Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mika 1:1-16

1  Iri ndiro shoko raJehovha rakauya kuna Mika+ wokuMoresheti, mumazuva aJotamu,+ Ahazi,+ Hezekiya,+ madzimambo aJudha,+ raakaona pamusoro peSamariya+ neJerusarema:+  “Inzwai, haiwa imi marudzi, mose zvenyu; teerera, haiwa iwe nyika nezviri mauri,+ uye Changamire Ishe Jehovha ngaakupupurirei,+ iye Jehovha ari mutemberi yake tsvene.+  Nokuti tarirai! Jehovha ari kubuda munzvimbo yake,+ achaburuka otsika panzvimbo dzakakwirira dzenyika.+  Makomo achanyunguduka pasi pake,+ uye mapani achatsemuka, sezvinoita namo pamoto,+ sezvinoita mvura iri kudururirwa pamawere.  “Zvinhu izvi zvose zviripo nokuda kwokumukira kwaJakobho, nokuda kwezvivi zveimba yaIsraeri.+ Ndiani akaita kuti Jakobho amukire? Harisi Samariya here?+ Ndiani akaita kuti Judha ave nenzvimbo dzakakwirira?+ Harisi Jerusarema here?  Ndichaita kuti Samariya rive murwi wezvakaparadzwa panyika,+ nzvimbo dzokudyara mizambiringa; uye ndichadururira matombo aro mumupata, uye ndichaita kuti nheyo dzaro dzive pachena.+  Mifananidzo yaro yakavezwa ichaputswa-putswa yose,+ zvipo zvose zvarakapiwa somubhadharo waro zvichapiswa nomoto;+ uye ndichaparadza zvidhori zvaro zvose. Nokuti rakazviunganidza kubva pazvinhu zvarakapiwa somubhadharo wepfambi, uye zvichadzokera kuchinhu chakapiwa somubhadharo wepfambi.”+  Ndichachema uye ndichaungudza nokuda kweizvi;+ ndichafamba ndisina shangu uye ndisina kupfeka.+ Ndichaungudza sezvinoita hunguhwe, uye ndichachema sezvinoita mhou sheche.  Nokuti ronda raro harirapiki;+ nokuti rasvika kuna Judha,+ denda racho rasvika kugedhi revanhu vangu, kuJerusarema chaiko.+ 10  “Musazvizivisa muri muGati; chokwadi regai kusvimha misodzi.+ “Umburukai muguruva muri mumba maAfra.+ 11  Gura nepakati, haiwa iwe mukadzi anogara muShafiri, wakashama zvinonyadzisa.+ Mukadzi anogara muZaanani haana kubuda. Kuungudza kweBheti-ezeri kuchatora nzvimbo yakwo yokumira kwamuri. 12  Nokuti mukadzi anogara muMaroti akamirira zvinhu zvakanaka,+ asi zvakaipa ndizvo zvakauya zvichibva kuna Jehovha zvikaenda kugedhi reJerusarema.+ 13  Sungirira mabhiza anomhanya kwazvo pangoro, haiwa iwe mukadzi anogara muRakishi.+ Iye aiva kutanga kwechivi kumwanasikana weZiyoni,+ nokuti kumukira kwaIsraeri kwakawanikwa mauri.+ 14  Naizvozvo uchapa Moresheti-gati zvipo zvokuonekana.+ Dzimba dzaAkzibhu+ dzaiva chinhu chinonyengera kumadzimambo aIsraeri. 15  Ndichakuunzira anokutorera zvinhu,+ haiwa iwe mukadzi anogara muMarisha.+ Kukudzwa kwaIsraeri kuchasvika kuAdhuramu.+ 16  Gerwa muparavara, uveure bvudzi rako nokuda kwevanakomana vaunofarira kwazvo.+ Wedzera muparavara wako uite sezvakaita wegondo, nokuti vabva kwamuri vachienda kwavakatapirwa.”+

Mashoko Emuzasi