Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 96:1-13

96  Imbirai Jehovha rwiyo rutsva.+ Imbirai Jehovha, imi vanhu vose vepanyika.+   Imbirai Jehovha, rumbidzai zita rake.+ Zuva nezuva zivisai mashoko akanaka okuponesa kwaanoita.+   Zivisai kukudzwa kwake pakati pemarudzi,+ Nemabasa ake anoshamisa+ pakati pemarudzi ose.   Nokuti Jehovha mukuru+ uye anofanira kurumbidzwa kwazvo. Anotyisa kupfuura vamwe vanamwari vose.+   Nokuti vanamwari vose vemamwe marudzi ndivanamwari vasina zvavanobatsira;+ Asi Jehovha, ndiye akasika matenga.+   Kukudzwa nokubwinya zviri pamberi pake;+ Simba norunako zviri munzvimbo yake tsvene.+   Ipai Jehovha, haiwa imi mhuri dzemamwe marudzi,+ Ipai Jehovha kukudzwa nesimba.+   Ipai Jehovha kukudzwa kwezita rake;+ Takurai chipo mupinde muzvivanze zvake.+   Kotamirai Jehovha makashonga zvishongo zvitsvene;+ Rwadziwai kwazvo nokuda kwake, imi vanhu vose vepanyika.+ 10  Itii pakati pemarudzi: “Jehovha ava mambo.+ Nyika inobereka inosimbiswa kwazvo zvokuti haigoni kuzununguswa.+ Iye acharwira mhosva yemarudzi mukururama.”+ 11  Matenga ngaafare, nenyika ngaifare.+ Gungwa ngaritinhire pamwe chete nezvizere mariri.+ 12  Sango ngaripembere nomufaro pamwe chete nezvose zviri mariri.+ Uyewo miti yose yomusango ngaifare kwazvo+ 13  Pamberi paJehovha. Nokuti auya;+ Nokuti auya kuzotonga nyika.+ Achatonga nyika inobereka nokururama+ Uye achatonga marudzi nokutendeka kwake.+

Mashoko Emuzasi