Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Mateu 24:1-51

24  Zvino ava kuenda, Jesu akanga achibva patemberi, asi vadzidzi vake vakasvika kuti vamuratidze zvivako zvetemberi.+  Akavapindura akati: “Hamuoni zvinhu zvose izvi here? Chokwadi ndinoti kwamuri, Hapana dombo richazombosiyiwa pano riri pamusoro perimwe dombo risingakoromorwi.”+  Paakanga agere paGomo reMiorivhi, vadzidzi vakasvika kwaari vari voga, vachiti: “Tiudzei, Zvinhu izvi zvichaitika rini, uye chii chichava chiratidzo chokuvapo kwenyu+ nechokuguma kwemamiriro ezvinhu epanguva yacho?”+  Zvino achivapindura, Jesu akati: “Chenjerai kuti parege kuva nomunhu anokutsausai;+  nokuti vazhinji vachauya nezita rangu, vachiti, ‘Ndini Kristu,’ uye vachatsausa vazhinji.+  Muchanzwa nezvehondo nemashoko ezvehondo; onai kuti hamutyiswi nazvo. Nokuti zvinhu izvi zvinofanira kuitika, asi kuguma kunenge kuchigere.+  “Nokuti rudzi ruchamukira rudzi+ noumambo huchamukira umambo,+ uye kuchava nokushomeka kwezvokudya+ nokudengenyeka kwenyika+ munzvimbo nenzvimbo.  Zvinhu zvose izvi zvichava kutanga kwemarwadzo enhamo.  “Panguva iyoyo vanhu vachakuendesai kuti munotambudzwa+ uye vachakuurayai,+ uye muchavengwa+ nemarudzi ose nokuda kwezita rangu.+ 10  Panguva iyoyowo, vazhinji vachagumburwa,+ vachatengesana uye vachavengana.+ 11  Vaprofita venhema+ vazhinji vachamuka votsausa vanhu vazhinji;+ 12  uye rudo rwevazhinji ruchatonhora+ nokuda kwokuwedzera kwokusateerera mutemo.+ 13  Asi anenge atsungirira+ kusvikira pakuguma ndiye achaponeswa.+ 14  Aya mashoko akanaka+ oumambo+ achaparidzwa munyika yose inogarwa kuti ave uchapupu kumarudzi ose;+ uye zvadaro kuguma+ kuchasvika. 15  “Naizvozvo, pamunoona chinhu chinonyangadza+ chinokonzera kuparadzwa, chakataurwa nezvacho pachishandiswa muprofita Dhanieri, chimire panzvimbo tsvene,+ (anoverenga ngaashandise ungwaru,) 16  panguva iyoyo vari muJudhiya ngavatange kutizira+ kumakomo. 17  Munhu ari pamusoro pemba ngaarege kuburuka kuzobudisa zvinhu mumba make; 18  uye munhu ari mumunda ngaarege kudzokera kumba kuti anotora nguo yake yokunze. 19  Vane nhamo vakadzi vane pamuviri nevaya vanoyamwisa vana mumazuva iwayo!+ 20  Rambai muchinyengetera kuti kutiza kwenyu kurege kuitika munguva yechando, kana pazuva resabata; 21  nokuti panguva iyoyo pachava nokutambudzika kukuru+ kusina kumboitika kubvira pakutanga kwenyika kusvikira zvino,+ aiwa, uyewo hakuzoitikizve. 22  Chokwadi, kudai mazuva iwayo asina kutapudzwa, hapana munhu aizoponeswa; asi mazuva iwayo achatapudzwa+ nokuda kwevakasarudzwa.+ 23  “Panguva iyoyo kana munhu akati kwamuri, ‘Tarirai! Heuno Kristu,’+ kana kuti, ‘Hoyo!’ musazvitenda.+ 24  Nokuti vanaKristu venhema+ nevaprofita venhema+ vachamuka uye vachaita zviratidzo zvikuru+ nezvishamiso kuti kana zvichibvira vatsause kunyange vakasarudzwa.+ 25  Tarirai! Ndafanokunyeverai.+ 26  Naizvozvo, kana vanhu vakati kwamuri, ‘Tarirai! Ari murenje,’ musabuda; ‘Tarirai! Ari mudzimba dzomukati,’ musazvitenda.