Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Maraki 2:1-17

2  “Zvino uyu ndiwo murayiro wamunopiwa, haiwa imi vapristi.+  Kana mukasateerera,+ uye kana mwoyo yenyu ikasava nehanya+ nazvo kuti mukudze zita rangu,”+ Jehovha wemauto adaro, “ndichakutumiraiwo kutukwa,+ uye ndichatuka zvikomborero zvenyu.+ Chokwadi, ndatukawo chikomborero, nokuti mwoyo yenyu haisi kuva nehanya nazvo.”  “Tarirai! Ndichatuka mbeu dzakadyarwa+ nemhaka yenyu, ndichazora ndove pazviso zvenyu, ndove yemitambo yenyu; uye mumwe munhu achakuendesai kwairi.  Muchaziva kuti ndakakutumirai murayiro uyu,+ kuti sungano yangu+ naRevhi irambe iripo,”+ Jehovha wemauto adaro.  “Sungano yangu yaiva naye, iya youpenyu neyorugare,+ uye ndakaramba ndichimupa idzo, nokutya. Iye akaramba achinditya;+ chokwadi iye akavhunduka nokuda kwezita rangu.+  Mutemo wechokwadi waiva mumuromo make,+ uye kusarurama hakuna kuwanikwa pamiromo yake. Akafamba neni+ norugare nokururama, uye akadzora vazhinji pakukanganisa.+  Nokuti miromo yomupristi ndiyo inofanira kuchengeta zivo, uye vanhu vanofanira kutsvaka mutemo mumuromo make;+ nokuti ndiye nhume yaJehovha wemauto.+  “Asi imi—makatsauka panzira.+ Makagumbura vazhinji mumutemo.+ Makaparadza sungano yaRevhi,”+ Jehovha wemauto adaro.  “Zvino ini ndichaita kuti muzvidzwe uye muve vakaderera kuvanhu vose,+ zvamusina kuchengeta nzira dzangu, asi maisarura mumutemo.”+ 10  “Tose zvedu hatina baba mumwe chete here?+ Haasi Mwari mumwe chete akatisika here?+ Nei tichinyengerana,+ tichisvibisa sungano yemadzitateguru edu?+ 11  Judha akanyengera, uye chinhu chinosemesa chakaitwa pakati paIsraeri nomuJerusarema;+ nokuti Judha akasvibisa utsvene hwaJehovha,+ uhwo Iye akada, uye akawana mwanasikana wamwari wokune imwe nyika kuti ave mwenga wake.+ 12  Jehovha achaparadza mumwe nomumwe anozviita+ pamatende aJakobho, uya akasvinura nouya ari kupindura, nouya ari kupa Jehovha wemauto chipo chinopiwa.”+ 13  “Ichi ndicho chinhu chechipiri chamunoita, chinoguma nokufukidzwa kweatari yaJehovha nemisodzi, nokusvimha misodzi nokugomera, zvokuti haachataririzve chipo chinopiwa kana kufarira chinhu chero chipi zvacho chinobva pamaoko enyu.+ 14  Makati, ‘Nemhosva yei?’+ Nokuti Jehovha akapupurira pakati pako nomudzimai wouduku hwako,+ wawakanyengera, kunyange zvazvo ari mumwe wako uye mudzimai wesungano yako.+ 15  Paiva nomumwe munhu asina kuzviita, zvaakanga aine mudzimu wakanga wasara. Iyeye aitsvakei? Vana vaMwari.+ Munofanira kuchenjerera mafungiro enyu,+ uye ngaparege kuva nomunhu anonyengera mudzimai wouduku hwake.+ 16  Nokuti iye anovenga kurambana,”+ Jehovha Mwari waIsraeri adaro; “uye anovenga munhu anofukidza nguo yake nechisimba,”+ Jehovha wemauto adaro. “Munofanira kuchenjerera pamusoro pemafungiro enyu, uye regai kunyengera.+ 17  “Imi makanetesa Jehovha nemashoko enyu,+ uye makati, ‘Takamunetesa sei?’ Nokutaura kwenyu kuti, ‘Munhu wose ari kuita zvakaipa akanaka kuna Jehovha, uye iye anofarira vanhu vakadaro’;+ kana kuti, ‘Mwari wokururamisira ari kupi?’”+

Mashoko Emuzasi