Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Muparidzi 10:1-20

10  Nhunzi dzakafa ndidzo dzinoita kuti mafuta omugadziri wemafuta+ okuzora anhuhwe uye apupume. Ndizvo zvinoita upenzi hushoma kumunhu anozivikanwa nokuda kwouchenjeri nokukudzwa.+  Mwoyo womunhu akachenjera uri kurudyi rwake,+ asi mwoyo webenzi uri kuruboshwe rwake.+  Uyewo munzira chero ipi zvayo inofamba benzi,+ mwoyo waro unoshayiwa njere, uye rinoudza munhu wose kuti ibenzi.+  Kana mutongi akakutsamwira, usabva panzvimbo yako,+ nokuti kudzikama kunodzikamisa zvivi zvikuru.+  Pane chimwe chinhu chinotambudza chandakaona pasi pezuva, sezvinoitika panokanganisa+ munhu ane simba:+  Upenzi hwakaiswa munzvimbo zhinji dzakakwirira,+ asi vapfumi vanoramba vachigara munzvimbo yakaderera.  Ndakaona vashandi vari pamabhiza asi machinda achifamba pasi sezvinoita vashandi.+  Munhu anochera gomba achawira mariri;+ uye munhu anoputsa rusvingo rwematombo acharumwa nenyoka.+  Munhu anochera matombo achazvikuvadza nawo. Munhu anotsemura matanda achafanira kuachenjerera.+ 10  Kana chishandiso chesimbi chagomara, munhu akasachirodza,+ iye achashandisa simba rake zvakanyanya. Naizvozvo kushandisa uchenjeri zvakanaka kunobatsira.+ 11  Kana nyoka ikaruma mashiripiti asati aitwa,+ hazvina zvazvinobatsira munhu anorega rurimi ruchitaura zvarunoda. 12  Mashoko omuromo womunhu akachenjera anoita kuti afarirwe,+ asi benzi rinomedzwa nemiromo yaro.+ 13  Kutanga kwemashoko omuromo wake upenzi,+ uye kuguma kunozoita muromo wake upengo hunotambudza. 14  Benzi rinotaura mashoko mazhinji.+ Munhu haazivi zvichavapo; uye ndiani angamuudza+ zviya zvichavapo pashure pake? 15  Basa rakaoma remapenzi rinoanetesa,+ nokuti hapana kana rimwe chete rinoziva kuti ringaenda sei kuguta.+ 16  Haiwa iwe nyika, chii chichaitika kwauri mambo wako paanenge ari mukomana+ uye machinda ako paanenge achiramba achidya mangwanani? 17  Unofara, haiwa iwe nyika, mambo wako paanenge ari mwanakomana wevanokudzwa uye machinda ako paanenge achidya panguva yakakodzera kuti ave nesimba, kwete kuti angonwawo zvawo.+ 18  Usimbe hwakanyanyisa hunoita kuti denga remapango riwire mukati, uye kurembedza maoko kunoita kuti imba idonhe.+ 19  Zvokudya ndezvokuti vashandi vaseke, uye waini inoita kuti upenyu hufadze;+ asi mari ndiyo inodiwa pazvinhu zvose.+ 20  Kunyange uri muimba yako yokurara usatuka mambo,+ uye usatuka chero munhu upi zvake akapfuma uri mudzimba dzako dzomukati dzaunorara;+ nokuti chisikwa chinobhururuka chokumatenga chichatakura inzwi racho uye chinhu chine mapapiro chichataura nyaya yacho.+

Mashoko Emuzasi