Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Maraki 4:1-6

4  “Nokuti tarirai! zuva rinopisa sezvinoita vira romoto riri kuuya,+ uye vanhu vose vanozvikudza navose vaya vanoita zvakaipa vachaita semashanga.+ Zuva riri kuuya richavaparadza,” Jehovha wemauto adaro, “zvokuti harizovasiyiri mudzi kana davi.+  Asi imi munotya zita rangu muchapenyerwa nezuva rokururama,+ rine kuporesa mumapapiro aro;+ uye muchabuda, mopembera sezvinoita mhuru dzakakodzwa.”+  “Muchatsika-tsika vakaipa, nokuti vachava soupfu pasi petsoka dzenyu pazuva randichazviita,”+ Jehovha wemauto adaro.  “Yeukai mutemo womushumiri wangu Mosesi wandakamurayira muHorebhi pamusoro pevaIsraeri vose, iyo mirau yangu nezvandakatonga.+  “Tarirai! Ndichakutumirai muprofita Eriya+ zuva guru nerinotyisa raJehovha risati rasvika.+  Iye achadzosa mwoyo yavanababa kuvanakomana, uye mwoyo yevanakomana kuna vanababa; kuti ndirege kuuya, ndikarova nyika, ndikaiparadza chose.”+

Mashoko Emuzasi