Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mika 2:1-13

2  “Vane nhamo vaya vanoronga zvakaipa, nevaya vanoita zvinokuvadza vari pamibhedha yavo!+ Vanozviita kwaedza mangwanani,+ nokuti vane simba rokuzviita mumaoko avo.+  Vakachiva minda, vakaitora nechisimba;+ vakachivawo dzimba, vakadzitora; uye vakabiridzira murume neimba yake,+ murume nenhaka yake.+  “Naizvozvo zvanzi naJehovha, ‘Tarirai ndiri kufungira mhuri iyi+ dambudziko+ ramusingazobvisi mitsipa yenyu+ pariri, zvokuti hamuzofambi muchizvikudza;+ nokuti ichava nguva yedambudziko.+  Pazuva iroro mumwe munhu achakutaurirai chirevo+ uye achaita mariro, chokwadi achaita mariro.+ Mumwe munhu achati: “Chokwadi takapambwa!+ Anochinja mugove wevanhu vokwangu.+ Anoubvisa kwatiri sei! Anokamurira munhu asina kutendeka minda yedu.”  Naizvozvo hauzovi nomunhu anokanda tambo, achishandisa mujenya,+ muungano yaJehovha.  Imi musataura mashoko.+ Ivo vanotaura mashoko. Havazotauri mashoko pamusoro pezvinhu izvi. Kunyadziswa hakuzobvi.+  “‘Haiwa iwe imba yaJakobho,+ zviri kunzi here: “Mudzimu waJehovha hauchafadzwi here, kana kuti izvi ndizvo zvaakaita?”+ Mashoko angu haaiti zvakanaka+ kune uya anofamba zvakarurama here?+  “‘Nezuro vanhu vangu vakandimukira somuvengi chaiye.+ Imi munobvisa chishongo chakanaka pamberi penguo, pavanhu vanopfuura vaine chivimbo, sevaya vari kudzoka vachibva kuhondo.  Munodzinga vakadzi vevanhu vangu muimba inofarirwa kwazvo nomukadzi. Munobvisa kubwinya kwangu+ pavana vake nokusingagumi.+ 10  Simukai muende,+ nokuti ino haisi nzvimbo yokuzororera.+ Kuparadza kuripo; uye basa racho rokuparadza rinorwadza+ nokuti iye haasisina kuchena.+ 11  Kana munhu anofamba achitevera mhepo nenhema, akataura nhema+ achiti: “Ndichakutaurirai mashoko pamusoro pewaini uye pamusoro pedoro rinodhaka,” iye achavawo munhu anotaura mashoko nokuda kwevanhu ava.+ 12  “‘Chokwadi ndichaunganidza Jakobho, mose zvenyu;+ chokwadi ndichaunganidza vakasara vaIsraeri.+ Ndichavaisa mudanga vakabatana, seboka rezvipfuwo, seboka rezvipfuwo riri mumafuro aro;+ vachaita ruzha nevanhu ikoko.’+ 13  “Munhu anovavhurira nzira achaenda pamberi pavo:+ chokwadi vachavhura nzira vobuda. Vachapfuura nepagedhi, uye vachabuda napo.+ Mambo wavo achapfuura ari mberi kwavo, Jehovha achivatungamirira.”+

Mashoko Emuzasi