Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mateu 20:1-34

20  “Nokuti umambo hwokumatenga hwakafanana nomurume, muridzi wemba, akafumira kunotsvaka vanhu vemaricho kuti vashande mumunda wake wemizambiringa.+  Paakanga abvumirana nevashandi nokuda kwedhinari pazuva,+ akavatumira mumunda wake wemizambiringa.  Achibudazve inenge awa yechitatu,+ akaona vamwe vamire pamusika+ vasina chavaiita;  uye kune ivavo akati, ‘Nemiwo, pindai mumunda wemizambiringa, uye ndichakupai chose chinenge chakakodzera.’  Naizvozvo vakaenda. Akabudazve painenge awa yechitanhatu+ neyechipfumbamwe+ akaita saizvozvo.  Pakupedzisira, inenge awa yechigumi neimwe chete akabuda akawana vamwe vamire, akati kwavari, ‘Nei maswera makamira pano pasina chamuri kuita?’  Ivo vakati kwaari, ‘Nokuti hapana munhu atitora.’ Iye akati kwavari, ‘Nemiwo pindai mumunda wemizambiringa.’+  “Ava manheru,+ tenzi womunda wemizambiringa akati kumunhu wake aitarisira, ‘Shevedza vashandi uvabhadhare mibayiro yavo,+ uchibvira pane wokupedzisira kusvikira kune wokutanga.’  Varume veawa yechigumi neimwe chete pavakasvika, mumwe nomumwe akagamuchira dhinari. 10  Naizvozvo, vokutanga pavakasvika, vakabva vafunga kuti vaizogamuchira akawanda; asi vakagamuchirawo mubhadharo wedhinari. 11  Pavakarigamuchira, vakatanga kugunun’unira muridzi wemba,+ 12  vakati, ‘Vokupedzisira ava vashanda awa imwe chete; asi mavaenzanisa nesu taswera tichishanda tichipiswa kwazvo!’ 13  Asi achipindura mumwe wavo, iye akati, ‘Shamwari, handisi kukuitira zvakaipa. Hauna kubvumirana neni dhinari here?+ 14  Tora zvinhu zvako, uende. Ndinoda kupa wokupedzisira uyu zvakafanana nezvako.+ 15  Hazvibvumirwi nomutemo here kuti ini ndiite zvandinoda nezvinhu zvangu? Kana kuti ziso rako rakaipa+ nokuti ini ndakanaka here?’+ 16  Saizvozvo vokupedzisira vachava vokutanga, uye vokutanga vokupedzisira.”+ 17  Zvino zvaakanga ava kuda kukwira kuJerusarema, Jesu akatora vadzidzi vake vane gumi nevaviri+ vari voga, akati kwavari vari mumugwagwa: 18  “Tarirai! Tiri kukwira kuJerusarema, uye Mwanakomana womunhu achaiswa kuvapristi vakuru nevanyori, vachamutongera rufu,+ 19  uye vachamuisa kuvanhu vemamwe marudzi kuti vamuseke uye kuti vamuzvambure uye kuti vamuroverere,+ asi achamutswa pazuva rechitatu.”+ 20  Zvino amai vevanakomana vaZebhedhi+ vakasvika kwaari vaine vanakomana vavo, vachimupfugamira uye vachikumbira chimwe chinhu kwaari.+ 21  Iye akati kwavari: “Munodei?” Ivo vakati kwaari: “Ndinokumbirawo kuti vanakomana vangu ava vaviri vagare, mumwe kuruoko rwenyu rworudyi uye mumwe kuruboshwe rwenyu muumambo hwenyu.”+ 22  Jesu akapindura achiti: “Varume imi hamuzivi zvamuri kukumbira. Munogona here kunwira mukapu+ yandava kuda kunwira?” Ivo vakati kwaari: “Tinogona.” 23  Iye akati kwavari: “Chokwadi muchanwira henyu mukapu yangu,+ asi izvi zvokugara pasi kuruoko rwangu rworudyi nokuruboshwe rwangu handisi ini ndinopa izvozvo, asi ndezvevaya vakazvigadzirirwa naBaba vangu.”+ 24  Vamwe vane gumi pavakanzwa izvi, vakatsamwira mukoma nomunun’una ava.+ 25  Asi Jesu, achivashevedza, akati: “Imi munoziva kuti vatongi vemamwe marudzi vanozviita madzishe paari uye vanhu vakuru vanoshandisa simba paari.+ 26  Izvi hazvina kudaro pakati penyu;+ asi munhu wose anoda kuva mukuru pakati penyu anofanira kuva mushumiri wenyu,+ 27  uye munhu wose anoda kuva wokutanga pakati penyu anofanira kuva muranda wenyu.+ 28  Zvakafanana noMwanakomana womunhu asina kuuya kuzoshumirwa, asi kuzoshumira+ nokupa mweya wake kuti uve rudzikinuro mukutsinhana nevazhinji.”+ 29  Zvino zvavakanga vava kubuda muJeriko,+ boka guru revanhu rakamutevera. 30  Uye tarira! mapofu maviri akanga agere parutivi pomugwagwa, paakanzwa kuti Jesu akanga achipfuura naipapo, akashevedzera, achiti: “Ishe, tinzwireiwo ngoni, Mwanakomana waDhavhidhi!”+ 31  Asi boka revanhu rakaaudza zvakasimba kuti arambe akanyarara; asi iwo akatonyanya kushevedzera, achiti: “Ishe, tinzwireiwo ngoni, Mwanakomana waDhavhidhi!”+ 32  Naizvozvo Jesu akamira, akaashevedza, akati: “Munoda kuti ndikuitirei?” 33  Iwo akati kwaari: “Ishe, itai kuti maziso edu asvinure.”+ 34  Asiririswa, Jesu akabata maziso awo,+ akabva angoona, akamutevera.+

Mashoko Emuzasi