Mateu 8:1-34

8  Pashure pokunge aburuka mugomo, mapoka makuru evanhu akamutevera.  Zvino tarira! murume aiva nemaperembudzi+ akauya akatanga kumupfugamira, achiti: “Ishe, kana muchida henyu, munogona kundichenesa.”  Naizvozvo, achitambanudza ruoko rwake, akamubata, achiti: “Ndinoda. Cheneswa.”+ Maperembudzi ake akabva angocheneswa.+  Jesu akabva ati kwaari: “Ona kuti hapana waunoudza,+ asi enda, uzviratidze kumupristi,+ upe chipo+ chakarayirwa naMosesi, kuti zvive uchapupu kwavari.”  Paakapinda muKapenaume,+ mumwe mukuru weuto akauya kwaari, achimuteterera,  achiti: “Changamire, mushandirume wangu akarara mumba akaoma rutivi rwomuviri, achitambudzika kwazvo.”  Iye akati kwaari: “Pandinosvika ikoko ndichamurapa.”  Achipindura, mukuru weuto akati: “Changamire, handisi munhu akakodzera kuti mupinde pasi pedenga reimba yangu, asi taurai henyu shoko uye mushandirume wangu achaporeswa.  Nokuti neniwo ndiri munhu akaiswa pasi pesimba revamwe, ndine varwi vari pasi pangu, ndinoti kune uyu, ‘Enda!’+ uye anoenda, uye kune mumwe, ‘Uya!’ uye anouya, uye kumuranda wangu, ‘Ita izvi!’ uye anozviita.” 10  Achinzwa izvozvo, Jesu akashamiswa akati kune vaya vakanga vachimutevera: “Ndinokuudzai chokwadi, Handina kuwana munhu ane kutenda kwakakura kudai pakati paIsraeri.+ 11  Asi ndinokuudzai kuti vazhinji vanobva kumativi okumabvazuva nokumativi okumavirira+ vachauya votsenhama patafura naAbrahamu naIsaka naJakobho muumambo+ hwokumatenga;+ 12  asi vanakomana voumambo+ vachakandwa murima riri kunze. Imomo ndimo mavachasvimha misodzi vari nokugeda-geda mazino avo.”+ 13  Jesu akabva ati kumukuru weuto: “Enda. Zvawatenda, saka ngazviitike nokuda kwako.”+ Mushandirume wacho akaporeswa muawa iyoyo. 14  Zvino Jesu, paakapinda mumba maPetro, akaona amai vomudzimai wake+ varere vachirwara nefivha.+ 15  Naizvozvo akabata ruoko rwavo,+ fivha ikapera, uye vakasimuka vakatanga kumushumira.+ 16  Asi ava manheru, vanhu vakauya kwaari nevanhu vazhinji vaiva nemadhimoni; uye akadzinga midzimu yacho neshoko, akarapa vose vakanga vachinetseka; 17  kuti zvizadzike zvakataurwa pachishandiswa muprofita Isaya, achiti: “Iye akatora zvirwere zvedu, akatakura hosha dzedu.”+ 18  Jesu paakaona boka revanhu rakamupoteredza, akarayira kuti vayambukire mhiri.+ 19  Zvino mumwe munyori akauya akati kwaari: “Mudzidzisi, ndichakuteverai kwose kwamave kuda kuenda.”+ 20  Asi Jesu akati kwaari: “Makava ane maguru uye shiri dzokudenga dzine pokugara, asi Mwanakomana womunhu haana pokuisa musoro wake.”+ 21  Mumwe wevadzidzi akabva ati kwaari: “Ishe, ndibvumirei kuti nditange ndaenda kunoviga baba vangu.” 22  Jesu akati kwaari: “Ramba uchinditevera, uye rega vakafa vavige vakafa vavo.”+ 23  Paakanga akwira muchikepe,+ vadzidzi vake vakamutevera. 24  Zvino tarira! kusagadzikana kukuru kwakavapo mugungwa, zvokuti chikepe chakanga chichifukidzwa nemafungu; asi iye akanga akarara.+ 25  Vakauya vakamumutsa,+ vachiti: “Ishe, tiponesei, tava kuda kuparara!” 26  Asi iye akati kwavari: “Nei muchitya, imi mune kutenda kuduku?”+ Ipapo, achimuka, akatuka mhepo negungwa, kudzikama kukuru kukavapo.+ 27  Naizvozvo varume vacho vakashamiswa, vakati: “Uyu munhu worudzii,+ zvokuti kunyange mhepo negungwa zvinomuteerera?” 28  Paakasvika mhiri, munyika yevaGadhara,+ varume vaviri vaiva nemadhimoni vakasangana naye imomo+ vachibva kumakuva, vachityisa kwazvo, zvokuti hapana kana munhu aiva noushingi hwokupfuura nepamugwagwa iwoyo. 29  Zvino tarira! ivo vakashevedzera, vachiti: “Tinei nemi, Mwanakomana waMwari?+ Mauya kuno kuzotirwadzisa+ nguva yakatarwa isati yasvika here?”+ 30  Asi boka renguruve zhinji rakanga richifura kure navo. 31  Naizvozvo madhimoni akatanga kumuteterera, achiti: “Kana mukatidzinga, titumirei muboka renguruve.”+ 32  Naizvozvo iye akati kwaari: “Endai!” Iwo akabuda akapinda munguruve; uye, tarira! boka racho rose rakamhanya nepamawere rikapinda mugungwa rikafira mumvura.+ 33  Asi vafudzi vakatiza uye, vachipinda muguta, vakataura zvinhu zvose, kubatanidza nyaya yevarume vaiva nemadhimoni. 34  Zvino tarira! guta rose rakabuda kuzosangana naJesu; uye vamuona, vakamukurudzira nomwoyo wose kuti abve mumaruwa avo.+

Mashoko Emuzasi