Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Muparidzi 8:1-17

8  Ndiani aripo akafanana nomunhu akachenjera?+ Ndiani aripo anoziva kududzirwa kwechinhu?+ Uchenjeri hwomunhu hunoita kuti chiso chake chipenye, kunyange kusuruvara kwechiso chake kunochinjwa kwova nani.+  Ndinoti: “Chengeta murayiro wamambo,+ uite izvozvo kuti uremekedze mhiko yaMwari.+  Usakurumidza, kuti ubude pamberi pake.+ Usamira muchinhu chakaipa.+ Nokuti zvose zvaanofarira kuita achazviita,+  nokuti shoko ramambo isimba rinodzora;+ uye ndiani angati kwaari: ‘Muri kuitei?’”  Munhu anochengeta murayiro haazowani chinhu chero chipi zvacho chinotambudza,+ uye mwoyo wakachenjera uchaziva nguva nokutongwa.+  Nokuti pane nguva yakakodzera uye pane mutongo nokuda kwenyaya imwe neimwe,+ nokuti dambudziko revanhu riri pavari.+  Nokuti hapana anoziva zvichavapo,+ nokuti ndiani angamuudza kuti zvichavapo sei?  Hapana munhu ane simba pamusoro pesimba roupenyu kuti adzivise simba roupenyu;+ uyewo hapana simba rokudzora pazuva rokufa;+ uyewo muhondo hapana anomboregwa kuti aende.+ Uipi hauzopukunyutsi vaya vanohuita.+  Zvose izvi ndakazviona, uye mwoyo wangu wakafungisisa mabasa ose akaitwa pasi pezuva, panguva iyo munhu akatonga mumwe munhu achimukuvadza.+ 10  Asi kunyange zvazvo zvakadaro, ndakaona vakaipa vachivigwa,+ mapindiro avaiita nemabviro avaiita panzvimbo tsvene,+ vokanganwika muguta mavaiita izvozvo.+ Izviwo hazvina zvazvinobatsira. 11  Mutongo zvausina kukurumidza kupiwa pabasa rakaipa,+ mwoyo yevanakomana vevanhu yakatsunga kwazvo mukati mavo kuti vaite zvakaipa.+ 12  Kunyange zvazvo mutadzi angave achiita zvakaipa+ kane zana uye achiramba aripo kwenguva refu sezvaanoda, ini ndinozivawo kuti zvichafambira zvakanaka vaya vanotya Mwari wechokwadi,+ nokuti vaimutya.+ 13  Asi hazvizombofambiri zvakanaka munhu akaipa,+ uyewo haazowanzi mazuva ake akaita somumvuri,+ nokuti haatyi Mwari.+ 14  Pane chinhu chinoitwa panyika chisina zvachinobatsira, chokuti pane vakarurama vanoitirwa sezvinoitirwa basa revakaipa,+ uye pane vakaipa vanoitirwa sezvinoitirwa basa revakarurama.+ Ndakati izviwo hazvina zvazvinobatsira. 15  Ini ndakarumbidza kufara,+ nokuti hapana chinhu chiri nani pasi pezuva kupfuura kuti vanhu vadye, vanwe uye vafare, uye kuti zvinofanira kuitwa pamwe chete nebasa ravo rakaoma kwemazuva oupenyu hwavo,+ avakapiwa naMwari wechokwadi pasi pezuva.+ 16  Maererano neizvi ndakafungisisa nomwoyo wangu+ kuti ndizive uchenjeri uye kuti ndione basa rinoitwa panyika,+ nokuti pane mumwe asingaoni hope nemaziso ake nokuda kwaro, angava masikati kana kuti usiku.+ 17  Zvino ndakaona basa rose raMwari wechokwadi,+ kuti vanhu havagoni kuziva basa rakaitwa pasi pezuva;+ zvisinei nokuti vanhu vanoramba vachishanda zvakaoma sei kuti vatsvake, asi havazivi.+ Kana vakati vakachenjera kwazvo zvokuti vanoziva,+ havangakwanisi kuziva.+

Mashoko Emuzasi