Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 94:1-23

94  Haiwa Mwari anotsiva, Jehovha,+ Haiwa Mwari anotsiva, penyai!+   Simukai, haiwa imi Mutongi wenyika.+ Tsivai vanozvikudza.+   Vakaipa vachasvika rini, haiwa Jehovha,+ Vakaipa vachasvika rini vachipembera nomufaro?+   Vanoramba vachingotaura, vanoramba vachitaura vasingadziviswi;+ Vanhu vose vanoita zvinhu zvinokuvadza vanoramba vachizvikudza.+   Vanoramba vachipwanya vanhu venyu, haiwa Jehovha,+ Uye vanoramba vachitambudza nhaka yenyu.+   Vanouraya chirikadzi nomutorwa,+ Uye vanoponda nherera.+   Vanoramba vachiti: “Jah haaoni;+ Uye Mwari waJakobho haazvinzwisisi.”+   Nzwisisai, imi vanhu vasingafungi pakati pevamwe vanhu;+ Uye imi mapenzi, muchava nenjere riniko?+   Iye akaisa nzeve, haanganzwi here?+ Kana kuti Iye akaita ziso, haangatariri here?+ 10  Iye anoruramisa marudzi, haangatsiuri here,+ NaIye anodzidzisa vanhu zivo?+ 11  Jehovha anoziva pfungwa dzevanhu, kuti dzakaita semhepo inofemwa.+ 12  Anofara murume wamunoruramisa,+ haiwa Jah, Uye wamunodzidzisa mutemo wenyu,+ 13  Kuti mumupe runyararo mumazuva edambudziko,+ Kusvikira munhu akaipa achererwa gomba.+ 14  Nokuti Jehovha haazoregi vanhu vake,+ Uyewo haazosiyi nhaka yake.+ 15  Nokuti zvamakatonga zvichadzokera kune zvakarurama,+ Uye vose vane mwoyo yakarurama vachazvitevera. 16  Ndiani achasimuka kuti andirwisire vanoita zvakaipa?+ Ndiani achamira kuti andirwisire vanhu vanoita zvinhu zvinokuvadza?+ 17  Kudai Jehovha akanga asina kundibatsira,+ Munguva duku mweya wangu ungadai wakagara wakanyarara zvawo.+ 18  Pandakati: “Chokwadi tsoka yangu ichadzedzereka,”+ Mutsa wenyu worudo, haiwa Jehovha, wakaramba uchinditsigira.+ 19  Pfungwa dzangu dzinonetsa padzakawanda mukati mangu,+ Kunyaradza kwenyu kwakarezva mweya wangu.+ 20  Chigaro choumambo chinokonzera nhamo chingashamwaridzana nemi here,+ Icho chichironga kuti pave nedambudziko chichishandisa murau?+ 21  Vanorwisa kwazvo mweya womunhu akarurama+ Uye vanoti ropa reasina mhosva rakaipa.+ 22  Asi Jehovha achava nzvimbo yakakwirira yakachengeteka nokuda kwangu,+ Uye Mwari wangu achava dombo rokupotera kwariri.+ 23  Achavadzorera zvinhu zvavo zvinokuvadza+ Uye achaita kuti vanyarare nedambudziko ravo.+ Jehovha Mwari wedu achaita kuti vanyarare.+

Mashoko Emuzasi