Mateu 19:1-30

19  Zvino Jesu paakanga apedza mashoko aya, akabva muGarireya, akaenda kumiganhu yeJudhiya mhiri kwaJodhani.+  Uyewo, mapoka makuru evanhu akamutevera, iye akavarapa ikoko.+  VaFarisi vakauya kwaari, vachida kumuedza vachiti: “Zvinobvumirwa nomutemo here kuti murume arambe mudzimai wake nokuda kwechikonzero chero chorudzi rupi zvarwo?”+  Achipindura, iye akati: “Hamuna kuverenga here kuti iye akavasika kubva pakutanga akavaita munhurume nomunhukadzi?+  Uyewo kuti akati, ‘Saka murume achasiya baba vake naamai vake+ onamatira mudzimai wake, uye vaviri vacho vachava nyama imwe’?+  Zvokuti havasisirizve vaviri, asi nyama imwe. Naizvozvo, ngaparege kuva nomunhu anoparadzanisa zvasungwa pamwe chete pajoko naMwari.”+  Ivo vakati kwaari: “Saka nei Mosesi akarayira kumupa rugwaro rwokumudzinga nokumuramba?”+  Iye akati kwavari: “Mosesi akakubvumirai kuramba madzimai enyu nokuda kwokuoma kwemwoyo yenyu,+ asi izvozvo hazvina kunge zvakadaro kubvira pakutanga.+  Ndinoti kwamuri munhu wose anoramba mudzimai wake, kunze kwokunge aita ufeve, akaroora mumwe, iye anoita upombwe.”+ 10  Vadzidzi vakati kwaari: “Kana zvakadaro kumurume nomudzimai wake, kuroora hakukurudzirwi.”+ 11  Iye akati kwavari: “Havasi vanhu vose vanogona kuwanira nzvimbo mashoko acho, asi vaya vane chipo chacho chete.+ 12  Nokuti kune ngomwa dzakaberekwa dzakadaro kubva mudumbu raamai vadzo,+ uye kune ngomwa dzakaitwa ngomwa nevanhu, uye kune ngomwa dzakazviita ngomwa nokuda kwoumambo hwokumatenga. Regai anogona kuzviwanira nzvimbo azviwanire nzvimbo.”+ 13  Zvino vana vaduku vakaunzwa kwaari, kuti aise maoko ake pavari uye kuti anyengetere; asi vadzidzi vakavatsiura.+ 14  Zvisinei, Jesu akati: “Regai vana vaduku vari voga, uye regai kuvadzivisa kuuya kwandiri, nokuti umambo hwokumatenga ndohwevakadai.”+ 15  Akaisa maoko ake pavari akabva ipapo.+ 16  Zvino tarira! mumwe munhu akauya kwaari akati: “Mudzidzisi, zvinhu zvipi zvakanaka zvandinofanira kuita kuti ndiwane upenyu husingaperi?”+ 17  Iye akati kwaari: “Unondibvunzirei pamusoro pezvinhu zvakanaka? Kune mumwe chete akanaka.+ Asi, kana uchida kupinda muupenyu, ramba uchichengeta mirayiro.”+ 18  Iye akati kwaari: “Ipi yacho?”+ Jesu akati: “Chokwadi, Usaponda,+ Usaita upombwe,+ Usaba,+ Usapupurira nhema,+ 19  Kudza baba vako naamai vako,+ uye, Ida muvakidzani wako sezvaunozviita.”+ 20  Jaya racho rikati kwaari: “Ndakachengeta yose iyi; chii chasara kuti ndiite?” 21  Jesu akati kwariri: “Kana uchida kuva akakwana, enda unotengesa zvinhu zvako upe varombo uye uchava nepfuma kudenga,+ uuye uve muteveri wangu.”+ 22  Jaya racho parakanzwa mashoko aya, rakaenda rashungurudzwa, nokuti raiva nezvinhu zvizhinji.+ 23  Asi Jesu akati kuvadzidzi vake: “Chokwadi ndinoti kwamuri, chichava chinhu chakaoma kuti mupfumi apinde muumambo hwokumatenga.+ 24  Ndinotizve kwamuri, Zviri nyore kuti ngamera ipinde nepaburi retsono pane kuti mupfumi apinde muumambo hwaMwari.”+ 25  Vadzidzi pavakanzwa izvozvo, vakashamisika kwazvo, vachiti: “Chokwadi ndiani angaponeswa?”+ 26  Achivatarira kuzviso, Jesu akati kwavari: “Izvi hazvibviri kuvanhu, asi zvinhu zvose zvinobvira kuna Mwari.”+ 27  Petro akabva amupindura kuti: “Tarirai! Isu takasiya zvinhu zvose tikakuteverai; chokwadi chii chatichawana?”+ 28  Jesu akati kwavari: “Chokwadi ndinoti kwamuri, Pakusikwazve, Mwanakomana womunhu paanogara pachigaro chake choumambo chinobwinya, imi makanditevera muchagarawo pazvigaro zvoumambo zvine gumi nezviviri, muchitonga madzinza ane gumi nemaviri aIsraeri.+ 29  Munhu wose akasiya dzimba kana vanun’una kana hanzvadzi kana baba kana amai kana vana kana minda nokuda kwezita rangu achagamuchira zvakapetwa kazhinji uye achagara nhaka youpenyu husingaperi.+ 30  “Asi vazhinji vokutanga ndivo vachava vokupedzisira uye vokupedzisira vokutanga.+

Mashoko Emuzasi