Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mateu 12:1-50

12  Panguva iyoyo Jesu akapfuura nomuminda yezviyo pasabata.+ Vadzidzi vake vakanzwa nzara, vakatanga kutanha hura dzezviyo uye kudya.+  VaFarisi vachiona izvi vakati kwaari:+ “Tarira! Vadzidzi vako vari kuita zvisingabvumirwi nomutemo kuti zviitwe pasabata.”+  Iye akati kwavari: “Hamuna kuverenga here zvakaitwa naDhavhidhi apo iye nevarume vaaiva navo vakanzwa nzara?+  Mapindiro aakaita muimba yaMwari, vakadya zvingwa zvokuratidzira,+ chinhu chakanga chisingabvumirwi nomutemo+ kuti adye, kana vaya vaaiva navo, kunze kwevapristi chete?+  Kana kuti, hamuna kuverenga here muMutemo+ kuti pamasabata vapristi vari mutemberi vanoona sabata serisiri dzvene asi vachiramba vasina mhosva?+  Asi ndinokuudzai kuti chimwe chinhu chikuru kupfuura temberi+ chiri pano.  Zvisinei, kudai makanga manzwisisa zvinorehwa neizvi, zvokuti, ‘Ndinoda ngoni,+ kwete chibayiro,’+ mungadai musina kupa mhosva vasina mhosva.  Nokuti Mwanakomana womunhu+ ndiye Ishe wesabata.”+  Abva panzvimbo iyoyo akapinda musinagogi ravo; 10  uye, tarira! paiva nomumwe murume akanga aine ruoko rwakakokonyara!+ Naizvozvo vakamubvunza kuti, “Zvinobvumirwa nomutemo here kurapa pasabata?” kuti vawane chokumupomera.+ 11  Iye akati kwavari: “Ndoupi munhu pakati penyu angava negwai rimwe chete uye, kana iro rikawira mugomba+ pasabata, angarega kuribata akaribudisa?+ 12  Zvose zvafungwa nezvazvo, munhu anokosha zvikuru sei kupfuura gwai!+ Naizvozvo zvinobvumirwa nomutemo kuita chinhu chakanaka pasabata.” 13  Iye akabva ati kumurume wacho: “Tambanudza ruoko rwako.” Iye akarutambanudza, rukava rwakanaka kufanana norumwe ruoko.+ 14  Asi vaFarisi vakabuda vakarangana pamusoro pake kuti vamuparadze.+ 15  Aziva izvi, Jesu akabva ipapo. Vazhinji vakamuteverawo, uye akavarapa vose,+ 16  asi akavarayira zvakasimba kuti vasaita kuti azivikanwe;+ 17  kuti zvizadzike zvakataurwa pachishandiswa muprofita Isaya, uya akati: 18  “Tarirai! Mushandi wangu+ wandakasarudza, anodiwa wangu,+ akafarirwa nomweya wangu! Ndichaisa mudzimu wangu paari,+ uye achabudisa pachena kumarudzi kuti kururamisira chii. 19  Haazokakavari,+ kana kushevedzera, uyewo hapana munhu achanzwa inzwi rake mumigwagwa yakafara. 20  Hapana tsanga yakakuzvuka yaachapwanya, uye hapana tambo inopfungaira yomufurakisi yaachadzima,+ kusvikira aita kuti kururamisira+ kubudirire. 21  Chokwadi, marudzi achava netariro muzita rake.”+ 22  Zvino vakauya kwaari nomurume aiva nedhimoni, aiva bofu uye mbeveve; uye iye akamurapa, zvokuti murume wacho aiva mbeveve akataura, akaona. 23  Naizvozvo, mapoka evanhu ose akashamiswa kwazvo akatanga kuti:+ “Kuti uyu haangavi iye Mwanakomana waDhavhidhi here?”+ 24  Vachinzwa izvi, vaFarisi vakati: “Munhu uyu hapana chimwe chaanoshandisa kudzinga madhimoni kunze kwaBherizebhubhu, mutongi wemadhimoni.”+ 25  Achiziva zvavaifunga,+ iye akati kwavari: “Umambo hwose hwakapesana hunoparara,+ uye guta rose kana imba yakapesana haizomiri. 26  Saizvozvowo, kana Satani achidzinga Satani, iye apesana pachake; saka, umambo hwake huchamira sei? 27  Zvakare, kana ndichidzinga madhimoni ndichishandisa Bherizebhubhu,+ vanakomana venyu vanoadzinga vachishandisa ani? Ndokusaka ivo vachazova vatongi venyu. 28  Asi kana ndichidzinga madhimoni ndichishandisa mudzimu waMwari, chokwadi umambo hwaMwari hwasvika kwamuri.