Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 97:1-12

97  Jehovha ava mambo!+ Nyika ngaifare.+ Zvitsuwa zvizhinji ngazvifare.+   Makore nezarima zvakamupoteredza;+ Kururama nokururamisira ndizvo nzvimbo isingachinji yechigaro chake choumambo.+   Moto unoenda uri pamberi pake,+ Uye unoparadza mhandu dzake dziri kumativi ose.+   Mheni dzake dzakavhenekera nyika inobereka;+ Nyika yakaona, ikarwadziwa kwazvo.+   Makomo akanyunguduka sezvinoita namo nokuda kwaJehovha,+ Nokuda kwaShe wenyika yose.+   Matenga akataura nezvokururama kwake,+ Marudzi ose akaona kukudzwa kwake.+   Vose vaya vanoshumira chero mufananidzo upi zvawo wakavezwa ngavanyare,+ Vaya vanozvirumbidza navanamwari vasina zvavanobatsira.+ Mukotamirei, imi mose vanamwari.+   Ziyoni rakanzwa, rikatanga kufara,+ Mataundi ari pasi peJudha akatanga kufara+ Nokuda kwezvamakatonga, haiwa Jehovha.+   Nokuti imi, haiwa Jehovha, ndimi Wokumusorosoro kumusoro kwenyika yose;+ Makakwira kunzvimbo yenyu yakakwirira kwazvo kupfuura vamwe vanamwari vose.+ 10  Haiwa imi vanoda Jehovha,+ vengai zvakaipa.+ Iye anorinda mweya yevakavimbika vake;+ Anovanunura mumaoko evakaipa.+ 11  Chiedza chakabudira munhu akarurama,+ Uye kufara kwakabudira vane mwoyo yakarurama.+ 12  Farirai Jehovha, haiwa imi makarurama,+ Ongai chiyeuchidzo chake chitsvene.+

Mashoko Emuzasi