniri kutora chinhu kwaari pasabata+ kana pazuva dzvene,+ uye tinofanira kurega gore rechinomwe+ uye chikwereti choruoko rwose.+ 32  Takazviisirawo mirayiro yokuti tipe, mumwe nomumwe wedu, chikamu chimwe chete pazvikamu zvitatu zveshekeri gore negore nokuda kwebasa reimba yaMwari wedu,+ 33  nokuda kwezvingwa zvakaturikidzaniswa+ nechinopiwa chezviyo+ chenguva dzose nechinopiwa chinopiswa chenguva dzose chemasabata,+ kugara kwomwedzi,+ nokuda kwemitambo yakatarwa+ uye nokuda kwezvinhu zvitsvene+ uye nokuda kwezvinopiwa zvezvivi+ zvokuyananisira Israeri uye basa rose reimba yaMwari wedu.+ 34  Takakandawo mijenya+ pamusoro pomugove wehuni+ idzo vapristi, vaRevhi nevanhu vanofanira kuunza kuimba yaMwari wedu, maererano nedzimba dzemadzitateguru edu, panguva dzakatarwa, gore negore, kuti dzibvire paatari yaJehovha Mwari wedu,+ maererano nezvakanyorwa mumutemo;+ 35  uye kuti tiunze michero yakatanga kuibva yevhu redu+ nemichero yakatanga kuibva yezvibereko zvose zvemiti yemarudzi ose,+ gore negore, kuimba yaJehovha; 36  uye dangwe+ revanakomana vedu nerezvipfuwo zvedu,+ maererano nezvakanyorwa mumutemo,+ dangwe remombe dzedu neremakwai edu,+ kuti tiuye nazvo kuimba yaMwari wedu, kuvapristi vaishumira muimba yaMwari wedu.+ 37  Tichauyawo noupfu husina kutsetseka hwezvibereko zvedu zvokutanga+ nemipiro+ yedu nezvibereko zvemiti yemarudzi ose,+ waini itsva+ nemafuta+ kuvapristi kudzimba dzokudyira+ dzeimba yaMwari wedu, tichaunzirawo vaRevhi chegumi+ chinobva muvhu redu, vaRevhi zvavari ivo vanogamuchira chegumi mumaguta edu ose anoita zvokurima. 38  Mupristi, mwanakomana waAroni, achava nevaRevhi pavanogamuchira chegumi; uye vaRevhi vachapa chegumi chezvegumi chacho kuimba yaMwari wedu+ kudzimba dzokudyira+ dzeimba yokuchengetera zvinhu. 39  Nokuti vanakomana vaIsraeri nevanakomana vevaRevhi vanofanira kuuya nomupiro+ wezviyo, waini itsva+ nemafuta kudzimba dzokudyira, ndiko kune midziyo yenzvimbo tsvene nevapristi vaishumira,+ nevachengeti vemagedhi+ nevaimbi;+ uye hatifaniri kuregeredza imba yaMwari wedu.+

Mashoko Emuzasi