Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Muparidzi 7:1-29

7  Zita rakanaka riri nani pane mafuta akanaka,+ uye zuva rokufa riri nani pane zuva rokuberekwa kwomunhu.+  Zviri nani kuenda kuimba yokuchema pane kuenda kuimba yemabiko,+ nokuti ndiwo mugumo wevanhu vose; uye munhu mupenyu anofanira kuzvifungisisa nomwoyo wake.  Kunetseka kuri nani pane kuseka,+ nokuti mwoyo unova nani nokusuruvara kwechiso.+  Mwoyo yevakachenjera iri muimba yokuchema,+ asi mwoyo yemapenzi iri muimba yokufara.+  Zviri nani kunzwa kutsiura kwomunhu akachenjera+ pane kuva munhu anonzwa rwiyo rwemapenzi.+  Nokuti kuseka kwebenzi+ kwakaita sokuputika kunoita minzwa iri pasi pehari; uye izviwo hazvina zvazvinobatsira.  Nokuti kudzvinyirira kungaita kuti munhu akachenjera aite sebenzi,+ uye chipo+ chinogona kuparadza mwoyo.+  Kuguma kwenyaya kuri nani kupfuura kutanga kwayo.+ Anoshivirira ari nani kupfuura anozvikudza.+  Usakurumidza kugumbuka,+ nokuti kugumbuka kunogara pachipfuva chemapenzi.+ 10  Usati: “Nei mazuva ekare aiva nani pane aya?”+ nokuti kubvunza kwako pamusoro peizvi kushaya uchenjeri.+ 11  Uchenjeri pamwe chete nenhaka zvakanaka uye zvinobatsira vaya vanoona zuva.+ 12  Nokuti uchenjeri hunodzivirira+ kufanana nemari inodzivirira;+ asi zvakanakira zivo ndezvokuti uchenjeri hunochengetedza varidzi vahwo vari vapenyu.+ 13  Ona basa+ raMwari wechokwadi, nokuti ndiani angaruramisa zvaakakombamisa?+ 14  Ita zvakanaka pazuva rakanaka,+ uye pazuva redambudziko ona kuti Mwari wechokwadi akaita iri rakafanana neiro,+ kuti vanhu varege kuziva chinhu chero chipi zvacho chichazovatevera.+ 15  Ndakaona zvinhu zvose mumazuva angu asingabatsiri.+ Pane munhu akarurama anoparara mukururama kwake,+ uye pane munhu akaipa anogara muuipi hwake kwenguva refu.+ 16  Usanyanya kuva akarurama,+ kana kuratidza kuti wakanyanya kuchenjera.+ Nei uchifanira kuzviparadza?+ 17  Usanyanya kuva akaipa,+ kana kuva benzi.+ Ungafirei iyo isiri nguva yako?+ 18  Zviri nani kuti ubate chimwe chete, asi usaregedza chimwe chacho;+ nokuti iye anotya Mwari achaenda nazvo zvose.+ 19  Uchenjeri hwakasimba kumunhu akachenjera kupfuura varume gumi vane simba vaiva muguta.+ 20  Nokuti hapana munhu akarurama panyika anoramba achiita zvakanaka asingatadzi.+ 21  Mwoyo wako ngaurege kuva nehanya nemashoko ose angataurwa nevanhu,+ kuti urege kunzwa mushandi wako achikutuka.+ 22  Nokuti mwoyo wako unonyatsoziva kuti kazhinji, iwe wakatukawo vamwe.+ 23  Zvose izvi ndakazviedza nouchenjeri. Ndakati: “Ndichava akachenjera.” Asi ihwo hwakanga huri kure neni.+ 24  Zvakavapo zviri kure uye zvakanyanya kudzama. Ndiani angazviziva?+ 25  Ini ndakatendeuka, mwoyo wangu ukadarowo,+ kuti ndizive, kuti ndiongorore uye nditsvake uchenjeri+ nechikonzero chezvinhu,+ uye kuti ndizive nezvokuipa kwoupenzi uye ufuza hwoupengo;+ 26  uye ndakanga ndichitsvaka: Ndakawana kuti mukadzi anenge mambure okuvhimisa uye aiva nomwoyo wakaita semambure okukukudzisa uye aiva nemaoko akaita sezvisungo zvomumakumbo+ anoshungurudza kupfuura rufu.+ Munhu anova akanaka pamberi paMwari wechokwadi kana akamutiza, asi munhu anotadza kana akabatwa naye.+ 27  “Onai! Ndawana izvi,” akadaro muunganidzi,+ “chinhu chimwe nechimwe chichitariswa, kuti ndiwane kuguma kwazvo,+ 28  kwakaramba kuchitsvakwa nomweya wangu, asi handina kukuwana. Ndakawana murume mumwe chete pane vane chiuru,+ asi handina kuwana mukadzi pane vose ava.+ 29  Onai! Ndakangowana izvi chete, kuti Mwari wechokwadi akaita vanhu vakarurama,+ asi ivo vakatsvaka mazano mazhinji.”+

Mashoko Emuzasi