Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mateu 23:1-39

23  Zvino Jesu akataura nemapoka evanhu uye nevadzidzi vake,+ achiti:  “Vanyori+ nevaFarisi vakazvigarisa pachigaro chaMosesi.+  Naizvozvo zvinhu zvose zvavanokuudzai,+ zviitei uye zvichengetei, asi musaita maererano nemabasa avo,+ nokuti vanotaura asi havaiti.  Vanosunga mitoro inorema vachiiisa pamapfudzi evanhu,+ asi ivo havadi kuitseketudza nomunwe wavo.+  Mabasa ose avanoita vanoita kuti vaonekwe nevanhu;+ nokuti vanokudza tubhokisi tune magwaro twavanopfeka+ sezvinhu zvinodzivirira, uye vanokudza masa+ dzenguo dzavo.  Vanoda nzvimbo dzepamusorosoro+ pakudya kwemanheru nezvigaro zvepamberi mumasinagogi,+  uye kukwaziswa+ mumisika uye kunzi Rabhi nevanhu.+  Asi imi, musanzi Rabhi, nokuti mudzidzisi wenyu mumwe chete,+ asi imi mose muri hama.  Zvakare, musati baba kumunhu ari panyika, nokuti Baba venyu vamwe chete,+ Ivo vokudenga. 10  Uyewo musanzi ‘vatungamiriri,’+ nokuti Mutungamiriri wenyu mumwe chete, iye Kristu. 11  Asi mukuru pakati penyu ngaave mushumiri wenyu.+ 12  Munhu wose anozvikwidziridza achaninipiswa,+ uye munhu wose anozvininipisa achakwidziridzwa.+ 13  “Mune nhamo imi, vanyori nevaFarisi, vanyengeri! nokuti munovharira+ vanhu umambo hwokumatenga; nokuti imi+ hamupindi, uyewo hamubvumiri vaya vari kupinda kuti vapinde. 14  —— 15  “Mune nhamo imi, vanyori nevaFarisi, vanyengeri!+ nokuti munofamba pagungwa nepanyika yakaoma kuti mutendeutse munhu mumwe chete, uye paanotendeuka munomuita munhu akakodzera kupinda muGehena nekaviri kukupfuurai. 16  “Mune nhamo imi, vatungamiriri mapofu,+ vanoti, ‘Kana munhu akapika netemberi, hazvina basa; asi kana munhu akapika nendarama yetemberi, anosungirwa kuti azviite.’+ 17  Mapenzi nemapofu! Chokwadi, chikuru ndechipi, ndarama kana temberi yatsvenesa ndarama?+ 18  Uyewo, ‘Kana munhu akapika neatari, hazvina basa; asi kana munhu akapika nechipo chiri pairi, anosungirwa kuti azviite.’ 19  Mapofu! Chokwadi, chikuru ndechipi, chipo kana atari+ inotsvenesa chipo? 20  Naizvozvo anopika neatari ari kupika nayo uye nezvinhu zvose zviri pairi; 21  uye anopika netemberi ari kupika nayo uye naiye ari kugara mairi;+ 22  uye anopika nedenga ari kupika nechigaro choumambo chaMwari+ uye naiye akagara pachiri. 23  “Mune nhamo imi, vanyori nevaFarisi, vanyengeri! nokuti munopa chegumi+ chemindi nedhiri nekumini, asi makarega nyaya dzakakura kwazvo dzoMutemo, dzinoti, kururamisira+ nengoni+ uye kutendeka.+ Maisungirwa kuti muite zvinhu izvi, asi kwete kurega zvimwe zvinhu zvacho. 24  Vatungamiriri vakapofumara,+ vanomimina unyunyu+ asi vachimedza ngamera!+ 25  “Mune nhamo imi, vanyori nevaFarisi, vanyengeri! nokuti munochenesa kunze kwekapu+ nokwedhishi, asi mukati makazara nezvakapambwa+ nokunyanyisa. 26  MuFarisi akapofumara,+ tanga kuchenesa mukati mekapu+ nemedhishi, kuti kunze kwazvo kuvewo kwakachena. 27  “Mune nhamo imi, vanyori nevaFarisi, vanyengeri!+ nokuti makafanana nemakuva akadzururwa nevhu jena,+ ayo nechokunze chokwadi anooneka akanaka kwazvo asi mukati akazara nemapfupa evanhu vakafa uye nokusachena kwemarudzi ose. 28  Saizvozvo nemiwo, chokwadi nechokunze, munooneka semakarurama kuvanhu,+ asi mukati makazara nounyengeri nokusateerera mutemo. 29  “Mune nhamo imi, vanyori nevaFarisi, vanyengeri!+ nokuti munovaka makuva evaprofita uye munoshongedza makuva evakarurama,+ 30  uye munoti, ‘Kudai takanga tiri mumazuva emadzitateguru edu, tingadai tisina kubatsirana navo pamhosva yeropa revaprofita.’+ 31  Naizvozvo muri kuzvipupurira kuti muri vanakomana vevaya vakaponda vaprofita.+ 32  Saka, chipedzisai+ mabasa akatangwa nemadzitateguru enyu. 33  “Nyoka, vana venyoka,+ muchatiza sei kutonga kweGehena?+ 34  Saka, zvino ndiri kukutumirai+ vaprofita nevarume vakachenjera nevarayiridzi vevanhu vose.+ Muchauraya+ vamwe vavo nokuvaroverera, uye muchazvambura+ vamwe vavo mumasinagogi enyu nokuvatambudza muguta neguta; 35  kuti ropa rose revakarurama rakadeurirwa panyika riuye pamuri,+ kubvira paropa raAbheri+ akarurama+ kusvika kuropa raZekariya mwanakomana waBharakiya, wamakapondera pakati penzvimbo tsvene neatari.+ 36  Chokwadi ndinoti kwamuri, Zvinhu zvose izvi zvichauya pachizvarwa chino.+ 37  “Jerusarema, Jerusarema, muurayi wevaprofita+ neanotema nematombo+ vakatumwa kwaari,+—ndaiwanzoda sei kuunganidza vana vako, sokuunganidza kunoita huku nhiyo dzayo pasi pemapapiro ayo!+ Asi imi hamuna kuzvida.+ 38  Tarirai! Maramwirwa+ imba+ yenyu. 39  Nokuti ndinoti kwamuri, Kubvira zvino hamuchazombondioni kusvikira mati, ‘Akakomborerwa iye anouya muzita raJehovha!’”+

Mashoko Emuzasi