Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 92:1-15

Rwiyo, rumbo, zvezuva resabata. 92  Zvakanaka kuonga Jehovha+ Nokuimbira zita renyu, haiwa imi Wokumusorosoro;+   Kuzivisa nezvomutsa wenyu worudo+ mangwanani Uye nezvokutendeka kwenyu usiku,+   Nechiridzwa chine tambo gumi nechiridzwa chine tambo nhatu,+ Nokuita kuti rwiyo rwuungire parudimbwa.+   Nokuti makaita kuti ndifare, haiwa Jehovha, nokuda kwebasa renyu; Ndinoshevedzera nomufaro nokuda kwemabasa emaoko enyu.+   Mabasa enyu makuru sei, haiwa Jehovha!+ Kufunga kwenyu kwakadzama kwazvo.+   Hapana munhu asingafungi angazviziva,+ Uye hapana benzi ringanzwisisa izvi.+   Vakaipa pavanomera sezvinomera+ Uye vanhu vose vanoita zvinhu zvinokuvadza pavanotumbuka, Zvinoitirwa kuti vatsakatiswe nokusingaperi.+   Asi imi muri kumusoro nokusingagumi, haiwa Jehovha.+   Nokuti tarirai! vavengi venyu, haiwa Jehovha,+ Nokuti tarirai! vavengi venyu vachaparara;+ Vanhu vose vanoita zvinhu zvinokuvadza vachaparadzaniswa.+ 10  Asi imi muchakwidziridza nyanga yangu seiya yenzombe yomusango;+ Ndichazvinyorovesa nemafuta matsva.+ 11  Ziso rangu richatarira vavengi vangu;+ Nzeve dzangu dzichanzwa nezvevanhu vanondimukira, ivo vanoita zvakaipa. 12  Munhu akarurama achatumbuka sezvinoita muchindwe;+ Achakura sezvinoita musidhari uri muRebhanoni.+ 13  Vaya vakadyarwa muimba yaJehovha,+ Muzvivanze zvaMwari wedu,+ vachatumbuka. 14  Vacharamba vachibudirira munguva yokuchena musoro,+ Vacharamba vaine simba uye vari vatsva,+ 15  Kuti vazivise kuti Jehovha akarurama.+ Iye ndiye Dombo+ rangu, maari hamuna chisina kururama.+

Mashoko Emuzasi