Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Mapisarema 90:1-17

Munyengetero waMosesi, munhu waMwari wechokwadi.+ 90  Haiwa Jehovha, imi makava nzvimbo yedu yokugara chaiyo+Kwezvizvarwa nezvizvarwa.+   Makomo asati aberekwa,+Kana kuti musati mabereka pasi nenyika+ inobereka zvibereko+ sokunge nemarwadzo okusununguka,Muri Mwari kubvira narini kusvikira narini.+   Munoita kuti munhuwo zvake adzokere kuguruva,+Uye munoti: “Dzokerai, imi vanakomana vevanhu.”+   Nokuti kwamuri makore ane chiuru akaita sezuva razuro parinenge rapfuura,+Uye senguva yokurinda yousiku.+   Makavakukura;+ ivo vanova sehopewo zvadzo;+Mangwanani vakaita souswa hwakasvibirira hunochinja.+   Mangwanani hunotumbuka uye hunochinja;+Manheru hunosvava hwooma.+   Nokuti tapera nokutsamwa kwenyu,+Tanetseka nehasha dzenyu.+   Makaisa kukanganisa kwedu pamberi penyu chaipo,+Zvinhu zvedu zvakavanzika makazviisa pamberi pechiso chenyu chinopenya.+   Nokuti mazuva edu ose apera nokuda kwokushatirwa kwenyu;+Makore edu apera sezevezeve.+ 10  Mazuva emakore edu makore makumi manomwe;+Asi kana tiine simba kwazvo, makore makumi masere,+Asi anoramba achiunza kunetseka nezvinhu zvinokuvadza;+Nokuti achakurumidza kupfuura, tobhururuka, toenda.+ 11  Ndiani anoziva simba rehasha dzenyu+Nokushatirwa kwenyu kukuru maererano nokutyiwa kwamunofanira kuitwa?+ 12  Tiratidzei nzira yokunyatsoverenga nayo mazuva edu+Kuti tive nomwoyo wakachenjera.+ 13  Dzokai, haiwa Jehovha!+ Zvichasvika riniko?+Zvidembei pamusoro pevashumiri venyu.+ 14  Tigutsei mangwanani nomutsa wenyu worudo,+Kuti tishevedzere nomufaro uye tifare mazuva edu ose.+ 15  Itai kuti tifare zvinoenzanirana nemazuva amakatitambudza,+Iwo makore atakaona dambudziko.+ 16  Basa renyu ngarioneke kuvashumiri venyu+Uye kubwinya kwenyu pavanakomana vavo.+ 17  Kunaka kwaJehovha Mwari wedu ngakuve patiri,+Uye simbisai basa remaoko edu patiri.+Chokwadi, simbisai basa remaoko edu.+

Mashoko Emuzasi