Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Mapisarema 89:1-52

Maskiri. Rwiyo rwaEtani muEzrahi.+ 89  Ndichaimba nezvomutsa worudo waJehovha nokusingagumi.+Ndichazivisa kutendeka kwenyu nomuromo wangu kwezvizvarwa nezvizvarwa.+   Nokuti ndakati: “Mutsa worudo ucharamba wakavakwa nokusingagumi;+Kana ari matenga, munoramba makasimbisa kutendeka kwenyu maari.”+   “Ndakaita sungano newandakasarudza;+Ndakapikira mushumiri wangu Dhavhidhi, ndichiti,+   ‘Ndichasimbisa kwazvo vana vako nokusingagumi,+Ndichavaka chigaro chako choumambo+ kusvikira kuzvizvarwa nezvizvarwa.’” Sera.   Matenga acharumbidza basa renyu rinoshamisa, haiwa Jehovha,+Chokwadi, iko kutendeka kwenyu muungano yevatsvene.   Nokuti ndiani ari kumatenga angaenzaniswa naJehovha?+Ndiani angafanana naJehovha pakati pevanakomana vaMwari?+   Mwari anofanira kutyiwa neboka revatsvene vanoshamwaridzana;+Mukuru uye anotyisa kuna vose vakamupoteredza.+   Haiwa Jehovha Mwari wemauto,+Ndiani ane simba kufanana nemi, haiwa Jah?+Kutendeka kwenyu kuri kumativi enyu ose.+   Munotonga kuwedzera kwemvura yegungwa;+Parinosimudza mafungu aro imi munoadzikamisa.+ 10  Imi makapwanya Rakabhi,+ somunhu akaurayiwa.+Makaparadzira vavengi venyu noruoko rwenyu rune simba.+ 11  Denga nderenyu,+ nenyika ndeyenyuwo;+Nyika inobereka nezvose zviri mairi+—ndimi makavaka nheyo dzazvo.+ 12  Kuchamhembe nokumaodzanyemba—ndimi makazvisika;+Tabhori+ neHemoni+—zvinoshevedzera nomufaro muzita renyu.+ 13  Ruoko rune simba ndorwenyu,+Ruoko rwenyu rune simba,+Ruoko rwenyu rworudyi rwakakwidziridzwa.+ 14  Kururama nokururamisira ndizvo nzvimbo isingachinji yechigaro chenyu choumambo;+Mutsa worudo nechokwadi zvinouya pamberi penyu.+ 15  Vanofara vanhu vanogona kushevedzera vachifara.+Haiwa Jehovha, ivo vanoramba vachifamba muchiedza chechiso chenyu.+ 16  Vanofara zuva rose nokuda kwezita renyu+Uye vanokwidziridzwa mukururama kwenyu.+ 17  Nokuti ndimi runako rwesimba ravo;+Nyanga yedu ichakwidziridzwa nokufarira kwenyu.+ 18  Nokuti nhoo yedu ndeyaJehovha,+Mambo wedu ndewoMutsvene waIsraeri.+ 19  Panguva iyoyo makataura kune vakavimbika venyu pane zvakaratidzwa,+Mukati:“Ndakaisa rubatsiro pamunhu ane simba;+Ndakakwidziridza akasarudzwa pakati pevanhu vacho.+ 20  Ndakawana mushumiri wangu Dhavhidhi;+Ndakamuzodza nemafuta matsvene,+ 21  Achitsigirwa zvakasimba noruoko rwangu,+Achasimbiswawo noruoko rwangu.+ 22  Hapana muvengi achamumanikidza,+Hapanawo kana mwanakomana asina kururama achamutambudza.+ 23  Ndakaparadza mhandu dzake dzaiva pamberi pake,+Ndakaramba ndichirova vaya vaimuvenga kwazvo.+ 24  Kutendeka kwangu nomutsa wangu worudo zvinaye,+Nyanga yake inokwidziridzwa muzita rangu.