Mika 4:1-13

4  Zvino nemazuva okupedzisira+ gomo+ reimba+ yaJehovha richasimbiswa kwazvo kupfuura misoro yemakomo, richakwidziridzwa kupfuura zvikomo;+ uye marudzi achadirana achienda kwariri.+  Marudzi mazhinji achaenda achiti: “Uyai,+ ngatikwirei kugomo raJehovha nokuimba yaMwari waJakobho;+ iye achatirayiridza nezvenzira dzake,+ uye isu tichafamba mumakwara ake.”+ Nokuti mutemo uchabuda muZiyoni, uye shoko raJehovha richabuda muJerusarema.+  Achatonga pakati pemarudzi mazhinji,+ oruramisa zvinhu+ pamusoro pemarudzi ane simba ari kure.+ Vachapfura mapakatwa avo kuti ave miromo yemagejo nemapfumo avo kuti ave zvokuchekereresa miti.+ Havazosimudzirani mapakatwa, rudzi norudzi, uyewo havazodzidzizve kurwa.+  Mumwe nomumwe achagara pasi pomuzambiringa wake, nepasi pomuonde wake,+ hapana angazovadederesa;+ nokuti muromo waJehovha wemauto wazvitaura.+  Nokuti marudzi ose, achafamba rumwe norumwe nezita ramwari warwo;+ asi isu, tichafamba nezita raJehovha Mwari wedu+ nokusingagumi, kunyange nokusingaperi.+  “Pazuva iroro,” ndizvo zvinotaura Jehovha, “ndichaunganidza ivo vaikamhina;+ uye ndichaunganidza ivo vakanga vakaparadzirwa,+ naivo vandakaitira zvakaipa.  Ndichaita kuti ivo vakanga vachikamhina vave vanosara,+ uye ndichaita kuti ivo vakabviswa vakaendeswa kure vave rudzi rune simba;+ Jehovha achava mambo wavo ari muGomo reZiyoni, kubvira zvino kusvikira nokusingagumi.+  “Asi iwe, haiwa shongwe yeboka rezvipfuwo, chikomo chomwanasikana weZiyoni,+ zvichasvika kwauri, chokwadi, umambo hwokutanga huchauya,+ ihwo umambo hwomwanasikana weJerusarema.+  “Zvino unorambirei uchishevedzera kwazvo?+ Ko mauri hamuna mambo, kana kuti gurukota rako raparara, zvokuti kurwadziwa kwakafanana nokurwadziwa kwomukadzi ari kusununguka kwakubata here?+ 10  Rwadziwa kwazvo, utambure nokusununguka, haiwa iwe mwanasikana weZiyoni, sezvinoita mukadzi ari kusununguka,+ nokuti zvino uchabuda muguta, uye uchanogara musango.+ Uchasvika kuBhabhironi.+ Uchanunurwa uri ikoko.+ Jehovha achakudzikinura muzvanza zvevavengi vako uri ikoko.+ 11  “Zvino uchaunganirwa nemarudzi mazhinji, aya ari kuti, ‘Ngaasvibiswe, uye maziso edu ngaatarire Ziyoni.’+ 12  Asi iwo, haazivi zvinofungwa naJehovha, uye haanzwisisi zano rake;+ nokuti achaaunganidza kuburiro sezvinoitwa mwanda wezviyo zvichangobva kuchekwa.+ 13  “Simuka upure, haiwa iwe mwanasikana weZiyoni;+ nokuti ndichachinja nyanga yako kuti ive yesimbi, ndichachinja mahwanda ako kuti ave emhangura, uchakuya marudzi mazhinji;+ uye uchatsaurira Jehovha mubereko wavo usina kururama sechinhu chakarambidzwa,+ uye pfuma yavo kuna Ishe wenyika yose.”+

Mashoko Emuzasi