Muparidzi 9:1-18

9  Nokuti ndakafungisisa zvose izvi nomwoyo wangu, ndikaongorora zvose izvi,+ kuti vakarurama nevakachenjera nemabasa avo vari muruoko rwaMwari wechokwadi.+ Vanhu havazivi rudo rwose kana ruvengo rwose zvaivapo ivo vasati vavapo.+  Vose vakafanana pazvinhu zvavainazvo vose.+ Munhu akarurama+ nomunhu akaipa,+ akanaka uye akachena neasina kuchena, uya anobayira zvibayiro neasingabayiri zvibayiro, vose vanoguma zvakafanana.+ Munhu akanaka akangofanana nomutadzi;+ anopika akangofanana nomunhu ave achitya kupika.+  Izvi ndizvo zvinotambudza pane zvose zvakaitwa pasi pezuva, kuti, nokuti vose vanoguma zvakafanana,+ mwoyo yevanakomana vevanhu yakazarawo nezvakaipa;+ uye mumwoyo mavo mune upengo+ muupenyu hwavo hwose, uye pashure pacho—vachaenda kune vakafa!+  Munhu wose ari pakati pevapenyu ane chivimbo, nokuti imbwa mhenyu+ iri nani pane shumba yakafa.+  Nokuti vapenyu vanoziva kuti vachazofa;+ asi vakafa havana kana chavanoziva,+ havasisina kana mubayiro, nokuti zvose zvingayeukwa nezvavo zvakanganwika.+  Uyewo, rudo rwavo nokuvenga kwavo negodo ravo zvakatoparara,+ havasisinazve mugove nokusingagumi pazvose zvinofanira kuitwa pasi pezuva.+  Enda, udye zvokudya zvako uchifara, unwe waini yako nomwoyo unofara,+ nokuti Mwari wechokwadi akatofarira mabasa ako.+  Nguo dzako ngadzive dzakachena nguva dzose,+ uye mafuta ngaarege kushayikwa pamusoro wako.+  Fadzwa noupenyu nomudzimai waunoda+ mazuva ose oupenyu hwako husingabatsiri uhwo Iye akakupa pasi pezuva, mazuva ose okusabatsira kwako, nokuti ndiwo mugove wako muupenyu+ uye mubasa rako rakaoma raunoshanda zvakaoma pasi pezuva. 10  Zvose zvinowana ruoko rwako kuti ruite, zviite nesimba rako rose,+ nokuti muSheori,+ iyo nzvimbo yauri kuenda,+ hamuna basa kana kuronga mazano kana zivo+ kana uchenjeri.+ 11  Ndakafungazve kuti ndione pasi pezuva kuti vanomhanya kwazvo havasi ivo vanokunda panhangemutange,+ vane simba havasi ivo vanokunda muhondo,+ vakachenjera havasi ivo vane zvokudya,+ uyewo vanonzwisisa havasi ivo vane pfuma,+ kunyange vaya vane zivo havasi ivo vanofarirwa;+ nokuti vose vanowirwa nenguva nezviitiko zvisingafanoonekwi.+ 12  Nokuti munhu+ haaziviwo nguva yake.+ Sehove dzinobatwa mumambure akaipa,+ uye seshiri dzinobatwa nechiteyeso,+ saizvozvo vanakomana vevanhu vanoteyiwa panguva yokutambudzika,+ painongoerekana yavawira.+ 13  Ndakaonawo izvi pamusoro pouchenjeri pasi pezuva—uye kwandiri hwakanga hwakakura: 14  Paiva neguta duku, uye vanhu vaiva mukati maro vakanga vari vashoma; mumwe mambo mukuru akauya kwariri, akarikomberedza uye akarivakira masvingo okurirwisa.+ 15  Zvino mariri maiva nomurume aiva murombo asi akachenjera, uye iyeye akapukunyutsa guta racho nouchenjeri hwake.+ Asi hapana munhu akayeuka murombo iyeye.+ 16  Ini ndakati: “Uchenjeri huri nani kupfuura kuva nesimba;+ asi uchenjeri hwomurombo hunozvidzwa, uye mashoko ake haateererwi.”+ 17  Mashoko evakachenjera anotaurwa murunyararo anonzwiwa+ kupfuura kushevedzera kwomunhu anotonga mapenzi.+ 18  Uchenjeri huri nani kupfuura zvombo zvokurwa, uye mutadzi mumwe chete anogona kuparadza zvinhu zvizhinji zvakanaka.+

Mashoko Emuzasi