Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Nahumi 2:1-13

2  Munhu anoparadzira auya pamberi pako.+ Nzvimbo yakavakirirwa ngaichengetedzwe. Rindai nzira. Simbisai hudyu. Wedzerai simba kwazvo.+  Nokuti Jehovha achadzorera kukudzwa kwaJakobho,+ sokukudzwa kwaIsraeri, nokuti vadururi vakavadurura;+ uye vakaparadza nhungirwa dzavo.+  Nhoo yevarume vake vane simba yakaiswa ruvara rutsvuku; varume vake vane simba vakapfeka nguo tsvuku.+ Ngoro yehondo inopenya sokupenya kwezvombo zvesimbi muzuva raanogadzirira kurwa, uye mapfumo akagadzirwa nemijunipa+ adedereswa.  Ngoro dzehondo dzinoramba dzichimhanya kwazvo mumigwagwa.+ Dzinoramba dzichimhanya dzichikwira, dzichidzika munzvimbo dzinoungana vanhu. Dzakaita semazhenje omoto. Dzinoramba dzichimhanya semheni.+  Achayeuka vakuru vake.+ Vachagumburwa pakufamba kwavo.+ Vachachimbidza kuenda kurusvingo rwake, uye chinodzivirira chichafanira kusimbiswa kwazvo.  Magedhi enzizi achavhurwa, uye muzinda uchaparadzwa.  Zvatemwa; iye afukurwa; achaendwa naye,+ uye varandasikana vake vachange vachichema, sokurira kunoita njiva,+ vachiramba vachirova pamwoyo yavo.+  Ninivhi, kubvira pamazuva arave riripo,+ range rakaita sedziva remvura;+ asi vari kutiza. “Mirai! Mirai!” Asi hapana ari kutendeuka.+  Pambai sirivha; pambai ndarama;+ nokuti zvinhu zvakarongwa zvakawanda kwazvo. Mune zvinhu zvakanaka zvemarudzi ose zvizhinji kwazvo.+ 10  Harina chinhu uye harina anogaramo, iguta rakaitwa dongo!+ Mwoyo uri kutya kwazvo,+ mabvi ari kubvunda,+ hudyu dzose dziri kurwadza kwazvo;+ uye zviso zvavo vose, zvachenuruka nokunetseka.+ 11  Nzvimbo inogara shumba iripi, nebako revana veshumba vava nezenze, makafambwa neshumba ikapinda,+ maiva nomwana weshumba, uye pasina aizvidederesa?+ 12  Shumba yacho yaibvambura-bvambura zvaikwana vana vayo, uye yaiurayira hadzi dzayo mhuka. Yaiita kuti mapako ayo arambe akazara nemhuka dzakabatwa nenzvimbo dzayo dzokuvanda dzakazara nemhuka dzakabvamburwa-bvamburwa.+ 13  “Tarira! Ndinorwisana newe,” ndizvo zvinotaura Jehovha wemauto,+ “ndichapisira ngoro yake yehondo pakati poutsi.+ Bakatwa richaparadza vana vako veshumba vava nezenze.+ Ndichabvisa mhuka dzawakabata panyika, uye inzwi renhume dzako harizonzwikizve.”+

Mashoko Emuzasi