Nehemiya 1:1-11

1  Mashoko aNehemiya+ mwanakomana waHakariya: Zvino mumwedzi waKisrevhi,+ mugore rechimakumi maviri,+ ini ndakanga ndiri munhare yeShushani.+  Hananai,+ mumwe wehama dzangu, akabva apinda, iye nevamwe varume vaibva kuJudha, ndikavabvunza+ nezvevaJudha,+ vaya vakanga vapukunyuka,+ vakanga vasara pakutapwa,+ uyewo nezveJerusarema.  Naizvozvo vakati kwandiri: “Vaya vakasara, vakasara pakutapwa, vari mudunhu+ imomo, vari kutambudzika kwazvo+ uye vari kuzvidzwa;+ uye rusvingo+ rweJerusarema rwakaputswa, nemagedhi aro+ akatsva nomoto.”  Zvino pandakangonzwa mashoko aya, ndakagara pasi ndikatanga kusvimha misodzi, ndikaita mazuva ndichichema, uye ndakaramba ndichitsanya+ ndichinyengetera pamberi paMwari wokumatenga.+  Ndakabva ndati: “Aa, Jehovha Mwari wokumatenga, Mwari mukuru neanotyisa,+ anochengeta sungano+ nokuva nomutsa worudo kune vaya vanomuda,+ vanochengeta mirayiro yake,+  ndapota, nzeve yenyu ngaiteerere+ nemaziso enyu asvinure, kuti muteerere munyengetero womushumiri wenyu,+ wandiri kunyengetera pamberi penyu nhasi, masikati nousiku,+ pamusoro pevashumiri venyu, ivo vanakomana vaIsraeri, nguva yose ndichireurura+ zvivi+ zvevanakomana vaIsraeri zvatakakuitirai. Takatadza, ini neimba yababa vangu.+  Chokwadi takakuitirai zvakaipa+ uye hatina kuchengeta mirayiro+ nemirau+ nezvamakatonga+ zvamakarayira mushumiri wenyu Mosesi.+  “Ndapota, yeukai+ shoko ramakarayira mushumiri wenyu Mosesi, muchiti, ‘Kana mukava vasina kutendeka, ndichakuparadzirai pakati pemarudzi acho.+  Pamunenge madzoka kwandiri,+ machengeta mirayiro yangu+ nokuiita,+ kunyange vanhu venyu vakaparadzirwa vakava kunogumira matenga, ndichavaunganidza vachibva ikoko+ uye ndichavaunza+ kunzvimbo yandakasarudza kuti zita rangu rigare ikoko.’+ 10  Ivo vashumiri venyu+ nevanhu venyu,+ vamakadzikinura nesimba renyu guru+ uye noruoko rwenyu rune simba.+ 11  Aa, Jehovha, ndapota, nzeve yenyu ngaiteerere munyengetero womushumiri wenyu nomunyengetero+ wevashumiri venyu vanofarira kutya zita renyu;+ uye ndapota, itai kuti mushumiri wenyu abudirire nhasi,+ mumuite kuti anzwirwe tsitsi pamberi pomunhu uyu.”+ Zvino ini ndakanga ndiri mudiri+ wamambo.

Mashoko Emuzasi