Mateu 14:1-36

14  Panguva iyoyo chaiyo Herodhi, mutongi woruwa, akanzwa mashoko pamusoro paJesu,+  akati kuvashandi vake: “Uyu ndiJohani Mubhabhatidzi. Akamutswa kubva kuvakafa, ndokusaka ari kukwanisa kuita mabasa esimba.”+  Nokuti Herodhi akanga abata Johani, akamusunga, akamuisa mujeri nemhosva yaHerodhiyasi, mudzimai waFiripi, munun’una wake.+  Nokuti Johani akanga ave achiti kwaari: “Hazvibvumirwi nomutemo kuti imi muve naye.”+  Zvisinei, kunyange aida kumuuraya, akatya boka revanhu, nokuti vaimuona somuprofita.+  Asi zuva rokuberekwa+ kwaHerodhi parakanga richichengetwa, mwanasikana waHerodhiyasi akatamba ipapo akafadza Herodhi kwazvo,  zvokuti akavimbisa achiita zvokupika kuti aizomupa chose chaaizokumbira.+  Zvino iye, arayirwa naamai vake, akati: “Ndipei pano musoro waJohani Mubhabhatidzi+ uri mundiro huru.”  Kunyange zvazvo akashungurudzwa, mambo akarayira kuti aupiwe, nokuti airemekedza mhiko dzake uye nokuda kwevaya vakanga vakatsenhama naye;+ 10  uye akatumira shoko, akaita kuti Johani adimburwe musoro mujeri. 11  Musoro wake wakaunzwa uri mundiro huru ukapiwa musikana wacho, iye akauendesa kuna amai vake.+ 12  Vadzidzi vake vakazouya, vakabvisa chitunha chacho, vakamuviga,+ vakauya vakaudza Jesu. 13  Jesu achinzwa izvi, akabva ipapo nechikepe akaenda kunzvimbo yakanga isina vanhu kuti ave oga;+ asi mapoka evanhu achinzwa nezvazvo, akamutevera netsoka achibva mumaguta. 14  Zvino paakabuda muchikepe, akaona boka guru revanhu; uye akasiririswa+ navo, akarapa vairwara+ vavo. 15  Asi ava manheru vadzidzi vake vakauya kwaari, vakati: “Nzvimbo ino haina vanhu uye nguva yatopera; endesai mapoka acho evanhu, kuti vaende mumisha vazvitengere zvinhu zvokudya.”+ 16  Zvisinei, Jesu akati kwavari: “Havafaniri kuenda: imi vapei zvokudya.”+ 17  Ivo vakati kwaari: “Hatina chinhu pano kunze kwezvingwa zvishanu nehove mbiri.”+ 18  Iye akati: “Uyai nazvo pano pandiri.” 19  Zvino akarayira mapoka acho evanhu kuti vatsenhame pauswa, akatora zvingwa zvishanu nehove mbiri, uye achitarira kudenga, akakumbira chikomborero+ uye, amedura zvingwa, akazvipa vadzidzi, vadzidzi vakazvipawo mapoka acho evanhu.+ 20  Naizvozvo vose vakadya vakaguta, uye vakanhonga zvimedu zvakasara, zvikaita tswanda gumi nembiri dzakazara.+ 21  Asi vaya vakadya vaiva varume vanenge zviuru zvishanu, vakadzi nevana vaduku vasingabatanidzwi.+ 22  Pakarepo akabva agombedzera vadzidzi vake kuti vakwire chikepe ndokufanotungamira mhiri, iye paaiendesa mapoka acho evanhu.+ 23  Pakupedzisira, aendesa mapoka acho evanhu, akakwira mugomo ari oga kuti anonyengetera.+ Kunyange akanga ava manheru, iye akanga arimo ari oga. 24  Panguva ino chikepe chakanga chava kure nenyika yakaoma nemazana mazhinji emamita, chichinetswa nemafungu,+ nokuti mhepo yairwisana navo. 25  Asi munguva yokurinda yechina yousiku, akauya kwavari, achifamba pamusoro pegungwa.+ 26  Pavakamuona achifamba pamusoro pegungwa, vadzidzi vakanetseka, vachiti: “Idzangaradzimu!”+ Uye vakaridza mhere nokutya. 27  Asi Jesu akabva ataura navo nemashoko okuti: “Shingai, ndini;+ musatya.” 28  Achipindura, Petro akati kwaari: “Ishe, kana muri imi, ndirayirei kuti ndiuye kwamuri nepamusoro pemvura.” 29  Iye akati: “Uya!” Pakarepo Petro, achiburuka muchikepe,+ akafamba pamusoro pemvura akaenda kwaiva naJesu. 30  Asi achitarira dutu, akatya uye, ava kutanga kunyura, akashevedzera achiti: “Ishe, ndiponesei!” 31  Achitambanudza ruoko rwake Jesu akabva amubata, akati kwaari: “Iwe ane kutenda kuduku, nei usina kuva nechokwadi?”+ 32  Zvino vakwira muchikepe, dutu rakadzikama. 33  Vaya vakanga vari muchikepe vakabva vamupfugamira, vachiti: “Chokwadi imi muri Mwanakomana waMwari.”+ 34  Uye vakayambuka vakasvika kunyika yakaoma muGenesareti.+ 35  Vanhu venzvimbo iyoyo pavakamuziva vakatumira shoko munyika iyoyo yose yakapoteredza, uye vanhu vakauya kwaari nevaya vose vakanga vachirwara.+ 36  Vakatanga kumuteterera kuti vabate chete masa yenguo yake yokunze;+ uye vaya vose vakaibata vakanyatsoporeswa.

Mashoko Emuzasi