Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Muparidzi 4:1-16

4  Zvino ini ndakafungazve kuti ndione mabasa ose okudzvinyirira+ anoitwa pasi pezuva, uye kwaiva nemisodzi yevaya vaidzvinyirirwa,+ asi vakanga vasina munyaradzi;+ uye vadzvinyiriri vavo vaiva nesimba, zvokuti ivo vakanga vasina munyaradzi.  Ndakati vaya vakafa, vakanga vatofa vane mufaro pane vapenyu, vakanga vachiri vapenyu.+  Naizvozvo asati avapo ari nani kupfuura vose vari vaviri,+ uyo asati aona basa rinotambudza riri kuitwa pasi pezuva.+  Ini ndakaona basa rose rakaoma noumhizha hwose hwebasa,+ kuti zvinoreva kukwikwidzana nevamwe;+ izviwo hazvina zvazvinobatsira uye kudzingana nemhepo.  Benzi rinopeta maoko aro+ uye rinodya nyama yaro.+  Zviri nani kuzorora zvishoma pane kushanda zvakaoma zvakapetwa kaviri asi uchidzingana nemhepo.+  Ini ndakafungazve kuti ndione zvinhu zvisina zvazvinobatsira pasi pezuva:  Kune munhu anogara ari oga, asina wechipiri;+ iye haanawo mwanakomana kana hama,+ asi basa rake rose rakaoma hariperi. Maziso akewo haagutswi nepfuma:+ “Ndiri kushandira ani nesimba ndichiita kuti mweya wangu ushayiwe zvinhu zvakanaka?”+ Izviwo hazvina zvazvinobatsira, uye ibasa rinotambudza.+  Vaviri vari nani kupfuura mumwe chete,+ nokuti vane mubayiro wakanaka pabasa ravo rakaoma.+ 10  Nokuti kana mumwe wavo akawa, mumwe wacho anogona kusimudza mumwe wake.+ Asi chii chingaitika kana mumwe chete akawa pasina mumwe angamusimudza?+ 11  Uyezve, kana vaviri vakarara pamwe chete, vachadziyirwawo; asi mumwe chete angadziyirwa sei?+ 12  Kana mumwe munhu achikwanisa kukunda mumwe munhu ari oga, vaviri vari pamwe chete vanogona kumurwisa.+ Tambo yakakoswa netambo nhatu haingakurumidzi kudambuka. 13  Mwana murombo asi iye akachenjera+ ari nani kupfuura mambo akwegura asi ari benzi,+ asingachazivi kuti anofanira kunyeverwa.+ 14  Nokuti akabuda mujeri kuti ave mambo,+ kunyange zvake akaberekerwa muumambo hwouyu iye ari murombo.+ 15  Ndakaona vose vaya vapenyu vanofamba-famba pasi pezuva, kuti zvinofambira sei mwana, uya wechipiri, anomuka munzvimbo yomumwe.+ 16  Vanhu vose havaperi, vose vaya vaaitungamirira;+ asi pashure vanhu havazomufariri,+ nokuti izviwo hazvina zvazvinobatsira uye kudzingana nemhepo.+

Mashoko Emuzasi