Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Mapisarema 9:1-20

Kumutungamiriri weMuti-rabheni. Rwiyo rwaDhavhidhi. א [ʼAʹleph]* 9  Haiwa Jehovha, ndichakurumbidzai nomwoyo wangu wose;+Ndichazivisa mabasa enyu ose anoshamisa.+   Ndichakufarirai nokukupembererai nomufaro,+Ndichaimbira zita renyu, haiwa imi Wokumusorosoro.+ ב [Behth]   Vavengi vangu pavanodzoka,+Vachagumburwa voparara pamberi penyu.+   Nokuti makaruramisira nyaya yangu nemhosva yangu;+Makagara pachigaro muchitonga nokururama.+ ג [Giʹmel]   Makatuka marudzi,+ makaparadza munhu akaipa.+Makadzima zita ravo nokusingagumi kunyange nokusingaperi.+   Haiwa iwe muvengi, matongo ako asvika pakuparara zvachose,+Uye ndizvo zvaitawo maguta amakadzura.+Kutaurwa kwevavengi kuchaparara.+ ה [Heʼ]   Asi Jehovha achagara nokusingagumi,+Achisimbisa chigaro chake choumambo kuti atonge.+   Achatonga nyika inobereka zvakarurama;+Achatonga mapoka emarudzi mukururama.+ ו [Waw]   Jehovha achava nzvimbo yakakwirira yakachengeteka yomunhu wose akadzvinyirirwa,+Nzvimbo yakakwirira yakachengeteka munguva dzokutambudzika.+ 10  Vaya vanoziva zita renyu vachavimba nemi,+Nokuti hamuzosiyi vaya vanokutsvakai, haiwa Jehovha.+ ז [Zaʹyin] 11  Imbirai Jehovha, iye anogara muZiyoni;+Zivisai mabasa ake pakati pemarudzi.+ 12  Nokuti, kana achitsvaka kuteura ropa+ kwakaitwa, achayeuka ivo vaya;+Haazombokanganwi kuchema kwevanotambudzika.+ ח [Chehth] 13  Ndinzwirei nyasha, haiwa Jehovha; onai kutambudzika kwangu kunokonzerwa nevaya vanondivenga,+Haiwa imi munondisimudza pamagedhi orufu,+ 14  Kuti ndizivise mabasa enyu ose anorumbidzwa+Pamagedhi+ omwanasikana weZiyoni,+Kuti ndifarire kuponesa kwenyu.+ ט [Tehth] 15  Marudzi akanyura mugomba raakachera;+Tsoka dzawo dzakabatwa+ mumambure+ aakavanza. 16  Jehovha anozivikanwa nokutonga kwaakaita.+Munhu akaipa ateyiwa nebasa remaoko ake.+Higayoni. Sera. י [Yohdh] 17  Vanhu vakaipa+ vachadzokera kuSheori,+Nemarudzi ose anokanganwa Mwari.+ 18  Nokuti murombo haazokanganwiki nguva dzose,+Uyewo tariro yevanyoro haizomboparari.+ כ [Kaph] 19  Haiwa Jehovha, simukai! Musaita kuti munhuwo zvake ave nesimba kukupfuurai.+Marudzi ngaatongwe pamberi penyu.+ 20  Haiwa Jehovha,+ itai kuti atye,Kuti marudzi azive kuti anongova vanhuwo zvavo.+ Sera.

Mashoko Emuzasi

Pis 9:1 Iri ndiro bhii rokutanga rearufabheti yechiHebheru. Pakutanga Pisarema iri rakanyorwa mukutevedzana kwearufabheti.