Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mariro 2:1-22

א [ʼAʹleph] 2  Haiwa, Jehovha anofukidza mwanasikana weZiyoni negore akatsamwa sei!+ Akakanda kunaka kwaIsraeri+ panyika kuchibva kudenga.+ Haana kuyeuka chitsiko chetsoka dzake+ pazuva rokutsamwa kwake. ב [Behth]   Jehovha akaparadza, haana kunzwira tsitsi nzvimbo dzokugara+ dzaJakobho chero dzipi zvadzo. Akaputsa nzvimbo dzakavakirirwa+ dzomwanasikana waJudha akashatirwa kwazvo. Akawisira panyika,+ akasvibisa umambo+ nemachinda ahwo.+ ג [Giʹmel]   Akagura nyanga dzose dzaIsraeri akatsamwa kwazvo.+ Akadzosa ruoko rwake rworudyi pamberi pomuvengi;+ Anoramba achipfuta pakati paJakobho somurazvo womoto waparadza kumativi ose.+ ד [Daʹleth]   Akakunga uta hwake sezvinoita muvengi.+ Ruoko rwake rworudyi+ rwakagadzirira Sezvinoita mhandu,+ akaramba achiuraya vose vaya vanodiwa nemaziso.+ Akadurura hasha dzake somoto,+ mutende+ romwanasikana weZiyoni. ה [Heʼ]   Jehovha ava somuvengi.+ Akaparadza Israeri.+ Akaparadza shongwe dzaro dzose dzokugara;+ akaparadza nzvimbo dzake dzakavakirirwa.+ Anoita kuti kuchema nokurira zviwande mumwanasikana waJudha.+ ו [Waw]   Anoitira dumba rake+ chisimba seriya riri mumunda.+ Akaparadza mutambo wake. Jehovha akaita kuti mutambo nesabata zvikanganwike muZiyoni,+ Haaremekedzi mambo nomupristi paanopa mhosva akatsamwa.+ ז [Zaʹyin]   Jehovha akarasa atari yake.+ Akasema nzvimbo yake tsvene.+ Akaisa masvingo eshongwe dzaro dzokugara+ muruoko rwomuvengi. Vakashevedzera vari muimba yaJehovha, sepazuva romutambo.+ ח [Chehth]   Jehovha akafunga zvokuparadza rusvingo+ rwomwanasikana weZiyoni. Akatambanudza tambo yokuyeresa.+ Haana kudzosa ruoko rwake pakuparadza.+ Anoita kuti murwi wokudzivirira nawo norusvingo zvicheme.+ Zvaparara pamwe chete. ט [Tehth]   Magedhi aro+ akanyura pasi. Akaparadza, akatyora-tyora mizariro yaro. Mambo waro nemachinda aro vari pakati pemamwe marudzi.+ Hakuna mutemo.+ Vaprofita varowo havana zvavakaratidzwa naJehovha.+ י [Yohdh] 10  Varume vakuru vomwanasikana weZiyoni vanogara pasi, pavanoramba vakanyarara.+ Vakaisa guruva pamisoro yavo.+ Vakasungira masaga.+ Mhandara dzeJerusarema dzakaisa musoro wadzo pasi.+ כ [Kaph] 11  Maziso angu haachaoni nemisodzi.+ Ura hwangu huri kumona-mona.+ Chiropa changu chakadururirwa pasi,+ nokuda kwokuputsika kwomwanasikana wevanhu vangu,+ Nokuda kwokupera simba kwomwana neanoyamwa munzvimbo dzetaundi dzinoungana vanhu.+ ל [Laʹmedh] 12  Vakaramba vachiti kuna vanaamai vavo: “Zviyo newaini zviripi?”+ Nokuda kwokupera kwavo simba vari munzvimbo dzeguta dzinoungana vanhu somunhu akaurayiwa, Nokuda kwokudururirwa kwemweya yavo pachipfuva chavanaamai vavo. מ [Mem] 13  Ndichakushandisa kuti ndipupurire chii? Ndichakufananidza nei, haiwa iwe mwanasikana weJerusarema?+ Ndichakuenzanisa nei, kuti ndikunyaradze, haiwa iwe mhandara yeZiyoni?+ Nokuti kuparara kwako+ kukuru sokukura kwakaita gungwa. Ndiani angakuporesa?+ נ [Nun] 14  Vaprofita vako vakaona zvinhu zvisina zvazvinobatsira nezvisingagutsi nokuda kwako,+ Havana kubudisa pachena kukanganisa kwako kuti vabvise kutapwa kwako,+ Asi vakaramba vachiratidzwa zvirevo zvisina zvazvinobatsira uye zvinotsausa nokuda kwako.+ ס [Saʹmekh] 15  Vose vaya vaipfuura nomugwagwa vakaombera pamusoro pako.+ Vakaridza muridzo+ vakaramba vachidzungudzira mwanasikana weJerusarema misoro yavo,+ vachiti: “Iri ndiro guta ravaimboti nezvaro, ‘Ndiro kukwana kworunako, kupembera nomufaro kwenyika yose here’?”+ פ [Peʼ] 16  Vavengi vako vose vakakushamira miromo yavo.+ Vakaridza muridzo vakaramba vachigeda-geda mazino.+ Vakati: “Tichariparadza.+ Chokwadi rino ndiro zuva rataitarisira.+ Tariwana! Tariona!”+ ע [ʽAʹyin] 17  Jehovha akaita zvaaifunga.+ Akaita zvaakataura,+ Zvaakanga arayira kubvira pamazuva ekare kare.+ Akaputsa uye haana kunzwira tsitsi.+ Anoita kuti muvengi afare pamusoro pako.+ Akasimudza nyanga yemhandu dzako.+ צ [Tsa·dhehʹ] 18  Mwoyo yavo yakachemera Jehovha,+ haiwa iwe rusvingo rwomwanasikana weZiyoni.+ Ita kuti misodzi iyerere sorukova masikati nousiku.+ Usazorora. Mboni yeziso rako ngairege kunyarara. ק [Qohph] 19  Muka! Shevedzera usiku panotanga kurinda kwemangwanani.+ Dururira zvose zviri mumwoyo mako+ pamberi+ paJehovha semvura. Musimudzire zvanza zvako+ nokuda kwemweya yevana vako, Vari kupera simba nenzara vari kumusoro kwemigwagwa yose.+ ר [Rehsh] 20  Haiwa Jehovha, onai+ uye tarirai uya wamakarwadzisa kwazvo saizvozvi. Vakadzi vanofanira kuramba vachidya zvibereko zvavo, ivo vana vavakabereka vakanyatsosvika here,+ Kana kuti mupristi nomuprofita vanofanira kuurayirwa munzvimbo tsvene yaJehovha here?+ ש [Shin] 21  Mukomana neakwegura+ varara pasi mumigwagwa.+ Mhandara dzangu nemajaya angu vaurayiwa nebakatwa.+ Makauraya muzuva rokutsamwa kwenyu.+ Makauraya;+ hamuna kuva netsitsi.+ ת [Taw] 22  Makaunganidza vomunzvimbo dzangu dzandinogara ndiri mutorwa kumativi ose sepazuva romutambo.+ Pazuva rehasha dzaJehovha hapana kuva neakapukunyuka kana akapona;+ Muvengi wangu akaparadza vaya vandakabereka vakanyatsosvika, ndikavarera.+

Mashoko Emuzasi