Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mariro 1:1-22

א [ʼAʹleph]* 1  Haiwa guta raiva nevanhu vazhinji,+ rava kugara roga sei!+ Iro raiva nevanhu vazhinji pakati pemarudzi,+ rava sechirikadzi sei!+ Iro raiva muchindakadzi pakati pematunhu rava rokushandisa basa rokumanikidzirwa sei!+ ב [Behth]   Rinochema kwazvo usiku,+ misodzi yaro iri pamatama aro.+ Pavadiwa varo vose hapana anorinyaradza.+ Shamwari dzaro dzose dzakarinyengera.+ Dzava vavengi varo.+ ג [Giʹmel]   Judha akatapwa nokuda kwokutambudzika+ uye nokuda kwokuwanda kwouranda.+ Aitofanira kugara pakati pemarudzi.+ Haana kuwana nzvimbo yokuzororera. Vose vaimutambudza vakamubata achitambudzika.+ ד [Daʹleth]   Nzira dzeZiyoni dziri kuchema, nokuti hapana vari kuuya kumutambo.+ Magedhi aro ose akaparadzwa;+ vapristi varo vari kugomera.+ Mhandara dzaro dzine shungu, uye iro riri kurwadziwa.+ ה [Heʼ]   Mhandu dzaro dzava vakuru.+ Vavengi varo havana hanya.+ Nokuti Jehovha ariunzira shungu nokuda kwokuwanda kwokudarika kwaro,+ Vana varo vakafamba vari nhapwa pamberi pemhandu.+ ו [Waw]   Kubwinya kwaro kwose kunobva pamwanasikana weZiyoni.+ Machinda aro ava senondo hono dzashaya mafuro;+ Anoramba achifamba asina simba ari pamberi pevanoatevera.+ ז [Zaʹyin]   Mumazuva okutambudzika kwaro neevanhu varo vasina misha, Jerusarema rayeuka Zvinhu zvaro zvose zvinokosha zvaivapo kubvira pamazuva ekare kare.+ Vanhu varo pavakava muruoko rwemhandu uye parakanga risina mubatsiri,+ Mhandu dzakariona. Dzakaseka kuparara kwaro.+ ח [Chehth]   Jerusarema rakatadza kwazvo.+ Ndokusaka rangovawo zvaro chinhu chinosemesa.+ Vose vairikudza vakariita sechinhu chisingakoshi,+ nokuti vakaona kusapfeka kwaro.+ Irowo riri kugomera+ uye rinotendeuka. ט [Tehth]   Kusachena kwaro kuri kumupendero wenguo yaro.+ Harina kuyeuka nguva yaro yemberi,+ Rinodzika pasi zvinoshamisa. Harina munyaradzi.+ Haiwa Jehovha, onai kutambudzika kwangu,+ nokuti muvengi azvitutumadza kwazvo.+ י [Yohdh] 10  Mhandu yatambanudzira ruoko rwayo kuzvinhu zvaro zvose zvinokosha.+ Nokuti raona marudzi apinda munzvimbo yaro tsvene,+ Amakarayira kuti arege kupinda muungano yenyu. כ [Kaph] 11  Vanhu varo vose vari kugomera; vari kutsvaka zvokudya.+ Vapa zvinhu zvavo zvinokosha kuti vawane chokudya, kuti vasimbise mweya.+ Onai, haiwa Jehovha, uye tarirai, nokuti ndava somukadzi asina zvaanobatsira.+ ל [Laʹmedh] 12  Imi mose muri kupfuura nenzira hamuna basa nazvo here? Tarirai muone.+ Kune marwadzo chero api zvawo akaita semarwadzo angu andakarwadziswa nawo kwazvo,+ Ayo Jehovha akonzera nawo shungu muzuva rokutsamwa kwake kukuru here?+ מ [Mem] 13  Akatumira moto mumapfupa angu+ uchibva kumusoro, uye anokunda rimwe nerimwe. Akatambanudzira tsoka dzangu mambure.+ Akandidzorera shure. Akaita kuti ndive mukadzi akasiyiwa. Zuva rose ndinorwara.+ נ [Nun] 14  Akaramba akasvinurira kudarika kwangu.+ Iko kunorukana muruoko rwake. Kwauya pamutsipa wangu.+ Simba rangu rapera. Jehovha andiisa muruoko rwevaya vandisingagoni kurwisana navo.+ ס [Saʹmekh] 15  Jehovha akakanda parutivi vanhu vangu vose vane simba kubva pakati pangu.+ Akandishevedzera musangano, kuti aputse-putse majaya angu.+ Jehovha atsika-tsika chisviniro chewaini+ chemhandara yaJudha.+ ע [ʽAʹyin] 16  Ndiri kuchemera zvinhu izvi sezvinoita mukadzi.+ Ziso rangu, ziso rangu riri kuyerera mvura.+ Nokuti munyaradzi ava kure neni, mumwe munhu wokuti asimbise mweya wangu. Vanakomana vangu vava vaya vakasiyiwa,+ nokuti muvengi azvitutumadza kwazvo.+ פ [Peʼ] 17  Ziyoni ratambanudza maoko aro.+ Harina munyaradzi.+ Jehovha akapa murayiro pamusoro paJakobho kune vose vakamupoteredza, kuti vave mhandu dzake.+ Jerusarema rava chinhu chinosemesa pakati padzo.+ צ [Tsa·dhehʹ] 18  Jehovha akarurama,+ nokuti ndakapandukira zvaakataura.+ Teererai, zvino, imi marudzi ose, muone kurwadziwa kwangu. Mhandara dzangu nemajaya angu vatapwa.+ ק [Qohph] 19  Ndakashevedzera kune vaya vaindida kwazvo.+ Ivo vakandinyengera. Vapristi vangu nevarume vakuru vangu vakafira muguta,+ Pavaifanira kuzvitsvakira chokudya kuti vasimbise mweya yavo.+ ר [Rehsh] 20  Onai, haiwa Jehovha, nokuti ndiri kutambudzika kwazvo. Ura hwangu huri kumona-mona.+ Mwoyo wangu wapindurudzwa mukati mangu,+ nokuti ndakapanduka chose.+ Panze bakatwa rakaita kuti ndishayikirwe nevana.+ Mukati meimba makafanana norufu.+ ש [Shin] 21  Vanhu vakanzwa kuti ndiri kugomera sei sezvinoita mukadzi.+ Handina munyaradzi.+ Vavengi vangu vose vakanzwa nezvedambudziko rangu.+ Vakapembera nomufaro, nokuti imi makazviita.+ Muchaunza zuva ramakazivisa,+ kuti vave seni.+ ת [Taw] 22  Zvakaipa zvavo zvose ngazviuye pamberi penyu, muvaitire zvinorwadza,+ Sokundiitira zvinorwadza kwamakaita nokuda kwokudarika kwangu kwose.+ Nokuti kugomera kwangu kuzhinji,+ uye mwoyo wangu uri kurwadza.+

Mashoko Emuzasi

Iri ndiro bhii rokutanga rearufabheti yechiHebheru.