Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Mateu 13:1-58

13  Pazuva iroro Jesu, abva pamba, akanga agere pedyo negungwa;  uye boka revanhu rakaungana kwaari, zvokuti akakwira muchikepe akagara pasi,+ uye boka rose revanhu rakanga rimire pamhenderekedzo.  Akabva avaudza zvinhu zvizhinji achishandisa mifananidzo, achiti: “Tarirai! Mudyari akaenda kunodyara;+  uye paaidyara, imwe mbeu yakawira parutivi pomugwagwa, shiri dzikauya dzikaidya yose.+  Imwe yakawira panzvimbo dzine matombo paisina kuva nevhu rakawanda, uye yakabva yangomera nokuti yakanga isina ivhu rakadzika.+  Asi zuva parakabuda yakatsva, uye nokuti yakanga isina midzi, iyo yakaoma.+  Imwewo, yakawira pakati peminzwa, uye minzwa yakakura ikaivhunga.+  Imwezve yakawira paivhu rakanaka uye yakatanga kubereka zvibereko,+ iyi zana, iyo makumi matanhatu, imwe makumi matatu.+  Ane nzeve ngaanzwe.”+ 10  Naizvozvo vadzidzi vakauya vakati kwaari: “Munotaurirei navo muchishandisa mifananidzo?”+ 11  Achipindura, iye akati: “Imi makapiwa kunzwisisa zvakavanzika zvitsvene+ zvoumambo hwokumatenga, asi vanhu ivavo havana kubvumirwa kuzvinzwisisa.+ 12  Nokuti munhu wose anazvo, achawedzerwa zvimwe uye achaitwa kuti ave nezvizhinji;+ asi munhu wose asina, achatorerwa kunyange nezvaainazvo.+ 13  Ndokusaka ndichitaura navo ndichishandisa mifananidzo, nokuti, kutarira, vanotarira pasina, uye kunzwa, vanonzwa pasina, uyewo havazvinzwisisi;+ 14  uye uprofita hwaIsaya huri kuzadzika kwavari, hunoti, ‘Kunzwa, muchanzwa asi hamungambozvinzwisisi; uye, kutarira, muchatarira asi hamungambooni.+ 15  Nokuti mwoyo yevanhu ava yava mikukutu, uye vakanzwa nenzeve dzavo vasingadavidzi, uye vakatsinzina maziso avo; kuti varege kumboona nemaziso avo uye kunzwa nenzeve dzavo vozvinzwisisa nemwoyo yavo vatendeuke, ndivaporese.’+ 16  “Zvisinei, maziso enyu anofara+ nokuti anoona, uye nzeve dzenyu nokuti dzinonzwa. 17  Nokuti chokwadi ndinoti kwamuri, Vaprofita+ vazhinji nevanhu vakarurama vaida kuona zvinhu zvamuri kuona asi havana kuzviona,+ uye kunzwa zvinhu zvamuri kunzwa asi havana kuzvinzwa.+ 18  “Saka, imi teererai mufananidzo womunhu akadyara.+ 19  Chero munhu upi zvake paanonzwa shoko roumambo asi akasarinzwisisa, akaipa+ anouya obvuta chakadyarwa mumwoyo make; iyi ndiyo mbeu yakadyarwa parutivi pomugwagwa. 20  Kana iri iya yakadyarwa panzvimbo dzine matombo, uyu ndiye anonzwa shoko obva arigamuchira nomufaro.+ 21  Iye haana midzi maari pachake asi anopfuurira kwenguva yakati, uye pashure pokunge kutambura kana kutambudzwa kwamuka nokuda kweshoko anobva agumburwa.+ 22  Kana iri iya yakadyarwa pakati peminzwa, uyu ndiye anonzwa shoko, asi kuzvidya mwoyo nezvinhu zvomumamiriro ezvinhu epanguva ino+ nesimba rinonyengera repfuma zvinovhunga shoko, uye haabereki zvibereko.+ 23  Kana iri iya yakadyarwa paivhu rakanaka, uyu ndiye anonzwa shoko achirinzwisisa, anobereka zvibereko oita, uyu zana, uyo makumi matanhatu, mumwe makumi matatu.”+ 24  Akavataurirazve mumwe mufananidzo, achiti: “Umambo hwokumatenga hwakafanana nomumwe munhu akadyara mbeu yakanaka mumunda make.+ 25  Vanhu pavakanga vakarara, muvengi wake akauya akadyarawo masora pakati pegorosi, akaenda. 26  Chipande chakati chabuda chikabereka zvibereko, masora akabva aonekawo. 27  Naizvozvo varanda vomuridzi wemba vakauya vakati kwaari, ‘Tenzi, hamuna kudyara mbeu yakanaka here mumunda menyu?+ Zvino, sei mava nemasora?’+ 28  Iye akati kwavari, ‘Mumwe munhu, muvengi, akaita izvi.’+ Ivo vakati kwaari, ‘Saka, munoda here kuti tibude, tinoaunganidza?’ 29  Iye akati, ‘Aiwa; kuti musadzurawo gorosi pamunenge muchiunganidza masora. 30  Regai zvose zvikure pamwe chete kusvikira pakukohwa; uye mumwaka wokukohwa ndichaudza vakohwi kuti, Tangai kuunganidza masora muasunge mwanda kuti apiswe,+ mozounganidza gorosi mudura rangu.’”