Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Muparidzi 6:1-12

6  Pane dambudziko randakaona pasi pezuva, uye rinogara riri pavanhu:  munhu uya anopiwa pfuma nezvinhu zvenyama nokukudzwa+ naMwari wechokwadi, uye asina chaanoda chaanoshayiwa nokuda kwomweya wake,+ asi Mwari wechokwadi haamubvumiri kuti azvidye,+ kunyange zvazvo wokune imwe nyika+ angazvidya. Izvi hazvina zvazvinobatsira uye chirwere chakaipa.  Kana murume akabereka kane zana,+ akararama kwemakore mazhinji, zvokuti mazuva emakore ake anova mazhinji kwazvo,+ asi mweya wake usingagutswi nezvinhu zvakanaka+ uyewo asina kuva neguva,+ ndinoti uya akaberekwa nguva isati yakwana ari nani pana iye.+  Nokuti munhu uyu akauyira pasina uye achaenda murima, uye zita rake richafukidzwa nerima.+  Haana kuona kunyange zuva, uyewo haana kuriziva.+ Uyu ane zororo pane wokutanga.+  Kunyange zvikanzi ararama kwemakore ane chiuru akapetwa kaviri asati afadzwa nezvinhu zvakanaka,+ vanhu vose havasi kuenda kunzvimbo imwe chete here?+  Vanhu vanoshanda zvakaoma vachiitira miromo yavo,+ asi kunyange mweya yavo haigutswi.  Nokuti munhu akachenjera anobatsirwa nechii kupfuura benzi?+ Anotambudzika anei pakuziva kufamba zvakanaka pamberi pevapenyu?  Kuona nemaziso kuri nani pane kufamba-famba kwomweya.+ Izviwo hazvina zvazvinobatsira uye kudzingana nemhepo.+ 10  Chero chinhu chipi zvacho chakavapo, zita racho rakaziviswa kare, uye zvakazivikanwa kuti munhu chii;+ haagoni kurwira mhosva yake kumunhu ane simba kumupfuura.+ 11  Nokuti pane zvinhu zvizhinji zviri kuita kuti zvinhu zvive zvisingambobatsiri,+ munhu anobatsirwa nei? 12  Nokuti ndiani anoziva zvakanaka zvine munhu muupenyu+ kwemazuva ose oupenyu hwake husina zvahunobatsira, kana iye achiapedza sokupfuura kunoita mumvuri?+ Nokuti ndiani angaudza munhu zvichazoitika pasi pezuva?+

Mashoko Emuzasi