+ 25  Ndakaisa ruoko rwake pagungwa+Uye ruoko rwake rworudyi panzizi.+ 26  Iye anoshevedzera kwandiri kuti, ‘Ndimi Baba vangu,+Mwari wangu+ neDombo roruponeso rwangu.’+ 27  Ini ndichaitawo kuti ave dangwe,+Akakwirira kupfuura madzimambo ose epanyika.+ 28  Ndichamuchengetera mutsa wangu worudo nokusingagumi,+Uye sungano yangu ichava yakatendeka kwaari.+ 29  Ndichagadza mwana wake nokusingaperi+Uye chigaro chake choumambo semazuva okudenga.+ 30  Kana vanakomana vake vakasiya mutemo wangu+Uye vakasafamba mune zvandakatonga,+ 31  Kana vakasvibisa mirau yanguUye vakasachengeta mirayiro yangu, 32  Ndichafungawo nezvokudarika kwavo ndichishandisa shamhu+Uye nezvokukanganisa kwavo ndichiita zvokurova.+ 33  Asi handizobvisi mutsa wangu worudo paari,+Uyewo handizonyengeri pamusoro pokutendeka kwangu.+ 34  Handizosvibisi sungano yangu,+Handizochinji+ kutaura kunobuda mumuromo mangu. 35  Kana ndangopika muutsvene hwangu,+Handizoreveri Dhavhidhi nhema.+ 36  Mwana wake achagara nokusingagumi,+Uye chigaro chake choumambo chichaita sezuva pamberi pangu.+ 37  Chichasimbiswa kwazvo somwedzi nokusingagumi,Sechapupu chakatendeka chiri mumatenga.” Sera. 38  Asi imi—makarasa uye munoramba muchizvidza;+Makashatirirwa kwazvo muzodziwa wenyu.+ 39  Makasema sungano yomushumiri wenyu;Makasvibisa korona yake mukaikanda panyika.+ 40  Makaputsa matanga ake ose akavakwa nematombo;+Makaparadza masvingo ake.+ 41  Vaya vose vanopfuura nomunzira vakamupamba;+Iye ava chinhu chinozvidzwa nevavakidzani vake.+ 42  Makakwidziridza ruoko rworudyi rwemhandu dzake;+Makaita kuti vavengi vake vose vafare.+ 43  Uyezve, munoita kuti bakatwa rake riite somuvengi,+Uye makaita kuti arege kukunda pakurwa.+ 44  Makaita kuti arege kubwinya,+Uye makakanda chigaro chake choumambo panyika.+ 45  Makatapudza mazuva ouduku hwake;Makamuputira nenyadzi.+ Sera. 46  Haiwa Jehovha, mucharamba makavanda kusvikira rini? Kwenguva yose here?+Hasha dzenyu dzicharamba dzichibvira somoto here?+ 47  Yeukai kuti upenyu hwangu ndohwenguva yakadini.+Makasikira vanakomana vevanhu vose pasina here?+ 48  Ndiani murume mupenyu asingazooni rufu?+Iye angapukunyutsa mweya wake paruoko rweSheori here?+ Sera. 49  Haiwa Jehovha, mabasa enyu omutsa worudo ekare ari kupi,Amakapikira Dhavhidhi nezvawo mukutendeka kwenyu?+ 50  Haiwa Jehovha, yeukai kuzvidzwa kwevashumiri venyu,+Kutakura kwangu pachipfuva changu kuzvidza kwemarudzi ose mazhinji,+ 51  Kuzvidza kwakaita vavengi venyu, haiwa Jehovha,+Kuzvidza kwavakaita pakatsikwa netsoka dzomuzodziwa wenyu.+ 52  Jehovha ngaarumbidzwe nokusingagumi. Ameni, Ameni.+ BHUKU RECHINA (Mapisarema 90 – 106)

Mashoko Emuzasi