+ 29  Kana kuti munhu anogona sei kupinda nechisimba muimba yomunhu akasimba otora nechisimba zvinhu zvake zvinotakurika, kana akasatanga asunga munhu wacho akasimba? Uye achabva apamba imba yake.+ 30  Iye asiri kurutivi rwangu anorwisana neni, uye asingaunganidzi neni anoparadzira.+ 31  “Nokuda kweizvi ndinoti kwamuri, Zvivi zvemarudzi ose nokumhura zvichakanganwirwa vanhu, asi kumhura mudzimu hakuzokanganwirwi.+ 32  Somuenzaniso, munhu wose anotaura shoko rokuzvidza Mwanakomana womunhu, achakanganwirwa;+ asi munhu wose anozvidza mudzimu mutsvene, haazokanganwirwi, aiwa, kwete mumamiriro ano ezvinhu kana mune aya anouya.+ 33  “Imi munoita kuti muti uve wakanaka uye zvibereko zvawo zvive zvakanaka kana zvimwe munoita kuti muti uve wakaora uye zvibereko zvawo zvive zvakaora; nokuti muti unozivikanwa nezvibereko zvawo.+ 34  Vana venyoka,+ munogona sei kutaura zvinhu zvakanaka, asi imi makaipa?+ Nokuti muromo unotaura zvinobva pazvizhinji zviri mumwoyo.+ 35  Munhu akanaka anobudisa zvinhu zvakanaka papfuma yake yakanaka,+ asi munhu akaipa anobudisa zvinhu zvakaipa papfuma yake yakaipa.+ 36  Ndinokuudzai kuti shoko rose risingabatsiri rinotaurwa nevanhu, vachazvidavirira+ pamusoro paro paZuva Rokutongwa; 37  nokuti uchanzi wakarurama nemashoko ako, uye uchapiwa mhosva nemashoko ako.”+ 38  Zvino vamwe vevanyori nevaFarisi vachimupindura, vakati: “Mudzidzisi, tinoda kuona chiratidzo chinobva kwamuri.”+ 39  Achipindura, iye akati kwavari: “Chizvarwa chakaipa nechoupombwe+ chinoramba chichitsvaka chiratidzo, asi hapana chiratidzo chachichapiwa kunze kwechiratidzo chomuprofita Jona.+ 40  Nokuti Jona+ zvaakanga ari mudumbu rehove huru kwemazuva matatu nousiku hutatu, naizvozvo Mwanakomana womunhu+ achava mumwoyo wenyika+ kwemazuva matatu nousiku hutatu.+ 41  Vanhu vokuNinivhi vachamuka pakutongwa nechizvarwa chino+ uye vachachipa mhosva;+ nokuti vakapfidza pane zvakaparidzwa naJona,+ asi tarirai! mumwe munhu anopfuura Jona ari pano. 42  Mambokadzi wokumaodzanyemba+ achamutswa pakutongwa pamwe chete nechizvarwa chino uye achachipa mhosva; nokuti akabva kumigumo yenyika kuzonzwa uchenjeri hwaSoromoni, asi tarirai! mumwe munhu anopfuura Soromoni ari pano.+ 43  “Mudzimu usina kuchena paunobuda mumunhu, unopfuura nomunzvimbo dzakaoma uchitsvaka nzvimbo yokuzororera, woishayiwa.+ 44  Unobva wati, ‘Ndichadzokera kuimba yangu yandakatama’; uye uchisvika unoiwana isingagarwi asi yakatsvairwa yakachena uye yakashongedzwa. 45  Unobva waenda wonotora mimwe midzimu minomwe yakaipa kwazvo kuupfuura,+ uye, kana yapinda mukati, inogara imomo; uye kuguma kwomunhu iyeye kunova kwakaipa kwazvo kupfuura pakutanga.+ Ndizvo zvazvichaitawo nechizvarwa chino chakaipa.”+ 46  Achiri kutaura nemapoka evanhu, tarira! amai vake nevanun’una vake+ vakamira kunze vachitsvaka kutaura naye. 47  Naizvozvo mumwe munhu akati kwaari: “Tarira! Amai vako nevanun’una vako vamire panze, vari kuda kutaura newe.” 48  Achipindura, iye akati kumunhu akanga achimuudza: “Amai vangu ndiani, uye vanun’una vangu ndivanaani?”+ 49  Achitambanudzira ruoko rwake kuvadzidzi vake, akati: “Tarirai! Amai vangu nevanun’una vangu!+ 50  Nokuti munhu wose anoita kuda kwaBaba vangu vari kudenga, iyeye ndiye munun’una wangu, uye hanzvadzi, uye amai.”

Mashoko Emuzasi