Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mateu 1:1-25

1  Bhuku renhoroondo+ yaJesu Kristu, mwanakomana waDhavhidhi,+ mwanakomana waAbrahamu:+   Abrahamu akabereka Isaka;+Isaka akabereka Jakobho;+Jakobho akabereka Judha+ nevakoma nevanun’una vake;   Judha akabereka Perezi+ naZera nokuna Tamari;Perezi akabereka Hezroni;+Hezroni akabereka Ramu;+   Ramu akabereka Aminadhabhi;Aminadhabhi akabereka Nashoni;+Nashoni akabereka Sarimoni;+   Sarimoni akabereka Bhoazi nokuna Rakabhi;+Bhoazi akabereka Obhedhi nokuna Rute;+Obhedhi akabereka Jese;+   Jese akabereka mambo+ Dhavhidhi.+ Dhavhidhi akabereka Soromoni+ nokumudzimai waUriya;   Soromoni akabereka Rehobhoamu;+Rehobhoamu akabereka Abhija;Abhija+ akabereka Asa;+   Asa akabereka Jehoshafati;+Jehoshafati akabereka Jehoramu;+Jehoramu akabereka Uziya;   Uziya akabereka Jotamu;Jotamu+ akabereka Ahazi;+Ahazi akabereka Hezekiya;+ 10  Hezekiya akabereka Manase;+Manase+ akabereka Amone;+Amone+ akabereka Josiya; 11  Josiya+ akabereka Jekoniya+ nevanun’una vake panguva yavakatapwa vachiendeswa kuBhabhironi.+ 12  Pashure pokutapwa vachiendeswa kuBhabhironi Jekoniya akabereka Sheatiyeri;+Sheatiyeri akabereka Zerubhabheri;+ 13  Zerubhabheri akabereka Abhiudhi;Abhiudhi akabereka Eriyakimu;Eriyakimu akabereka Azori; 14  Azori akabereka Zadhoki;Zadhoki akabereka Akimu;Akimu akabereka Eriudhi; 15  Eriudhi akabereka Eriyezari;Eriyezari akabereka Matani;Matani akabereka Jakobho; 16  Jakobho akabereka Josefa murume waMariya, uyo akabereka Jesu,+ anonzi Kristu.+ 17  Naizvozvo, zvizvarwa zvose kubvira pana Abrahamu kusvikira kuna Dhavhidhi zvaiva zvizvarwa gumi nezvina, uye kubvira pana Dhavhidhi kusvikira pakutapwa vachiendeswa kuBhabhironi zvizvarwa gumi nezvina, uye kubvira pakutapwa vachiendeswa kuBhabhironi kusvikira kuna Kristu zvizvarwa gumi nezvina. 18  Asi kuberekwa kwaJesu Kristu kwakanga kwakadai. Munguva iyo amai vake Mariya vakanga vavimbiswa+ kuroorwa naJosefa, vakawanikwa kuti vaiva nepamuviri pomudzimu mutsvene+ vasati vabatanidzwa. 19  Zvisinei, Josefa murume wake akada kumuramba+ pachivande nokuti akanga akarurama uye asingadi kumunyadzisa.+ 20  Asi pashure pokunge afunga zvinhu izvi, ngirozi yaJehovha yakazviratidza kwaari achirota, ichiti: “Josefa, mwanakomana waDhavhidhi, usatya kuenda nomudzimai wako Mariya kumba, nokuti icho chakaumbwa maari chakaitwa nomudzimu mutsvene.+ 21  Iye achabereka mwanakomana, uye iwe unofanira kumutumidza kuti Jesu,+ nokuti achaponesa+ vanhu vake+ pazvivi zvavo.”+ 22  Chokwadi izvi zvose zvakaitika kuti zviya zvakanga zvataurwa naJehovha achishandisa muprofita wake+ zvizadzike,+ achiti: 23  “Tarira! Mhandara+ ichava nepamuviri uye ichabereka mwanakomana, vachamutumidza kuti Emanueri,”+ zvinoreva kuti, “Mwari Anesu,”+ kana zvashandurwa. 24  Josefa akabva amuka pahope dzake, akaita sezvaakanga arayirwa nengirozi yaJehovha, akaenda nomudzimai wake kumba. 25  Asi haana kurara+ naye kusvikira abereka mwanakomana;+ uye akamutumidza kuti Jesu.+

Mashoko Emuzasi