Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mariro 4:1-22

א [ʼAʹleph] 4  Haiwa ndarama inopenya yava isingapenyi sei, iyo ndarama yakanaka!+ Haiwa matombo matsvene+ adururwa sei kumusoro kwemigwagwa yose!+ ב [Behth]   Vanakomana vanokosha veZiyoni,+ vaya vakayerwa vachifananidzwa nendarama yakanatswa, Haiwa vakaonekwa sezvirongo zvikuru zvevhu sei, iro basa remaoko omuumbi!+ ג [Giʹmel]   Kunyange hunguhwe dzakapa vana vadzo mazamu. Dzakayamwisa vana vadzo. Mwanasikana wevanhu vangu ava noutsinye,+ semhou dziri murenje.+ ד [Daʹleth]   Rurimi rweanoyamwa rwanamatira mukanwa make nenyota.+ Vana vakumbira zvokudya.+ Hapana ari kuvapa.+ ה [Heʼ]   Vaya vaidya zvinhu zvinonaka vakatyamadzwa vari mumigwagwa.+ Vaya vairererwa mumachira matsvuku+ vafungatira maturunhuru.+ ו [Waw]   Chirango chokukanganisa kwomwanasikana wevanhu vangu chavawo chikuru kupfuura chirango chechivi cheSodhoma,+ Iro rakaparadzwa munguva duku, uye risina maoko akaribatsira.+ ז [Zaʹyin]   VaNaziri varo+ vakanga vakachena kupfuura chando;+ vakanga vakachena kupfuura mukaka. Vakanga vari vatsvuku+ kupfuura matombo ekorari; kubwinya kwavo kwakanga kwakaita sematombo esafaya.+ ח [Chehth]   Zviso zvavo zvasviba kupfuura utema. Havana kuzivikanwa mumigwagwa.+ Ganda ravo raunyanira pamapfupa avo.+ Raoma somuti. ט [Tehth]   Vaya vakaurayiwa nebakatwa vari nani+ kupfuura vaya vakaurayiwa nenzara,+ Nokuti ava vanoondoroka, vobvoorwa nokuda kwokushayikwa kwezvibereko zvomunda. י [Yohdh] 10  Maoko evakadzi vane tsitsi akabika vana vavo.+ Vakava sechingwa chokunyaradza kumunhu munguva yokuparara kwomwanasikana wevanhu vangu.+ כ [Kaph] 11  Jehovha akaratidza hasha dzake dzose.+ Akadurura kutsamwa kwake kukuru.+ Anotungidza moto muZiyoni, uyo unoparadza nheyo dzaro.+ ל [Laʹmedh] 12  Madzimambo epanyika nevagari vose vomunyika inobereka vakanga vasina kutenda+ Kuti mhandu nomuvengi vaizopinda mumagedhi eJerusarema.+ מ [Mem] 13  Nokuda kwezvivi zvevaprofita varo, kukanganisa kwevapristi varo,+ Mukati maro maiva nevaya vaiteura ropa revatsvene.+ נ [Nun] 14  Vakadzungaira semapofu+ vari mumigwagwa.+ Vakasvibiswa neropa,+ Zvokuti hapana anokwanisa kubata nguo dzavo.+ ס [Saʹmekh] 15  “Ibvai munzira! Hamuna kuchena!”+ vakashevedzera kudaro kwavari. “Ibvai munzira! Ibvai munzira! Musabata!”+ Nokuti vakanga vasisina misha.+ Vakadzungairawo.+ Vanhu vakati pakati pemarudzi: “Havazogarizve vari vatorwa.+ פ [Peʼ] 16  Chiso chaJehovha chakavaparadzanisa.+ Haazovataririzve.+ Vanhu havazovi nehanya kunyange nevapristi.+ Havazonzwiri nyasha kunyange vakwegura.”+ ע [ʽAʹyin] 17  Tichiripo, maziso edu anoramba achipera simba pasina, kuti tibatsirwe.+ Pataitarira-tarira, takatarira kurudzi rusingagoni kuponesa.+ צ [Tsa·dhehʹ] 18  Vakaronda tsoka dzedu+ zvokuti hatichafambi munzvimbo dzedu dzinoungana vanhu. Kuguma kwedu kwaswedera pedyo. Mazuva edu akwana, nokuti kuguma kwedu kwasvika.+ ק [Qohph] 19  Vaititevera vakamhanya kupfuura makondo.+ Vakatidzingirira pamakomo.+ Vakativandira murenje.+ ר [Rehsh] 20  Mhepo yokufema yemhino dzedu,+ iye muzodziwa waJehovha,+ akabatwa mugomba ravo guru,+ Iye watakati nezvake: “Tichagara mumumvuri wake+ tiri pakati pemarudzi.”+ ש [Sin] 21  Pembera nomufaro, ufare,+ haiwa iwe mwanasikana weEdhomu,+ sezvaunogara munyika yeUzi.+ Kapu yacho ichapfuurawo nokwauri.+ Uchadhakwa wozvipfekenura.+ ת [Taw] 22  Haiwa iwe mwanasikana weZiyoni, kukanganisa kwako kwapera.+ Haazokutapizve.+ Afunga nezvokukanganisa kwako, haiwa iwe mwanasikana weEdhomu. Aisa zvivi zvako pachena.+

Mashoko Emuzasi