+ 27  Nokuti sokubuda kunoita mheni+ kumativi okumabvazuva ichipenyera kumativi okumavirira, ndizvo zvichaitawo kuvapo kwoMwanakomana womunhu.+ 28  Chero kunenge kuine mutumbi, ndiko kuchaunganira makondo.+ 29  “Kutambudzika kwemazuva iwayo kuchangobva kuitika zuva richasviba,+ uye mwedzi+ hauzobudisi chiedza chawo, nyeredzi dzichawa dzichibva kudenga, uye masimba okumatenga achazununguswa.+ 30  Panguva iyoyo chiratidzo choMwanakomana womunhu+ chichaoneka kudenga, uye ipapo madzinza ose epanyika achazvirova achichema,+ uye achaona Mwanakomana womunhu achiuya ari pamakore okudenga nesimba nokubwinya kukuru.+ 31  Iye achatuma ngirozi dzake nokurira kukuru kwebhosvo,+ uye dzichaunganidza vakasarudzwa vake+ vachibva kumhepo ina,+ kubvira kumugumo mumwe wematenga kusvikira kune mumwe mugumo wao. 32  “Zvino dzidzai chinhu ichi pamuonde somufananidzo: Bazi rawo duku parinongova nyoro ropfumvutira, munoziva kuti zhizha rava pedyo.+ 33  Saizvozvo nemiwo, pamunoona zvinhu zvose izvi, zivai kuti iye ava pedyo pamasuo.+ 34  Chokwadi ndinoti kwamuri chizvarwa chino+ hachizombopfuuri kusvikira zvinhu zvose izvi zvaitika. 35  Denga nenyika zvichapfuura,+ asi mashoko angu haazombopfuuri.+ 36  “Hapana munhu anoziva nezvezuva iroro neawa,+ kunyange ngirozi dzokumatenga kana Mwanakomana, asi Baba voga.+ 37  Nokuti sezvakanga zvakaita mazuva aNoa,+ ndizvo zvichaitawo kuvapo kwoMwanakomana womunhu.+ 38  Nokuti sezvavakanga vakaita mumazuva iwayo mafashamo asati auya, vakanga vachidya vachinwa, varume vachiroora nevakadzi vachiroorwa, kusvikira zuva rakapinda Noa+ muareka;+ 39  uye havana kucherechedza kusvikira mafashamo auya akavakukura vose,+ ndizvo zvichaitawo kuvapo kwoMwanakomana womunhu. 40  Panguva iyoyo varume vaviri vachange vari mumunda: mumwe achaendwa naye uye mumwe achasiyiwa; 41  vakadzi vaviri vachange vachikuya paguyo rimwe chete:+ mumwe achaendwa naye uye mumwe achasiyiwa.+ 42  Naizvozvo, rambai makarinda nokuti hamuzivi kuti Ishe wenyu ari kuuya zuva ripi.+ 43  “Asi zivai chinhu chimwe chete, kuti kudai muridzi wemba akanga aziva kuti mbavha yaizouya panguva ipi yokurinda,+ angadai akaramba akamuka uye asina kubvumira imba yake kuti ipazwe. 44  Nokuda kweizvi, nemiwo ivai vakagadzirira,+ nokuti Mwanakomana womunhu ari kuuya paawa yamusingafungi kuti ndiyo. 45  “Chokwadi ndiani muranda akatendeka,+ akangwara, akagadzwa natenzi wake paveimba yake, kuti avape zvokudya zvavo panguva yakakodzera?+ 46  Anofara+ muranda iyeye kana tenzi wake akamuwana achiita saizvozvo paanosvika! 47  Chokwadi ndinoti kwamuri, Iye achamugadza pazvinhu zvake zvose.+ 48  “Asi kana muranda akaipa iyeye akati mumwoyo make,+ ‘Tenzi wangu ari kunonoka,’+ 49  akatanga kurova vamwe varanda saiye uye akadya nokunwa nezvidhakwa zvinozivikanwa, 50  tenzi womuranda iyeye achauya pazuva raasingatarisiri uye muawa+ yaasingazivi, 51  achamuranga zvakaoma kwazvo+ uye achamupa mugove wake pamwe chete nevanyengeri. Ikoko ndiko kwaachasvimha misodzi ari nokugeda-geda mazino ake.+

Mashoko Emuzasi