Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mika 3:1-12

3  Zvino ndakati: “Ndapota, inzwai imi vakuru vaJakobho nemi vatungamiriri veimba yaIsraeri.+ Harisi basa renyu here kuti muzive kururamisira?+  Imi munovenga zvakanaka+ muchida zvakaipa,+ munobvisa vanhu ganda ravo nenyama yavo pamapfupa avo;+  imi makadya nyama yevanhu vangu,+ mukabvisa ganda ravo, mukapwanya-pwanya mapfupa avo, mukaavhuna-vhuna sezvinhu zviri mugate uye senyama iri muhari yokubikira.+  Panguva iyoyo vachashevedzera kuna Jehovha kuti vabatsirwe, asi haazovapinduri.+ Achavavanzira chiso chake panguva iyoyo,+ zvinoenderana nezvakaipa zvavakaita mumabasa avo.+  “Zvanzi naJehovha pamusoro pevaprofita vari kudzungairisa vanhu vangu,+ vari kuruma nemazino avo+ uye vanoshevedzera kuti, ‘Rugare!’+ kuti kana ani naani akasaisa chinhu mukanwa mavo, vamurwise,+  ‘Naizvozvo muchava nousiku,+ kuti parege kuva nechinoratidzwa;+ uye muchava nerima, kuti murege kushopera. Zuva richavirira vaprofita, uye masikati achavasvibira.+  Vaoni+ vachanyara,+ uye vanoshopera+ vachaodzwa mwoyo. Vachafukidza usopo,+ vose zvavo, nokuti hakuna mhinduro ichabva kuna Mwari.’”+  Asi ini, ndazara nesimba, nomudzimu waJehovha, nokururamisira uye nokuva nesimba,+ kuti ndiudze Jakobho kumukira kwake uye Israeri chivi chake.+  Ndapota, inzwai izvi, imi vakuru veimba yaJakobho nemi vatungamiriri veimba yaIsraeri,+ imi munovenga kururamisira uye munoita kuti zvinhu zvose zvakarurama zvive zvisina kururama;+ 10  muchivaka Ziyoni nemabasa okuteura ropa uye Jerusarema nokusarurama.+ 11  Vakuru varo vanotonga kuti vangowana pfumbamuromo,+ vapristi varo vanorayiridza kuti vangowana mubhadharo,+ vaprofita varo vanoshopera kuti vangowana mari;+ vanoramba vachizvitsigisa naJehovha, vachiti: “Jehovha haasi pakati pedu here?+ Hapana dambudziko richatiwira.”+ 12  Naizvozvo Ziyoni richarimwa somundawo zvawo nemhosva yenyu, Jerusarema richava mirwiwo zvayo yezvakaparadzwa,+ uye gomo reimba yacho richava senzvimbo dzakakwirira dzomusango.

Mashoko Emuzasi