Accessibility setting

Sarudza Mutauro

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Enda pane zvauri kuda

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti

SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mika 7:1-20

7  Ndine nhamo,+ nokuti ndaita semichero yomuzhizha yakaunganidzwa, sezvakasaririra pakakohwewa mazambiringa!+ Hapana sumbu remazambiringa rokudya, hapana onde rokutangatanga, ringadiwa nomweya wangu!+  Munhu akavimbika aparara panyika, uye pakati pevanhu hapana munhu akarurama.+ Vose zvavo, vanovandira kuti vateure ropa.+ Munhu wose anovhima hama yake, aine mambure.+  Maoko avo ari pane zvakaipa, kuti vanyatsozviita;+ muchinda ari kukumbira chimwe chinhu, uye uya ari kutonga anoita kudaro kuti awane mubayiro,+ munhu mukuru ari kutaura zvinoda mweya wake, zvaanoda iye pachake;+ uye vanozviruka pamwe chete.  Munhu wavo akanaka kupfuura vamwe vose akaita segwenzi rine minzwa, munhu wavo akarurama kupfuura vamwe vose akaipa kupfuura ruzhowa rweminzwa.+ Zuva romurindi wako, rokufungwa kwako richasvika.+ Zvino kukangaidzwa kwavo kuchavapo.+  Musava nokutenda mune wamunofambidzana naye. Regai kuvimba neshamwari inovimbwa.+ Chenjerera kushama kwomuromo wako kumukadzi anorara pachipfuva chako.+  Nokuti mwanakomana ari kuzvidza baba; mwanasikana ari kumukira amai vake;+ muroora ari kumukira vamwene vake;+ vavengi vomunhu vanhu vomumba make.+  Asi ini, ndicharamba ndichitarira kuna Jehovha.+ Ndichamirira Mwari woruponeso rwangu.+ Mwari wangu achandinzwa.+  Haiwa iwe mukadzi, muvengi wangu, rega kufara pamusoro pangu.+ Kunyange zvazvo ndakawira pasi, ndichamuka;+ kunyange ndichigara murima,+ Jehovha achava chiedza changu.+  Ndichatakura hasha dzaJehovha—nokuti ndakamutadzira+—kusvikira anditongera mhosva yangu ondiruramisira.+ Achandiunza kuchiedza; ndichatarira kururama kwake.+ 10  Muvengi wangu achaona, uye achafukidzwa nenyadzi,+ iye aiti kwandiri: “Ari kupi, iye Jehovha Mwari wako?”+ Maziso angu achamutarira.+ Zvino achava nzvimbo yokutsika-tsika, sematope omumigwagwa.+ 11  Zuva rokuvaka masvingo ako ematombo, pazuva iroro murau uchava kure.+ 12  Pazuva iroro vachauya kwauri vachibva kuAsiriya nemaguta eIjipiti, kubvira kuIjipiti kusvikira kuRwizi;+ kubvira kugungwa kusvikira kugungwa, uye kubvira kugomo kusvikira kugomo.+ 13  Nyika ichava dongo nemhosva yevagari vayo, nokuda kwezvibereko zvemabasa avo.+ 14  Fudzai vanhu venyu nomudonzvo wenyu,+ iwo makwai enhaka yenyu, iya yaigara yoga musango—pakati pomunda wemichero.+ Ngavafure muBhashani neGiriyedhi+ somumazuva ekare kare.+ 15  “Ndichavaratidza zvinhu zvinoshamisa sepamazuva avakabuda munyika yeIjipiti.+ 16  Marudzi achaona onyara nokuva nesimba kwawo.+ Achabata miromo yawo;+ nzeve dzawo hadzizonzwi. 17  Vachananzva guruva sezvinoita nyoka;+ vachabuda mumasvingo avo anodzivirira vachidedera+ sezvinoita zvinokambaira zvepanyika. Vachauya kuna Jehovha Mwari wedu vachidedera, uye vachakutyai.”+ 18  Ndoupi Mwari akaita semi,+ anoregerera kukanganisa nokuregerera kudarika+ kwevakasara venhaka yake?+ Haazorambi akatsamwa nokusingaperi, nokuti anofarira mutsa worudo.+ 19  Achatinzwirazve ngoni;+ achatsikirira kukanganisa kwedu.+ Muchakanda zvivi zvavo zvose munzvimbo dzakadzika dzegungwa.+ 20  Muchavaratidza chokwadi chenyu chakapiwa Jakobho, mutsa worudo wakapiwa Abrahamu, zvamakapikira madzitateguru edu kubvira pamazuva ekare kare.+

Mashoko Emuzasi