Nahumi 3:1-19

3  Rine nhamo guta rokuteura ropa.+ Rizere nounyengeri nougororo. Harimboregi kupamba!  Kune kurira kwetyava+ nokutinhira kwemavhiri, nokumhanya kwazvo kwemabhiza nokuuruka kwengoro.+  Kune vatasvi vakatasva mabhiza, nomurazvo webakatwa, nokupenya kwepfumo,+ nevazhinji vakaurayiwa, nezvitunha zvizhinji kwazvo; uye zvitunha zvacho hazviperi. Vanoramba vachigumburwa pakati pezvitunha zvavo;  nokuda kwokuwanda kwemabasa oupfambi hwepfambi,+ inokwezva nokuda kwokunaka kwayo, tenzikadzi wevaroyi, iye anobata marudzi nemabasa oupfambi hwake uye anobata mhuri nouroyi hwake.+  “Tarira! Ndichakurwisa,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha wemauto, “ndichavhara chiso chako nokunoperera nguo yako, uye ndichaita kuti marudzi aone kusapfeka kwako,+ uye madzimambo aone kuzvidzwa kwako.  Ndichakanda zvinhu zvinonyangadza pauri,+ ndichaita kuti uzvidzwe; uye ndichaita kuti uve chinhu chinoshamisa.+  Zvino munhu wose anokuona achakutiza+ oti, ‘Ninivhi rapambwa! Ndiani acharinzwira tsitsi?’ Ndichatsvakepi vanhu vanokunyaradza?  Uri nani kupfuura No-amoni,+ rakanga rigere pedyo nemigero yaNire here?+ Mvura yakanga yakaripoteredza, gungwa raiva pfuma yaro, gungwa raiva rusvingo rwaro.  Itiopiya yaiva simba raro rizere pamwe chete neIjipiti;+ uye raisapera. Puti nevaRibhiya vaikubatsira.+ 10  Irowo raifanira kutapwa; rakatapwa.+ Vana varo vakaroverwawo pasi kunotangira migwagwa yose;+ uye vakakanda mijenya pamusoro pevarume varo vaikudzwa,+ uye vakuru varo vose vakasungwa nezvisungo zvomumakumbo.+ 11  “Iwewo uchadhakwa;+ uchava chinhu chakavanzwa.+ Iwewo uchatsvaka nhare yokuti uvande muvengi.+ 12  Nzvimbo dzako dzose dzakavakirirwa dzakaita semionde ine michero yokutanga yakaibva, iyo inoti kana ikazunzwa, inowira mumuromo momunhu anodya.+ 13  “Tarira! Vanhu vako vari pakati pako, vakadzi.+ Chokwadi magedhi enyika yako achavhurirwa vavengi vako. Moto uchaparadza mizariro yako.+ 14  Zvicherere mvura yokushandisa pauchakombwa.+ Simbisa nzvimbo dzako dzakavakirirwa.+ Pinda mumatope, kanya ivhu; tora foroma yezvidhinha. 15  Moto uchakuparadzira imomo. Bakatwa richakuparadza.+ Richakuparadza sezvinoita mhashu+ dzichiri duku. Ita kuti muwande kwazvo semhashu dzichiri duku; ita kuti muwande kwazvo semhashu. 16  Wakaita kuti vatengesi vako vawande kupfuura nyeredzi dzokumatenga.+ “Mhashu dzichiri duku, dzinovhunura; dzobva dzabhururuka dzichienda. 17  Varindi vako vakaita semhashu, uye vakuru vakuru vako vanopinza basa vakaita sebute remhashu. Dzakamhara mumatanga akavakwa nematombo pazuva rinotonhora. Zuva richapenya, idzo dzotiza, dzoenda; uye nzvimbo yadzo yadzinenge dziri haizivikanwi.+ 18  “Vafudzi vako vava kutsimwaira,+ haiwa iwe mambo weAsiriya; vakuru vako vanoramba vari munzvimbo dzavo dzavanogara.+ Vanhu vako vakaparadzirwa pamakomo, uye hapana ari kuvaunganidza.+ 19  Hapana chingapedza dambudziko rako. Ronda rako haricharapiki.+ Vose vachanzwa nezvako vachakuomberera;+ nokuti ndianiko asina kuramba achiwirwa nezvakaipa zvako?”+

Mashoko Emuzasi