Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Muparidzi 2:1-26

2  Ini, iyeni, ndakati mumwoyo mangu:+ “Chiuya zvino, ndikuedze nokufara.+ Uyewo, fadzwa nezvinhu zvakanaka.”+ Asi, tarirai! izvozvowo zvakanga zvisina zvazvaibatsira.  Ndakaudza kuseka kuti: “Kupenga!”+ uye ndakaudza kufara+ kuti: “Kuri kuiteiko?”  Ndakaongorora nomwoyo wangu ndichifadza nyama yangu newaini,+ pandaitungamirira mwoyo wangu nouchenjeri,+ kuti ndibate upenzi kusvikira ndaona kuti zvakanaka ndezvipi pane zvaiitwa nevanakomana vevanhu pasi pematenga kwemazuva ose oupenyu hwavo.+  Ndakaita mabasa makuru.+ Ndakazvivakira dzimba;+ ndikazvidyarira minda yemizambiringa.+  Ndakazvigadzirira minda nemapaki,+ ndikadyara imomo miti yemichero yemarudzi ose.  Ndakazvigadzirira madziva emvura,+ kuti ndiadiridzise sango raimera miti.+  Ndakawana vashandirume nevashandikadzi,+ ndakava nevanakomana vakaberekerwa muimba yangu.+ Ndakavawo nezvipfuwo zvizhinji, mombe nemakwai, zvizhinji kupfuura vose vakavapo ini ndisati ndavapo muJerusarema.+  Ndakazviunganidzira sirivha nendarama,+ nepfuma yaingowanikwa nemadzimambo uye nematunhu chete.+ Ndakazvitsvakira vaimbi vechirume nevaimbi vechikadzi+ nezvinhu zvinofadza+ vanakomana vevanhu kwazvo, iye mukadzi, nevakadzi vazhinji.+  Ndakava mukuru, ndikawedzera kupfuura vose vakavapo ini ndisati ndavapo muJerusarema.+ Uyezve, uchenjeri hwangu hwakaramba huri hwangu.+ 10  Handina kunyima maziso angu chero chinhu chipi zvacho chaakakumbira.+ Handina kudzivisa mwoyo wangu chero kufara kworudzi rupi zvako, nokuti mwoyo wangu waifara nokuda kwebasa rangu rose rakaoma,+ uye uyu ndiwo wakava mugove wangu webasa rangu rose rakaoma.+ 11  Ini, iyeni, ndakatendeukira kumabasa angu ose akanga aitwa nemaoko angu uye kubasa rakaoma randakanga ndashanda zvakaoma kuti ndiite,+ asi tarira! zvinhu zvose zvakanga zvisina zvazvinobatsira uye kuri kudzingana nemhepo,+ uye hapana chaibatsira pasi pezuva.+ 12  Ini, iyeni, ndakatendeuka kuti ndione uchenjeri+ noupengo noupenzi;+ nokuti munhu wepanyika anotevera mambo angaitei? Icho chinhu chakatoitwa nevanhu. 13  Ini, iyeni, ndakaona kuti uchenjeri hunobatsira kwazvo kupfuura upenzi,+ sokubatsira kunoita chiedza kupfuura rima.+ 14  Ani naani akachenjera, maziso ake ari mumusoro make;+ asi benzi rinofamba murima gobvu.+ Iniwo ndakaziva kuti vose vanowirwa nomugumo wakangofanana.+ 15  Ini ndakati mumwoyo mangu:+ “Mugumo wakaita souya unowira benzi+ uchandiwirawo.”+ Saka, nei ndakava akachenjera, ndakanyanyisa kuchenjera+ panguva iyoyo? Ndakataura mumwoyo mangu ndikati: “Izviwo hazvina zvazvinobatsira.” 16  Nokuti akachenjera haazoyeukwi kupfuura benzi nokusingagumi.+ Mumazuva ari kutouya, munhu wose achakanganwika; zvino akachenjera achafa sei? Pamwe chete nebenzi.+ 17  Ndakavenga upenyu,+ nokuti semaonero angu, basa rakaitwa pasi pezuva rakanga richitambudza kwazvo,+ nokuti zvose zvakanga zvisina zvazvinobatsira uye kuri kudzingana nemhepo.+ 18  Ini, iyeni, ndakavenga basa rangu rose rakaoma randaishanda zvakaoma pasi pezuva,+ randaizosiyira munhu aizonditevera.+ 19  Ndiani anoziva kana iye achizova akachenjera kana kuti benzi?+ Asi achava nesimba pamusoro pebasa rangu rose rakaoma randakashanda zvakaoma uye randakaratidza pariri kuti ndakachenjera pasi pezuva.+ Izviwo hazvina zvazvinobatsira. 20  Ini ndakatendeuka kuti ndirase tariro+ yangu pamusoro pebasa rakaoma rose randakanga ndashanda zvakaoma pasi pezuva. 21  Nokuti pane munhu ave achiita basa rakaoma nouchenjeri, nezivo, uye noumhizha,+ asi munhu asina kushandira chinhu ichocho zvakaoma achapiwa mugove wake.+ Izviwo hazvina zvazvinobatsira uye idambudziko guru.+ 22  Nokuti munhu anowanei pabasa rake rose rakaoma uye pakushingaira kwomwoyo wake kwaanoshanda nakwo zvakaoma pasi pezuva?+ 23  Nokuti mazuva ake ose basa rake rinoreva marwadzo nenhamo,+ uyewo mwoyo wake haurari pasi usiku.+ Izviwo hazvina zvazvinobatsira. 24  Kumunhu hapana chinhu chiri nani kupfuura kuti adye, anwe, aite kuti mweya wake ufadzwe nezvakanaka pabasa rake rakaoma.+ Izviwo ndakazviona, iyeni, kuti zvinobva paruoko rwaMwari wechokwadi.+ 25  Nokuti ndiani anodya+ nokunwa kupfuura zvandinoita?+ 26  Nokuti iye akapa munhu akanaka ari pamberi pake+ uchenjeri nezivo nokufara,+ asi mutadzi akamupa basa rokuunganidza nokututa kuti anopa munhu akanaka pamberi paMwari wechokwadi.+ Izviwo hazvina zvazvinobatsira uye kudzingana nemhepo.+

Mashoko Emuzasi