Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 90:1-17

Munyengetero waMosesi, munhu waMwari wechokwadi.+ 90  Haiwa Jehovha, imi makava nzvimbo yedu yokugara chaiyo+ Kwezvizvarwa nezvizvarwa.+   Makomo asati aberekwa,+ Kana kuti musati mabereka pasi nenyika+ inobereka zvibereko+ sokunge nemarwadzo okusununguka, Muri Mwari kubvira narini kusvikira narini.+   Munoita kuti munhuwo zvake adzokere kuguruva,+ Uye munoti: “Dzokerai, imi vanakomana vevanhu.”+   Nokuti kwamuri makore ane chiuru akaita sezuva razuro parinenge rapfuura,+ Uye senguva yokurinda yousiku.+   Makavakukura;+ ivo vanova sehopewo zvadzo;+ Mangwanani vakaita souswa hwakasvibirira hunochinja.+   Mangwanani hunotumbuka uye hunochinja;+ Manheru hunosvava hwooma.+   Nokuti tapera nokutsamwa kwenyu,+ Tanetseka nehasha dzenyu.+   Makaisa kukanganisa kwedu pamberi penyu chaipo,+ Zvinhu zvedu zvakavanzika makazviisa pamberi pechiso chenyu chinopenya.+   Nokuti mazuva edu ose apera nokuda kwokushatirwa kwenyu;+ Makore edu apera sezevezeve.+ 10  Mazuva emakore edu makore makumi manomwe;+ Asi kana tiine simba kwazvo, makore makumi masere,+ Asi anoramba achiunza kunetseka nezvinhu zvinokuvadza;+ Nokuti achakurumidza kupfuura, tobhururuka, toenda.+ 11  Ndiani anoziva simba rehasha dzenyu+ Nokushatirwa kwenyu kukuru maererano nokutyiwa kwamunofanira kuitwa?+ 12  Tiratidzei nzira yokunyatsoverenga nayo mazuva edu+ Kuti tive nomwoyo wakachenjera.+ 13  Dzokai, haiwa Jehovha!+ Zvichasvika riniko?+ Zvidembei pamusoro pevashumiri venyu.+ 14  Tigutsei mangwanani nomutsa wenyu worudo,+ Kuti tishevedzere nomufaro uye tifare mazuva edu ose.+ 15  Itai kuti tifare zvinoenzanirana nemazuva amakatitambudza,+ Iwo makore atakaona dambudziko.+ 16  Basa renyu ngarioneke kuvashumiri venyu+ Uye kubwinya kwenyu pavanakomana vavo.+ 17  Kunaka kwaJehovha Mwari wedu ngakuve patiri,+ Uye simbisai basa remaoko edu patiri.+ Chokwadi, simbisai basa remaoko edu.+

Mashoko Emuzasi