Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Muparidzi 1:1-18

1  Mashoko omuunganidzi,+ mwanakomana waDhavhidhi, aiva mambo muJerusarema.+  “Hazvina zvazvinobatsira zvachose!”+ muunganidzi adaro, “hazvina zvazvinobatsira zvachose! Zvinhu zvose hazvina zvazvinobatsira!”+  Munhu anobatsirwei nebasa rake rose rakaoma raanoshanda+ zvakaoma pasi pezuva?+  Chimwe chizvarwa chinoenda,+ uye chimwe chizvarwa chinouya;+ asi nyika inogara iripo nokusingagumi.+  Zuva rabudawo, uye zuva ravira,+ uye riri kumhanyira kunzvimbo yaro yarichabudira.+  Mhepo inoenda kumaodzanyemba, uye inotenderera ichienda kuchamhembe.+ Inoramba ichingotenderera,+ uye mhepo inodzokera kwainotenderera+ chaiko.  Hova dzose dzomuchando+ dzinoenda kugungwa,+ asi gungwa harizari.+ Kunobva hova dzomuchando, ndiko kwadzinodzokerazve.+  Zvinhu zvose zvinonetesa;+ hapana anokwanisa kutaura nezvazvo. Ziso harigutswi nokuona,+ uyewo nzeve haizari nokunzwa.+  Zvakanga zviripo ndizvo zvichavapozve;+ zvakamboitwa ndizvo zvichaitwazve; naizvozvo hapana chinhu chitsva pasi pezuva.+ 10  Pane chinhu here chinganzi nomunhu: “Ona ichi; chinhu chitsva”? Chakagara chiripo kwenguva isingagumi;+ zviripo ndezvomunguva yakatitangira.+ 11  Vanhu vomunguva yekare havayeukwi, uyewo vaya vachatevera havazoyeukwi.+ Kunyange vamwe pane vaya vachazouya pava paya havazoyeukwi.+ 12  Ini, muunganidzi, ndaiva mambo waIsraeri muJerusarema.+ 13  Ndakatsungisa mwoyo wangu kuti nditsvake nokuongorora uchenjeri+ pazvinhu zvose zvakaitwa pasi pematenga—iro basa rinotambudza rakapiwa vanakomana vevanhu naMwari ravanofanira kuita.+ 14  Ndakaona mabasa ose aiitwa pasi pezuva,+ uye tarira! zvose zvakanga zvisina zvazvinobatsira uye kuri kudzingana nemhepo.+ 15  Chakakombama hachigoni kururamiswa,+ uye chisipo hachigoni kuverengwa. 16  Ini, iyeni, ndakataura nomwoyo wangu,+ ndichiti: “Tarira! Ini ndakawedzera uchenjeri kupfuura munhu wose akavapo ini ndisati ndavapo muJerusarema,+ uye mwoyo wangu wakaona uchenjeri hukuru kwazvo nezivo.”+ 17  Ndakaita kuti mwoyo wangu uzive uchenjeri uye kuti uzive upengo,+ uye ndakaziva upenzi,+ kuti izviwo kudzingana nemhepo.+ 18  Nokuti kuva nouchenjeri huzhinji kunokonzera nhamo zhinji,+ zvokuti munhu anowedzera zivo anowedzera marwadzo.+

Mashoko Emuzasi