Pisarema 92:1-15

Rwiyo, rumbo, zvezuva resabata. 92  Zvakanaka kuonga Jehovha+Nokuimbira zita renyu, haiwa imi Wokumusorosoro;+   Kuzivisa nezvomutsa wenyu worudo+ mangwananiUye nezvokutendeka kwenyu usiku,+   Nechiridzwa chine tambo gumi nechiridzwa chine tambo nhatu,+Nokuita kuti rwiyo rwuungire parudimbwa.+   Nokuti makaita kuti ndifare, haiwa Jehovha, nokuda kwebasa renyu;Ndinoshevedzera nomufaro nokuda kwemabasa emaoko enyu.+   Mabasa enyu makuru sei, haiwa Jehovha!+Kufunga kwenyu kwakadzama kwazvo.+   Hapana munhu asingafungi angazviziva,+Uye hapana benzi ringanzwisisa izvi.+   Vakaipa pavanomera sezvinomera+Uye vanhu vose vanoita zvinhu zvinokuvadza pavanotumbuka,Zvinoitirwa kuti vatsakatiswe nokusingaperi.+   Asi imi muri kumusoro nokusingagumi, haiwa Jehovha.+   Nokuti tarirai! vavengi venyu, haiwa Jehovha,+Nokuti tarirai! vavengi venyu vachaparara;+Vanhu vose vanoita zvinhu zvinokuvadza vachaparadzaniswa.+ 10  Asi imi muchakwidziridza nyanga yangu seiya yenzombe yomusango;+Ndichazvinyorovesa nemafuta matsva.+ 11  Ziso rangu richatarira vavengi vangu;+Nzeve dzangu dzichanzwa nezvevanhu vanondimukira, ivo vanoita zvakaipa. 12  Munhu akarurama achatumbuka sezvinoita muchindwe;+Achakura sezvinoita musidhari uri muRebhanoni.+ 13  Vaya vakadyarwa muimba yaJehovha,+Muzvivanze zvaMwari wedu,+ vachatumbuka. 14  Vacharamba vachibudirira munguva yokuchena musoro,+Vacharamba vaine simba uye vari vatsva,+ 15  Kuti vazivise kuti Jehovha akarurama.+Iye ndiye Dombo+ rangu, maari hamuna chisina kururama.+

Mashoko Emuzasi