Muparidzi 3:1-22

3  Chinhu chimwe nechimwe chine nguva yakatarwa,+ uyewo zvose zvinoitwa pasi pematenga zvine nguva yazvo:  nguva yokuberekwa+ nenguva yokufa;+ nguva yokudyara nenguva yokudzura zvakadyarwa;+  nguva yokuuraya+ nenguva yokuporesa;+ nguva yokuputsa nenguva yokuvaka;+  nguva yokusvimha misodzi+ nenguva yokuseka;+ nguva yokuungudza+ nenguva yokusvetuka-svetuka;+  nguva yokurasa matombo+ nenguva yokuunganidza matombo;+ nguva yokumbundira+ nenguva yokurega kumbundira;+  nguva yokutsvaka+ nenguva yokurega sezvarasika; nguva yokuchengeta nenguva yokurasa;+  nguva yokubvarura+ nenguva yokusonanidza;+ nguva yokunyarara+ nenguva yokutaura;+  nguva yokuda nenguva yokuvenga;+ nguva yehondo+ nenguva yorugare.+  Mushandi anobatsirwei nezvaanoshandira zvakaoma?+ 10  Ndakaona basa iro Mwari akapa vanakomana vevanhu ravanofanira kuita.+ 11  Iye akaita zvinhu zvose zvakanaka panguva yazvo.+ Akaisawo nguva isingagumi mumwoyo mavo,+ kuti vanhu varege kumboziva basa rakaitwa naMwari wechokwadi kubvira pakutanga kusvikira pakupedzisira.+ 12  Ndava kuziva kuti hapana chinhu chiri nani kwavari kupfuura kuti munhu afare uye aite zvakanaka muupenyu;+ 13  uyewo kuti munhu wose adye, anwe, uye afadzwe nezvinhu zvakanaka pabasa rake rose rakaoma.+ Icho chipo chaMwari.+ 14  Ndava kuziva kuti zvinhu zvose zvinoitwa naMwari wechokwadi, zvichagara nokusingagumi.+ Hapana chingawedzerwa kwazviri kana kutapudzwa pazviri;+ asi Mwari wechokwadi akazviita,+ kuti vanhu vamutye.+ 15  Chinhu chiripo chakagara chiripo, uye chichavapo chakambovapo;+ Mwari wechokwadi+ anoramba achitsvaka chinodzingirirwa.+ 16  Uyezve ndakaona pasi pezuva nzvimbo yokururamisira yakanga iine uipi uye nzvimbo yokururama yakanga iine uipi.+ 17  Ini ndakati mumwoyo mangu:+ “Mwari wechokwadi achatonga vose, munhu akarurama nomunhu akaipa,+ nokuti pane nguva yezvinhu zvose neyemabasa ose.”+ 18  Ini, iyeni, ndakati mumwoyo mangu nezvevanakomana vevanhu, Mwari wechokwadi achavatsaura, kuti vaone kuti ivo imhuka.+ 19  Nokuti vanakomana vevanhu vanowirwa nomugumo uye mhuka dzinowirwa nomugumo, uye zvose zvinowirwa nomugumo wakafanana.+ Mafiro anoita chimwe, ndiwo mafiro anoitawo chimwe chacho;+ zvose zvine simba roupenyu rimwe chete,+ zvokuti munhu haana paanopfuura mhuka, nokuti zvose hazvina zvazvinobatsira. 20  Zvose zvinoenda kunzvimbo imwe chete.+ Zvose zvakabva kuguruva,+ uye zvose zvinodzokera kuguruva.+ 21  Ndiani anoziva kana simba roupenyu revanakomana vevanhu richikwira kudenga; uye kana simba roupenyu remhuka richiburukira pasi panyika?+ 22  Ndakaona kuti hapana chinhu chiri nani pane kuti munhu afarire mabasa ake,+ nokuti iwoyo ndiwo mugove wake; nokuti ndiani achamudzosa kuti aone zvichamutevera?+

Mashoko Emuzasi