Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mariro 5:1-22

5  Haiwa Jehovha, yeukai zvakaitika kwatiri.+ Tarirai muone kuzvidzwa kwedu.+   Nhaka yedu yapiwa vanhu vatisingazivi, dzimba dzedu dzapiwa vokune dzimwe nyika.+   Tava nhererawo zvadzo dzisina vanababa.+ Vanaamai vedu vaita sechirikadzi.+   Tinonwa mvura yedu tichiita zvokutenga nemari.+ Huni dzedu tinoita dzokutenga.   Vati namename nesu vari pamitsipa yedu.+ Tapera simba. Hatina kusiyirwa zororo.+   Takatambanudzira ruoko+ kuIjipiti;+ kuAsiriya,+ kuti tigutswe nezvokudya.   Madzitateguru edu ndiwo akatadza.+ Haasisipo. Asi isu, tava nemhosva yokukanganisa kwawo.+   Vashandiwo zvavo vari kutitonga.+ Hapana ari kutibvuta paruoko rwavo.+   Tinoisa mweya yedu pangozi kuti tiwane zvokudya,+ nokuda kwebakatwa riri murenje. 10  Ganda redu rapisa sevira, nokuda kwokurwadza kwenzara.+ 11  Vakaninipisa madzimai ari muZiyoni,+ mhandara dziri mumaguta aJudha. 12  Machinda akaturikwa noruoko rwawo.+ Zviso zvevakwegura hazvina kukudzwa.+ 13  Majaya akasimudza guyo,+ uye vakomanawo zvavo vakadzedzereka vakatakura huni.+ 14  Vakwegura havasisipo kunyange kunze kwegedhi,+ majaya haasisiri kuridza nziyo dzezviridzwa.+ 15  Kupembera nomufaro kwemwoyo yedu kwapera. Kutamba kwedu kwachinjwa kukava kuchema.+ 16  Korona yomusoro wedu yawa.+ Tine nhamo zvino, nokuti takatadza!+ 17  Mwoyo yedu yarwadziwa nokuda kweizvi.+ Maziso edu haachanyatsooni nokuda kwezvinhu izvi,+ 18  Nokuda kwegomo reZiyoni rakaparara;+ makava anofamba mariri.+ 19  Haiwa Jehovha, imi muchagara nokusingagumi.+ Chigaro chenyu choumambo chiripo kwezvizvarwa nezvizvarwa.+ 20  Nei muchitikanganwa nokusingaperi,+ muchitisiya kwemazuva mazhinji?+ 21  Haiwa Jehovha, tidzosei+ kwamuri uye tichabva tadzoka. Tiunzirei mazuva matsva sekare kare.+ 22  Zvisinei, chokwadi makatiramba.+ Makatitsamwira kwazvo.+

Mashoko Emuzasi