Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Mateu 18:1-35

18  Muawa iyoyo vadzidzi vakaswedera pedyo naJesu, vakati: “Ndiani mukuru kuna vose muumambo hwokumatenga?”+  Naizvozvo, achishevedza mwana muduku, akamuisa pakati pavo,+  akati: “Chokwadi ndinoti kwamuri, Kana mukasatendeuka mova sevana vaduku,+ hamungambopindi muumambo hwokumatenga.+  Naizvozvo, munhu wose achazvininipisa+ somwana uyu muduku ndiye mukuru kuna vose muumambo hwokumatenga;+  uye munhu wose anogamuchira mwana muduku mumwe chete akadai nokuda kwezita rangu anondigamuchirawo.+  Asi munhu wose anogumbura mumwe wevaduku ava vanotenda mandiri, zvakamunakira kuti guyo+ rakaita seriya rinotenderedzwa nembongoro risungirirwe mumutsipa make, anyudzwe mugungwa rakadzika, rakafara.+  “Ine nhamo nyika nokuda kwezvinhu zvinogumbura! Chokwadi, zvinhu zvinogumbura zvinotofanira kuuya,+ asi ane nhamo munhu uyo chinhu chinogumbura+ chinouya nokwaari!  Zvino, kana ruoko rwako kana tsoka yako ichiita kuti ugumburwe, igure uirasire kure newe;+ zvakanaka kwazvo kuti upinde muupenyu wakaremara kana uchikamhina pane kukandwa mumoto usingaperi uine maoko maviri kana tsoka mbiri.+  Uyewo, kana ziso rako richiita kuti ugumburwe, ritodogore urirasire kure newe; zvakanaka kwazvo kuti upinde uine ziso rimwe chete muupenyu pane kukandwa uine maziso maviri muGehena romoto.+ 10  Chenjerai kuti hamuzvidzi mumwe wevaduku ava; nokuti ndinokuudzai kuti ngirozi dzavo+ dziri kudenga dzinogara dzichiona chiso chaBaba vangu vari kudenga.+ 11  —— 12  “Munofungei? Kana mumwe munhu akava nemakwai zana uye rimwe rawo rikarasika,+ haangasiyi makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe mumakomo akaenda kunotsvaka rarasika racho here?+ 13  Kana akariwana, chokwadi ndinokuudzai, anofara kwazvo pamusoro paro kupfuura pamusoro pemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe asina kurasika.+ 14  Saizvozvowo hachisi chinhu chinodiwa naBaba vangu vari kudenga kuti mumwe wevaduku ava aparare.+ 15  “Zvakare, kana hama yako ikatadza, enda ubudise pachena mhosva yake iwe naiye muri moga.+ Kana ikakuteerera, wawana hama yako.+ 16  Asi kana ikasateerera, enda nomumwe kana vamwe vaviri, kuti nyaya imwe neimwe isimbiswe kana papupurirwa nezvapupu zviviri kana zvitatu.+ 17  Kana ikasavateerera, taura neungano. Kana ikasateerera kunyange ungano, ngaive kwauri somunhu wemamwe marudzi+ uye somuteresi.+ 18  “Chokwadi ndinoti kwamuri, Zvinhu zvose zvamungasunga panyika zvichava zvinhu zvakasungwa kudenga, uye zvinhu zvose zvamungasunungura panyika zvichava zvinhu zvakasunungurwa kudenga.+ 19  Chokwadi ndinotizve kwamuri, Kana vaviri venyu panyika vakabvumirana pamusoro pechimwe chinhu chinokosha chavanofanira kukumbira, vachachiitirwa naBaba vangu vari kudenga.+ 20  Nokuti pane vaviri kana vatatu vakaungana muzita rangu,+ ini ndiripo pakati pavo.”+ 21  Petro akabva aswedera kwaari, akati: “Ishe, hama yangu inganditadzira kangani ini ndichiikanganwira?+ Kusvikira kukanomwe here?”+ 22  Jesu akati kwaari: “Ndinoti kwauri, kwete, Kusvikira kukanomwe, asi, Kusvikira kukane makumi manomwe nekanomwe.+ 23  “Ndokusaka umambo hwokumatenga hwakafanana nomumwe murume, mambo,+ aida kugadzirisa zvemari dzake+ nevaranda vake. 24  Paakatanga kuzvigadzirisa, kwakapinzwa mumwe munhu akanga aine chikwereti naye chematarenda zviuru gumi [=madhinari 60 000 000]. 25  Asi nokuti akanga asina nzira yokuaripa nayo, tenzi wake akarayira kuti iye nomudzimai wake nevana vake nezvinhu zvose zvaakanga ainazvo zvitengeswe uye kuti chikwereti chibhadharwe.+ 26  Naizvozvo muranda wacho akawira pasi, akamupfugamira, achiti, ‘Ndishivirirei uye ndichakuripai zvinhu zvose.’ 27  Asiririswa nazvo, tenzi womuranda iyeye akamurega achienda,+ akadzima chikwereti chake.+ 28  Asi muranda iyeye akabuda akanowana mumwe wevaiva varanda saiye akanga aine chikwereti naye chemadhinari+ zana; uye achimubata, akatanga kumudzipa, achiti, ‘Ripa zvinhu zvose zvawakakwereta.’ 29  Naizvozvo uyu aiva muranda saiye akawira pasi, akatanga kumuteterera, achiti, ‘Ndishivirire+ uye ndichakuripa.’ 30  Zvisinei, iye akanga asingadi, asi akaenda, akaita kuti akandwe mujeri kusvikira aripa zvakanga zvakweretwa. 31  Naizvozvo, vamwe vaiva varanda saiye pavakaona zvinhu zvakanga zvaitika, vakashungurudzwa kwazvo, vakanotaura pachena kuna tenzi wavo zvinhu zvose zvakanga zvaitika.+ 32  Tenzi wake akabva amushevedza, akati kwaari, ‘Muranda akaipa, ndakakudzimira chikwereti chako chose chiya, pawakanditeterera. 33  Waisafanirawo here, kunge wakanzwira ngoni+ muranda uyu akaita sewe, sokukunzwirawo ngoni+ kwandakaita?’ 34  Naizvozvo tenzi wake, ava nehasha,+ akamuisa kuvarindi vejeri, kusvikira aripa zvose zvakanga zvakweretwa. 35  Baba vangu vokudenga vachakuitiraiwo saizvozvo+ kana mumwe nomumwe wenyu asingakanganwiri hama yake zvichibva pamwoyo.”+

Mashoko Emuzasi