+ 31  Akavataurirazve mumwe mufananidzo,+ achiti: “Umambo hwokumatenga hwakafanana netsanga yemasitadhi,+ yakatorwa nomumwe murume akaisima mumunda make; 32  iyo, chokwadi, iri mbeu duku kupfuura dzimwe dzose, asi painenge yakura inova huru kupfuura miriwo uye inova muti, zvokuti shiri dzokudenga+ dzinouya dzowana pokugara mumapazi awo.”+ 33  Akavaudza mumwe mufananidzo, achiti: “Umambo hwokumatenga hwakafanana nembiriso,+ yakatorwa nomumwe mukadzi akaisanganisa nezviyero zvikuru zvitatu zvefurawa, kusvikira mukanyiwa wose waviriswa.” 34  Jesu akaudza mapoka evanhu zvinhu zvose izvi achishandisa mifananidzo. Chokwadi, aisataura navo asingashandisi mufananidzo;+ 35  kuti zvizadzike zvakataurwa pachishandiswa muprofita uya akati: “Ndichashama muromo wangu ndichitaura nemifananidzo, ndichazivisa zvinhu zvakavanzwa kubvira pakuvambwa kwenyika.”+ 36  Zvino aendesa mapoka evanhu, akapinda mumba. Vadzidzi vake vakauya kwaari vakati: “Titsanangurirei mufananidzo wemasora ari mumunda.” 37  Iye akapindura akati: “Mudyari wembeu yakanaka Mwanakomana womunhu; 38  munda inyika;+ kana iri mbeu yakanaka, ava vanakomana voumambo; asi masora vanakomana veakaipa,+ 39  uye muvengi akaadyara ndiDhiyabhorosi.+ Kukohwa+ kuguma kwemamiriro ezvinhu epanguva yacho,+ uye vakohwi ingirozi. 40  Naizvozvo, masora zvaanounganidzwa opiswa nomoto, ndizvo zvazvichava pakuguma kwemamiriro ezvinhu epanguva yacho.+ 41  Mwanakomana womunhu achatuma ngirozi dzake, uye dzichaunganidza zvinhu zvose zvinogumbura dzichizvibudisa muumambo hwake+ uye vanhu vasiri kuteerera mutemo, 42  uye dzichavakanda muvira romoto.+ Imomo ndimo mavachasvimha misodzi vari nokugeda-geda mazino avo.+ 43  Panguva iyoyo vakarurama vachapenya+ zvakajeka sezuva+ muumambo hwaBaba vavo. Ane nzeve ngaanzwe.+ 44  “Umambo hwokumatenga hwakafanana nepfuma yakavanzwa musango, yakawanikwa nomunhu akaivanza; uye nokuda kwomufaro waainawo anoenda otengesa+ zvinhu zvaainazvo otenga sango iroro.+ 45  “Zvakare umambo hwokumatenga hwakafanana nomunhu aifamba achitengesa, aitsvaka maparera akanaka kwazvo. 46  Paakawana parera rimwe chete raikosha kwazvo,+ akaenda, akakurumidza kutengesa zvinhu zvose zvaakanga ainazvo, akaritenga.+ 47  “Zvakare umambo hwokumatenga hwakafanana nemambure okukukudzisa akadzikiswa mugungwa achiunganidza hove dzemarudzi ose.+ 48  Paakazara, vakaakwevera pamhenderekedzo uye, vachigara pasi, vakaunganidza dzakanaka+ mumidziyo, asi vakarasa dzisina kukodzera.+ 49  Ndizvo zvazvichange zvakaita pakuguma kwemamiriro ezvinhu epanguva yacho: ngirozi dzichabuda dzoparadzanisa vakaipa+ kubva pakati pevakarurama+ 50  uye dzichavakanda muvira romoto. Imomo ndimo mavachasvimha misodzi vari nokugeda-geda mazino avo.+ 51  “Manzwisisa zvinhu zvose izvi here?” Ivo vakati kwaari: “Hungu.” 52  Iye akabva ati kwavari: “Kana zvakadaro, murayiridzi mumwe nomumwe wevanhu vose, paanodzidziswa pamusoro poumambo hwokumatenga,+ akafanana nomunhu, muridzi wemba, anobudisa zvinhu zvitsva nezvitsaru mudura rake repfuma.”+ 53  Zvino Jesu paakapedza mifananidzo iyi akagura nenyika achibva ipapo. 54  Pashure pokunge asvika munharaunda yokumusha kwake+ akatanga kuvadzidzisa musinagogi ravo,+ zvokuti vakashamiswa, vakati: “Munhu uyu akawana kupi uchenjeri uhwu neaya mabasa esimba? 55  Uyu haasi iye mwanakomana womuvezi here?+ Amai vake havanzi Mariya here, uye vanun’una vake Jakobho naJosefa naSimoni naJudhasi here? 56  Uye hanzvadzi dzake dzose hadzisi pakati pedu here?+ Saka, munhu uyu akawana kupi zvinhu zvose izvi?”+ 57  Naizvozvo vakatanga kugumburwa naye.+ Asi Jesu akati kwavari: “Muprofita anokudzwa kumwe kwose asi kwete munharaunda yokumusha kwake uye mumba make.”+ 58  Zvino haana kuita mabasa esimba mazhinji imomo nokuti vakanga vasina kutenda.+

Mashoko Emuzasi